1. Cần đáp ứng những điều kiện nào đối với công chức cấp trung ương được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo lần đầu?

Theo quy định tại Điều 42 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm công chức, có các điều sau đây:

- Để được bổ nhiệm công chức, người đó phải đáp ứng tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Đảng, Nhà nước, cùng với tiêu chuẩn cụ thể của chức vụ bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Người đề nghị bổ nhiệm phải được quy hoạch chức vụ nếu là nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được quy hoạch chức vụ tương đương nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức mới thành lập chưa thực hiện việc phê duyệt quy hoạch, thì cấp có thẩm quyền sẽ xem xét và quyết định.

- Người đề nghị bổ nhiệm phải có hồ sơ, lý lịch cá nhân được xác minh và đi kèm với bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

- Điều kiện về độ tuổi bổ nhiệm như sau:

+ Đối với công chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu vào chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc đề nghị bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn, tuổi bổ nhiệm phải còn đủ 05 năm công tác tính từ thời điểm thực hiện quy trình bổ nhiệm. Trường hợp đặc biệt, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét và quyết định;

+ Đối với công chức được đề nghị bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý mà thời hạn mỗi lần bổ nhiệm dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành và của cơ quan có thẩm quyền, tuổi bổ nhiệm phải đủ một nhiệm kỳ;

+ Đối với công chức được điều động, bổ nhiệm vào chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ, tuổi bổ nhiệm sẽ không tính theo quy định tại điểm a khoản này.

- Người đề nghị bổ nhiệm phải có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

- Người đề nghị bổ nhiệm không được thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng và của pháp luật. Họ cũng không được đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Theo quy định, để công chức cấp trung ương lần đầu được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, cần phải đáp ứng một số tiêu chuẩn và điều kiện sau đây.

+ Trước hết, công chức phải đáp ứng tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra, cần đáp ứng tiêu chuẩn cụ thể của chức vụ bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

+ Đối với công chức từ nơi làm việc hiện tại, họ phải được quy hoạch chức vụ bổ nhiệm. Trong trường hợp công chức từ nơi khác, họ phải được quy hoạch chức vụ tương đương. Tuy nhiên, nếu cơ quan hoặc tổ chức mới thành lập chưa thực hiện việc phê duyệt quy hoạch, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét và quyết định.

+ Công chức đề nghị bổ nhiệm cần có hồ sơ và lý lịch cá nhân được xác minh. Họ cũng phải nộp bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định.

+ Tuổi bổ nhiệm đối với công chức cấp trung ương được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo phải còn đủ 5 năm công tác tính từ thời điểm thực hiện quy trình bổ nhiệm.

+ Công chức cần có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

+ Ngoài ra, họ không được thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng và Nhà nước. Họ cũng không được đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật.

 

2. Thời gian bổ nhiệm công chức cấp trung ương giữ chức vụ lãnh đạo

Theo Điều 51 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định rõ về thời gian bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo như sau:

- Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào:

+ Nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+ Tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

- Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là 05 năm; khi hết thời hạn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

- Công chức được điều động đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý mới thì đương nhiên thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp kiêm nhiệm.

Theo quy định hiện hành, thời hạn bổ nhiệm công chức cấp trung ương giữ chức vụ lãnh đạo là 05 năm. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo sự cân đối, sự thay đổi và phát triển trong hệ thống lãnh đạo của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thời hạn bổ nhiệm 05 năm cho phép công chức có đủ thời gian để thể hiện năng lực, kinh nghiệm và đóng góp của mình trong việc định hình và thực hiện chính sách, nhiệm vụ của đơn vị mình. Đồng thời, thời gian này cũng đánh giá được hiệu quả và thành tựu của công chức trong quá trình làm việc và lãnh đạo.

Khi hết thời hạn 05 năm, quyền lực và trách nhiệm bổ nhiệm lại công chức thuộc về cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền. Việc xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại đòi hỏi sự đánh giá toàn diện về năng lực, thành tích và đóng góp của công chức trong thời gian làm việc.

Quyết định bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại công chức cần căn cứ vào các yếu tố như: nhu cầu, nhiệm vụ của đơn vị; tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ lãnh đạo; đánh giá kết quả làm việc và đóng góp của công chức; và quan điểm, chính sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Quyết định này phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền.

Qua việc xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể điều chỉnh, cập nhật và tăng cường sự phù hợp giữa công chức và chức vụ lãnh đạo. Điều này góp phần nâng cao hiệu suất làm việc, đạt được mục tiêu và nhiệm vụ của đơn vị, cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững và đổi mới trong lãnh đạo cấp trung ương.

 

3. Quy trình thực hiện trong trường hợp bổ nhiệm công chức trung ương giữ chức vụ lãnh đạo thuộc cần sự thẩm định nhân sự của các ban của Trung ương Đảng ra sao?

Theo quy định tại Điều 45 Nghị định 138/2020/NĐ-CP, quá trình bổ nhiệm công chức cấp trung ương giữ chức vụ lãnh đạo đòi hỏi sự thẩm định nhân sự từ các ban của Trung ương Đảng trước khi Ban cán sự Đảng của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định về bổ nhiệm. Đồng thời, ngoài việc tuân thủ trình tự và thủ tục bổ nhiệm theo quy định của Bộ Chính trị, còn cần thực hiện các công việc sau đây:

- Cơ quan, tổ chức có nhu cầu bổ nhiệm phải trình Ban cán sự Đảng của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ý kiến thống nhất về chủ trương bổ nhiệm. Đồng thời, gửi hồ sơ đề nghị bổ nhiệm cho Bộ Nội vụ để thẩm định và Ban Tổ chức Trung ương để theo dõi quá trình bổ nhiệm.

- Cơ quan, tổ chức có nhu cầu bổ nhiệm cần xem xét và quyết định bổ nhiệm nhân sự cụ thể. Đồng thời, gửi hồ sơ đề nghị bổ nhiệm cho Bộ Nội vụ để thực hiện quá trình thẩm định.

- Bộ Nội vụ sẽ gửi văn bản đến Ban Tổ chức Trung ương để lấy ý kiến thẩm định từ các ban của Trung ương Đảng. Sau đó, hồ sơ sẽ được trình Ban cán sự Đảng của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định cuối cùng.

Qua việc thực hiện các bước trên, quy trình bổ nhiệm công chức cấp trung ương giữ chức vụ lãnh đạo được đảm bảo tính minh bạch, công bằng và đáng tin cậy, đồng thời đảm bảo sự phù hợp và đúng quy định của pháp luật. Điều này góp phần tạo ra một hệ thống lãnh đạo vững mạnh và hiệu quả trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trung ương.

Xem thêm >> Công chức địa chính xã là gì? Nhiệm vụ của công chức địa chính cấp xã?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng.