1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino được hiểu như thế nào?

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định 03/2017/NĐ-CP thì giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino bao gồm một số nội dung cụ thể sau:

- Tên, địa chỉ của doanh nghiệp xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino: Đây là thông tin cơ bản về tên và địa chỉ của doanh nghiệp muốn được cấp Giấy chứng nhận. Thông qua thông tin này, quản lý có thể xác định chính xác đơn vị kinh doanh casino đang được xem xét.

- Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư: Đây là thông tin về số và ngày cấp của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư. Thông tin này giúp quản lý biết được doanh nghiệp đã đăng ký hoặc được chấp thuận đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh casino.

- Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp: Đây là thông tin về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đang xin cấp Giấy chứng nhận. Thông qua thông tin này, quản lý có thể liên hệ và xác định người đại diện chính của doanh nghiệp đó.

- Số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi tối đa doanh nghiệp được phép kinh doanh: Đây là thông tin về số lượng máy trò chơi và bàn trò chơi tối đa mà doanh nghiệp được phép sử dụng trong hoạt động kinh doanh casino. Thông qua thông tin này, quản lý có thể giới hạn và kiểm soát số lượng máy trò chơi và bàn trò chơi của doanh nghiệp.

- Địa điểm kinh doanh, khu vực bố trí Điểm kinh doanh casino trong khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino: Đây là thông tin về địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp và khu vực bố trí Điểm kinh doanh casino. Thông qua thông tin này, quản lý có thể xác định vị trí chính xác của doanh nghiệp trong khu vực dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có sự hiện diện của casino.

- Thời hạn hiệu lực: Đây là thông tin về thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận. Thông qua thông tin này, quản lý có thể biết được thời gian mà doanh nghiệp được phép hoạt động kinh doanh casino.

- Các nội dung khác theo yêu cầu quản lý: Đây là phần yêu cầu để bổ sung các thông tin khác mà quản lý đòi hỏi từ doanh nghiệp xin cấp Giấy chứng nhận. Các nội dung này có thể liên quan đến yêu cầu kỹ thuật, quy định pháp lý hoặc các yêu cầu cụ thể khác mà doanh nghiệp cần tuân thủ.

2. Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino là bao lâu?

Cũng theo Điều 27 Nghị định 03/2017/NĐ-CP thì thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino là: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino quy định một cách cụ thể về thời hạn hiệu lực để doanh nghiệp có thể hoạt động kinh doanh casino. Theo quy định, thời hạn này được xác định dựa trên đề nghị của doanh nghiệp và không được vượt quá thời hạn được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư. Đồng thời, thời gian tối đa cho phép hoạt động kinh doanh casino là 20 năm, tính từ ngày có hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư.

Việc thiết lập một thời hạn hiệu lực cụ thể nhằm đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh casino của doanh nghiệp được kiểm soát và giám sát một cách chặt chẽ. Thời hạn này giới hạn thời gian mà doanh nghiệp có thể tổ chức các hoạt động casino, đồng thời tạo điều kiện cho các bên liên quan để đánh giá hiệu quả và tuân thủ các quy định về kinh doanh casino.

Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, quy định cũng cho phép xem xét và áp dụng các trường hợp chuyển tiếp. Điều này có nghĩa là trong những tình huống đặc biệt, có thể có sự thay đổi hoặc tiếp tục hoạt động kinh doanh casino sau khi thời hạn ban đầu kết thúc, tuỳ theo quy định và quyền hạn của quản lý. Tổng quan, việc quy định rõ ràng về thời hạn hiệu lực trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino là một phần quan trọng để đảm bảo sự minh bạch, tuân thủ và quản lý hiệu quả của các hoạt động kinh doanh casino.

Nói tóm lại thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino là 20 năm kể từ ngày giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino có hiệu lực hoặc quyết định chủ trương đầu tư có hiệu lực trừ trường hợp chuyển tiếp theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 03/2017/NĐ-CP thì thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino bao gồm một số bước sau:

* Bước 1: chuẩn bị và nộp hồ sơ:

Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino đến Bộ Tài chính để kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tài chính sẽ thông báo cho doanh nghiệp về kết quả kiểm tra, xác nhận tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp bổ sung tài liệu (nếu có). Sau đó, doanh nghiệp sẽ được yêu cầu gửi 06 bộ hồ sơ chính thức để tiến hành quá trình thẩm định. Qua quá trình này, Bộ Tài chính đảm bảo rằng hồ sơ được kiểm tra một cách kỹ lưỡng và tường minh để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của quy trình cấp Giấy chứng nhận kinh doanh casino

* Bước 2: Thẩm định hồ sơ:

- Trình tự thẩm định hồ sơ:

+ Trong thời hạn 15 ngày, tính từ ngày Bộ Tài chính nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính sẽ gửi hồ sơ đến các cơ quan có liên quan để thu được ý kiến, bao gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp xin phép tổ chức hoạt động kinh doanh casino. Quá trình này giúp đảm bảo rằng các cơ quan có liên quan tham gia vào việc đánh giá và đưa ra ý kiến về hồ sơ.

+ Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để thu ý kiến, cơ quan liên quan sẽ phải gửi ý kiến của mình dưới dạng văn bản cho Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến đã đưa ra. Điều này đảm bảo tính chính xác và rõ ràng của ý kiến được gửi đi và chịu trách nhiệm pháp lý về những ý kiến đã đưa ra.

+ Sau khi thu được ý kiến tham gia từ các cơ quan, bộ ngành liên quan như được quy định trên, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp ý kiến, xem xét và quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino. Quyết định này sẽ dựa trên việc xem xét kỹ lưỡng và đánh giá đầy đủ các ý kiến từ các cơ quan liên quan để đảm bảo tính công bằng và đúng đắn trong quá trình xét duyệt hồ sơ

- Nội dung thẩm định hồ sơ:

Dựa trên quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật liên quan, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ dựa trên các nội dung tương ứng với các điều kiện theo quy định. Quá trình thẩm định hồ sơ được thực hiện nhằm đảm bảo tính phù hợp và tuân thủ quy định, và các cơ quan có liên quan sẽ xem xét các thông tin và tài liệu trong hồ sơ dựa trên các tiêu chí, yêu cầu quy định tại khoản 1 của Điều 24. Điều này nhằm đảm bảo rằng quá trình thẩm định được thực hiện một cách khách quan và công bằng. Qua quá trình thẩm định, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan sẽ đánh giá tính hợp lệ và đáng tin cậy của hồ sơ, đồng thời đảm bảo rằng các điều kiện theo quy định được tuân thủ đầy đủ. Mục tiêu là đảm bảo rằng quy trình thẩm định hồ sơ diễn ra theo đúng quy định và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý.

* Bước 3: nhận kết quả:

Trong khoảng thời gian 60 ngày, tính từ ngày Bộ Tài chính nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Tài chính sẽ tiến hành xem xét và đưa ra quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino. Trong trường hợp hồ sơ bị từ chối, Bộ Tài chính sẽ thông báo cho doanh nghiệp bằng văn bản và cung cấp rõ ràng lý do từ chối. Quá trình xem xét và đánh giá hồ sơ được thực hiện trong khoảng thời gian 60 ngày nhằm đảm bảo tính cẩn thận và công bằng. Bộ Tài chính sẽ xem xét các thông tin và tài liệu trong hồ sơ, đồng thời áp dụng các tiêu chí và quy định liên quan để đưa ra quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận.

Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ các yêu cầu và tiêu chuẩn quy định, Bộ Tài chính sẽ từ chối cấp Giấy chứng nhận. Trong thông báo từ chối, Bộ Tài chính sẽ cung cấp cho doanh nghiệp lý do rõ ràng và cụ thể về quyết định từ chối này. Mục tiêu của quy trình này là đảm bảo rằng quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino được thực hiện một cách công bằng và nhất quán. Bằng cách xem xét và đánh giá hồ sơ một cách kỹ lưỡng, Bộ Tài chính đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của quá trình cấp Giấy chứng nhận và bảo vệ lợi ích của các bên liên quan.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề điều kiện kinh doanh dịch vụ Casino theo quy định của pháp luật của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc, quy khách vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.