Trả lời:

1. Căn cứ pháp luật

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014;

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Tư vấn về thời gian đóng bảo hiểm xã hội cán bộ cấp xã:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 đã mở rộng đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội, một trong những đối tượng đó là “người hoạt động không chuyên trách ở xã phường thị trấn”.

Điều kiện để được hưởng lương hưu của lao động nữ hoạt động không chuyên trách ở xã phường thị trấn được quy định tại Khoản 3, điều 55, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và khoản 3, điều 15, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, cụ thể như sau:

“- Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

– Điều kiện hưởng lương hưu đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật bảo hiểm xã hội, được hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Việc xác định là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được căn cứ vào thời điểm trước khi nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm là thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.”

Như vậy, theo những thông tin mà bạn cung cấp và căn cứ pháp luật nêu trên, thời gian mà mẹ bạn đóng bảo hiểm là 16 năm, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong tổng số thời gian ấy lại chưa đủ 15 năm. Với điều kiện theo quy định, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc phải từ đủ 15 năm mới được hưởng chế độ hưu trí. Do đó, trường hợp của mẹ bạn vẫn chưa đủ điều kiện để được hưởng chế độ hưu trí theo đúng quy định nêu trên.

Tuy nhiên, mẹ bạn có thể lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho 04 năm còn thiếu để được hưởng lương hưu hoặc nhận bảo hiểm xã hội một lần theo quy định.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật BHXH - Công ty Luật Minh Khuê