Thời hạn bốc dỡ bù trừ (Reversible laytime) là thuật ngữ dùng trong hợp đồng vận chuyển theo chuyến, cho phép người thuê vận chuyển có quyền cộng thời hạn bốc hàng vào thời hạn dỡ hàng để tính toán thời gian được thưởng hoặc bị phạt.