1. Trường hợp sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?

Theo quy định tại Điều 212 của Luật Doanh nghiệp 2020, việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trong các trường hợp cụ thể như sau:

- Nội dung kê khai giả mạo:

Trong trường hợp doanh nghiệp cung cấp thông tin giả mạo trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thể bị thu hồi. Điều này nhằm đảm bảo tính trung thực và minh bạch của thông tin đăng ký doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp do người bị cấm thành lập:

Nếu doanh nghiệp được thành lập bởi những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định, Giấy chứng nhận đăng ký cũng sẽ bị thu hồi để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

- Ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo:

Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh trong thời gian 01 năm mà không thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế sẽ đối mặt với việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Không gửi báo cáo đúng hạn:

Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện gửi báo cáo theo quy định đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng có thể bị thu hồi.

- Quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền:

Nếu có quyết định của Tòa án hoặc đề nghị của cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng sẽ bị thu hồi.

Chính phủ sẽ quy định trình tự và thủ tục cụ thể liên quan đến việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhằm đảm bảo quá trình này diễn ra một cách công bằng và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc giữ cho hệ thống doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật và đảm bảo hoạt động kinh doanh trong sạch và minh bạch.

Tổng cộng, theo quy định tại Điều 212 của Luật Doanh nghiệp 2020, việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trong nhiều trường hợp cụ thể như giả mạo thông tin, do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp, ngừng hoạt động kinh doanh mà không thông báo, không gửi báo cáo đúng hạn, và theo quyết định của Tòa án hoặc đề nghị của cơ quan có thẩm quyền. Quy định này nhằm bảo vệ tính minh bạch và đúng đắn trong quản lý đăng ký doanh nghiệp, đồng thời giữ cho hệ thống doanh nghiệp tuân thủ pháp luật. Chính phủ sẽ quy định trình tự và thủ tục cụ thể để thực hiện quá trình thu hồi, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tính công bằng và tuân thủ pháp luật trong quản lý doanh nghiệp. Điều này góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và minh bạch, đồng thời tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

 

2. Xử phạt hộ kinh doanh vẫn tiếp tục hoạt động mà không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 93 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau:

- Nội dung giả mạo trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh: Nếu có thông tin giả mạo, sai lệch trong hồ sơ đăng ký, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có thể bị thu hồi.

- Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng mà không thông báo: Hộ kinh doanh phải thông báo khi ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục, nếu không, giấy chứng nhận đăng ký có thể bị thu hồi.

- Kinh doanh ngành, nghề bị cấm: Trong trường hợp hộ kinh doanh hoạt động trong ngành, nghề bị cấm theo quy định của pháp luật, giấy chứng nhận đăng ký có thể bị thu hồi.

- Thành lập bởi những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh: Nếu hộ kinh doanh được thành lập bởi những người không được quyền theo quy định của pháp luật, giấy chứng nhận đăng ký có thể bị thu hồi.

- Không gửi báo cáo theo quy định: Nếu hộ kinh doanh không gửi báo cáo theo quy định hoặc không đáp ứng yêu cầu báo cáo đúng hạn, giấy chứng nhận đăng ký có thể bị thu hồi.

- Quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền: Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án hoặc đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật, giấy chứng nhận đăng ký cũng có thể bị thu hồi.

Trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký bị thu hồi, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cần chấm dứt hoạt động chính thức từ ngày được ghi trong quyết định thu hồi.

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 46 Nghị định 122/2021/NĐ-CP, đối với doanh nghiệp, có các biện pháp xử lý cụ thể khi vi phạm quy định về kinh doanh sau khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tạm ngừng kinh doanh, đình chỉ hoạt động, hoặc chấm dứt kinh doanh. Điều này đảm bảo tính nghiêm túc và tuân thủ của doanh nghiệp đối với quy định pháp luật:

​- Hành vi tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bị yêu cầu tạm ngừng kinh doanh, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh.

​- Mức phạt tiền được quy định là từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng, nhằm áp đặt sự nghiêm túc và trách nhiệm đối với doanh nghiệp vi phạm quy định.

​- Trong trường hợp có vi phạm pháp luật về thuế, doanh nghiệp sẽ được xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Điều này bao gồm các biện pháp xử phạt nhằm đảm bảo tuân thủ và trách nhiệm về nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Những biện pháp xử lý này nhấn mạnh sự quan trọng của việc đảm bảo tuân thủ pháp luật và trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện cho một môi trường kinh doanh lành mạnh và công bằng.

Theo quy định tại Điều 62 Nghị định 122/2021/NĐ-CP, đối với hộ kinh doanh, có các quy định cụ thể về xử phạt trong trường hợp kê khai không trung thực, không chính xác hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hoặc hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cụ thể như sau:

- Kê khai không trung thực hoặc không chính xác hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh: Phạt từ 10 - 20 triệu đồng: Hộ kinh doanh sẽ bị áp đặt mức phạt tùy thuộc vào mức độ vi phạm, nếu vi phạm liên quan đến kê khai không trung thực hoặc thông tin không chính xác trong hồ sơ đăng ký.

- Vi phạm pháp luật về thuế: Xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế: Trong trường hợp hộ kinh doanh vi phạm pháp luật về thuế, cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật thuế.

Những biện pháp này nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quá trình đăng ký và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của hộ kinh doanh, đồng thời tăng cường quản lý và tuân thủ pháp luật về thuế. Các hành động này giúp duy trì sự công bằng và minh bạch trong môi trường kinh doanh, đồng thời tăng cường nguồn lực ngân sách nhà nước.

 

3. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có được đăng ký lại không?

Sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quy định tại Điều 76 Nghị định 01/2021/NĐ-CP đã quy định các bước cụ thể để khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.

- Quyết định khôi phục:

Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Điều này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp không thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Quy trình khôi phục:

+ Nếu doanh nghiệp chưa chuyển sang tình trạng pháp lý đã giải thể trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và có yêu cầu từ Cơ quan quản lý thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ nhận được văn bản đề nghị khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.

+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Thời hạn xử lý:

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi quyết định đến địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

+ Thông báo quyết định hủy bỏ và khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp cũng được gửi đến Cơ quan thuế và đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Quy trình này nhằm đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và nhanh chóng trong việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khi có yêu cầu hoặc đối với những trường hợp được xác định không phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bao gồm những nội dung gì?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.