Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT
- Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT
- Công văn 260/BGDĐT-GDTC

2. Luật sư tư vấn:

2.1 Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên là như thế nào?

Theo quy định tại Thông tư 15/2017/TT-BGDT có quy định như sau:

Điều 5. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm
1. Thời gian làm việc của giáo viên tiểu học trong năm học là 42 tuần, trong đó:
a) 35 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.
b) 05 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.
c) 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới.
d) 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.
2. Thời gian làm việc của giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông trong năm học là 42 tuần, trong đó:
a) 37 tuần dành cho việc giảng dạy và hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.
b) 03 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.
c) 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới.
d) 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.
2a. Thời gian làm việc của giáo viên trường dự bị đại học là 42 tuần, trong đó:
a) 28 tuần dành cho việc giảng dạy và hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch năm học;
b) 12 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng tài liệu, nghiên cứu khoa học và một số hoạt động khác theo kế hoạch năm học;
c) 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới;
d) 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học
3. Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:
a) Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)
b) Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
c) Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động.
Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

Cụ thể:

Trong đó, với mỗi cấp học từ mầm non, tiểu học đến cấp 2, cấp 3, đại học dự bị, thời gian làm việc của giáo viên đều là 42 tuần.
Với giảng viên, thời gian làm việc thực hiện theo chế độ mỗi tuần làm việc 40 giờ và được xác định theo năm học. Trong đó, tổng quỹ thời gian làm việc của giảng viên là 1760 giờ sau khi trừ đi các ngày nghỉ.
Như vậy, thời gian làm việc của giáo viên các cấp từ mầm non, tiểu học, cấp 2, cấp 3 đến đại học dự bị như sau:

Tiêu chí

Thời gian làm việc

Thời gian nghỉ hè

Giảng dạy (dạy trẻ)

Học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ

Chuẩn bị năm học mới

Tổng kết năm học

Mầm non

35 tuần

02 tuần

02 tuần

01 tuần

08 tuần

Tiểu học

35 tuần

05 tuần

01 tuần

01 tuần

02 tháng

Cấp 2 và cấp 3

37 tuần

03 tuần

01 tuần

01 tuần

02 tháng

Dự bị đại học

28 tuần

12 tuần

01 tuần

01 tuần

02 tháng

Lưu ý: Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý. Như vậy, dù thời gian để giảng dạy, học tập, nâng cao trình độ, chuẩn bị năm học, kết thúc năm học… của các cấp học có khác nhau nhưng tổng thời gian làm việc thường là 42 tuần và nghỉ hè 02 tháng (08 tuần). Chỉ có thời gian làm việc của giảng viên được quy định khác với các cấp học khác.

2.2 Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên mônlà như thế nào?

Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần.
Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần.Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.
Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.

2.3 Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác?

Giáo viên kiêm bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ nhà trường, chủ tịch công đoàn trường hạng I được giảm 4 tiết/tuần, các trường hạng khác được giảm 3 tiết/tuần.
Giáo viên kiêm công tác bí thư đoàn, phó bí thư đoàn cấp trường được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông.
Giáo viên kiêm chủ tịch hội đồng trường, thư ký hội đồng trường được giảm 2 tiết/tuầnGiáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học được giảm 2tiết/tuần.Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất.
Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với các đối tượng khác
Giáo viên được tuyển dụng bằng hợp đồng làm việc lần đầu được giảm 2 tiết/tuần.Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần lễ được giảm 3 tiết (đối với giáo viên trung học phổ thông, trung học cơ sở) và 4 tiết (đối với giáo viên tiểu học).

2.4 Cách quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy đối với giáo viên là như thế nào?

Giáo viên dạy môn chuyên tại các trường chuyên, lớp chuyên, 1 tiết dạy môn chuyên được tính bằng 3 tiết định mức.
Ngoài nhiệm vụ giảng dạy chính ở trên lớp, giáo viên còn phải thực hiện những hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. Việc quy đổi những hoạt động này ra tiết dạy để tính số giờ giảng dạy cho từng giáo viên được thực hiện đối với giáo viên được huy động làm cộng tác viên thanh tra thì thời gian làm việc một buổi được tính bằng 5 tiết định mức, đối với giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì 1 tiết giảng dạy thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức, báo cáo ngoại khóa cho học sinh do nhà trường tổ chức (có giáo án hoặc đề cương báo cáo) thì số tiết báo cáo thực tế được tính tương đương số tiết định mức.Hiệu trưởng căn cứ tình hình thực tế quy định việc quy đổi tiết dạy đối với các công việc chuyên môn khác sau khi có ý kiến đồng ý của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.5 Phải điều chỉnh thời gian làm việc, nghỉ hè của giáo viên vì dịch như thế nào?

Tại Công văn 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định cụ thể như sau:

Dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội mà còn tác động mạnh đến giáo dục.
Trước đó, ngày 31/01/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 260/BGDĐT-GDTC đề nghị địa phương xem xét, quyết định cho học sinh tạm thời nghỉ học. Và đến thời điểm này, nhiều địa phương mới quyết định cho học sinh đi học trở lại.
Trong thời gian này, học sinh đã học tại nhà và giáo viên vẫn thực hiện dạy học, kiểm tra… thông qua internet, trên truyền hình. Bởi vậy, để xác định thời gian làm việc cụ thể của giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn chi tiết như sau:
Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố dịch vi rút Cô-rô-na là “tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu”.
Thực hiện Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số biện pháp để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó trong trường học, cụ thể như sau:
- Nghiêm túc thực hiện Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra.
- Căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh, các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm chủ động phối hợp với ngành Y tế tại địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm xem xét, quyết định cho học sinh, sinh viên tạm thời nghỉ học và có kế hoạch học bù để đảm bảo chương trình giáo dục.
- Tuyên truyền cho trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh, cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh; đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho (khuyến khích đeo khẩu trang khi đến trường và tham gia các hoạt động ngoại khóa).
- Báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường ở địa phương về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 024 3869 4029. Di động: 0915 218 464. E-mail: [email protected]
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và các đơn vị trực thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện./.
Xác định thời gian làm việc của giáo viên
- Căn cứ tình hình thực tế việc tổ chức dạy học, giáo dục của nhà trường và hoạt động cụ thể của giáo viên để xác định số tiết thực dạy. Qua đó, quy đổi thời gian thực hiện công việc khác ra tiết dạy để xác định tổng số tiết dạy của giáo viên;
- Căn cứ điều kiện cụ thể, tính chất công việc để tính toán và quy đổi số tiết dạy phù hợp với giáo viên được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình…
Xác định thời gian nghỉ hè của giáo viên
Bởi thời gian học tập của năm học 2019-2020 được điều chỉnh nên thời gian nghỉ hè của giáo viên cũng được tính theo thời gian thực tế từ ngày kết thúc năm học 2019-2020 đến ngày tựu trường của năm học 2020-2021.
Trong đó, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường cũng như công việc của từng giáo viên, Hiệu trưởng sẽ bố trí giáo viên nghỉ hè một cách hợp lý theo quy định.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê