1. Tiêu chí thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với các bộ, ngành

Quyết định 539/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025". Tiêu chí thi đua đối với các bộ, ngành:

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về nhà ở:

+ Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về chính sách xã hội đảm bảo thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp.

+ Chú trọng đổi mới cơ chế, chính sách, hoàn thiện thể chế, luật pháp, hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo; Người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu; Hộ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở.

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước:

+ Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về nhà ở.

+ Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng bảo đảm công khai, minh bạch.

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, doanh nghiệp và người dân trong tiếp cận các chính sách xã hội về nhà ở.

- Phân bổ nguồn lực: Phân bổ, bố trí nguồn ngân sách cho các chương trình mục tiêu quốc gia về nhà ở theo kế hoạch đề ra.

- Kiểm tra, giám sát: Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương có huyện nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo đúng mục tiêu và yêu cầu.

- Tuyền truyền, vận động: Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chung tay, góp sức ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Ngoài ra, Quyết định còn quy định cụ thể các tiêu chí thi đua đối với các địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân.

Mục tiêu của Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" là góp phần huy động mọi nguồn lực xã hội, đẩy mạnh công tác hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, hộ cận nghèo, người dân có nhà ở tạm bợ, xuống cấp, không đảm bảo an toàn, góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân, từng bước thực hiện mục tiêu an sinh xã hội về nhà ở.

Để đạt được mục tiêu đề ra, các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân cần tích cực thực hiện các giải pháp, thi đua thực hiện tốt các tiêu chí đã đề ra.

 

2. Tiêu chí thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với các địa phương

Tiêu chí thi đua cho địa phương: Xóa nhà tạm, nhà dột nát

* Mục tiêu:

- Xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và hộ gia đình người có công trên địa bàn đến năm 2025.

- Đảm bảo mọi người dân đều có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

* Nội dung thi đua:

- Hoàn thiện chính sách hỗ trợ:

+ Ban hành đề án, kế hoạch cụ thể, chi tiết về hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng thụ hưởng.

+ Tập trung nguồn lực, đẩy mạnh giải ngân các chính sách hỗ trợ.

+ Đảm bảo chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, hiệu quả, kịp thời và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Tăng cường huy động nguồn lực:

+ Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể vận động các nguồn lực ủng hộ, giúp đỡ cho các hộ gia đình thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát.

+ Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và nhà hảo tâm vào chương trình.

- Nâng cao nhận thức cộng đồng:

+ Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách hỗ trợ nhà ở đến người dân bằng các hình thức phù hợp, dễ hiểu, dễ tiếp cận.

+ Công khai minh bạch các tiêu chí, đối tượng thụ hưởng chính sách, quy trình thực hiện và kết quả hỗ trợ.

+ Tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách để đảm bảo sự công bằng, đúng đắn.

- Phối hợp chặt chẽ:

+ Rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn, nghiệp vụ về nhà ở, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

+ Tăng cường phối hợp giữa các cấp chính quyền, các ban ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong quá trình triển khai chương trình.

Với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và sự chung tay góp sức của toàn xã hội, tin tưởng rằng mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn sẽ được hoàn thành trong thời gian sớm nhất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và tạo diện mạo mới cho địa phương.

 

3. Tiêu chí thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội

Vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025":

* Tuyên truyền, vận động:

- Mặt trận Tổ quốc:

+ Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức về mục tiêu, ý nghĩa của Phong trào thi đua.

+ Phát động, tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, hiệu quả trong các tầng lớp nhân dân.

+ Khuyến khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia ủng hộ, đóng góp cho Phong trào thi đua.

- Các tổ chức chính trị - xã hội:

+ Tuyên truyền, vận động hội viên, thành viên tham gia thi đua thực hiện các tiêu chí, nội dung của Phong trào.

+ Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tổ chức các hoạt động thi đua phù hợp với đặc thù của tổ chức.

+ Khuyến khích hội viên, thành viên ủng hộ về vật chất, tinh thần cho các hộ gia đình khó khăn.

* Phát huy sức mạnh đại đoàn kết:

- Mặt trận Tổ quốc:

+ Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp mọi nguồn lực xã hội tham gia Phong trào thi đua.

+ Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua.

+ Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua.

- Các tổ chức chính trị - xã hội:

+ Phát huy vai trò của tổ chức trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức thi đua trong hội viên, thành viên.

+ Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan chức năng để triển khai thực hiện Phong trào thi đua hiệu quả.

+ Khuyến khích các tổ chức thành viên tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn về nhà ở.

* Giám sát, phản biện xã hội:

- Mặt trận Tổ quốc:

+ Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo.

+ Phát hiện, kiến nghị kịp thời các vi phạm, vướng mắc trong quá trình triển khai Phong trào thi đua.

+ Góp phần đảm bảo thực hiện Phong trào thi đua một cách công bằng, minh bạch, hiệu quả.

- Các tổ chức chính trị - xã hội:

+ Tham gia giám sát, phản biện xã hội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo.

+ Phản ánh tiếng nói của hội viên, thành viên về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Phong trào thi đua.

+ Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của Phong trào thi đua.

Với sự chung tay góp sức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn xã hội, tin tưởng rằng Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" sẽ đạt được kết quả tốt đẹp, góp phần cải thiện điều kiện sống cho người nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

 

4. Tiêu chí chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hãy chung tay góp sức, hưởng ứng phong trào "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" với phương châm: "Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít". Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần hiện thực hóa mục tiêu chung: xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn vào năm 2025.

Hãy chung tay vì:

- Mái ấm an toàn: Thay thế những căn nhà tạm, nhà dột nát bằng những ngôi nhà vững chắc, an toàn cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Cộng đồng văn minh: Góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, khang trang, hiện đại cho địa phương.

- Tương lai tươi sáng: Thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ, chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển.

 

5. Tiêu chí chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với cá nhân

Tiêu chí thi đua đột phá cho cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác:

* Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

- Đổi mới sáng tạo:

+ Vượt qua yêu cầu nhiệm vụ được giao, chủ động đề xuất giải pháp, sáng kiến đột phá góp phần nâng cao hiệu quả tham mưu cho cơ quan, đơn vị.

+ Tham gia xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia đạt kết quả vượt trội.

- Gương mẫu tiên phong:

+ Tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tiên phong trong công tác tham mưu, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

+ Là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết,协作 trong cơ quan, đơn vị.

- Hành động thiết thực:

+ Có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn về nhà ở, góp phần thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

+ Tham gia trực tiếp vào các hoạt động hỗ trợ, sẻ chia, đồng hành cùng cộng đồng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội.

* Đối với đối tượng khác:

- Cống hiến và lan tỏa:

+ Tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua, có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

+ Là tấm gương sáng về tinh thần đoàn kết, tương trợ, nỗ lực giúp đỡ cộng đồng, thể hiện trách nhiệm công dân và lòng nhân ái.

- Tiếng nói truyền cảm hứng:

+ Phối hợp tuyên truyền, lan tỏa những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của quốc gia, tỉnh, huyện, xã về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

+ Góp phần tạo phong trào sâu rộng, thực chất, hiệu quả thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong việc chung tay xây dựng quê hương.

- Lưu ý:

+ Bên cạnh các tiêu chí chung, các đơn vị, địa phương có thể bổ sung thêm các tiêu chí cụ thể phù hợp với đặc thù tình hình thực tế.

+ Việc xét thi đua cần đảm bảo khách quan, công bằng, minh bạch, đúng quy trình, tránh hình thức, chạy theo thành tích.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Có được phép xây dựng nhà tạm trên đất nông nghiệp hay không. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.