1. Quy định mới về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định trong Điều 212 Luật Doanh nghiệp năm 2020 như sau:

- Nội dung kê khai giả mạo: Trường hợp doanh nghiệp cung cấp thông tin giả mạo trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thể bị thu hồi.

- Doanh nghiệp do người bị cấm thành lập: Nếu doanh nghiệp được thành lập bởi những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thể bị thu hồi.

- Ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo: Nếu doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh trong vòng 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thể bị thu hồi.

- Không gửi báo cáo đúng hạn: Nếu doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 của Luật Doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thể bị thu hồi.

- Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền: Có những trường hợp khác mà giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thể bị thu hồi theo quyết định của Tòa án hoặc đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

Chính phủ sẽ quy định trình tự và thủ tục cụ thể để thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp nêu trên. Quy định này sẽ xác định các quy trình, thủ tục và các bước cần thực hiện để thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp một cách hợp pháp và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.

 

2. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trình tự và thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 75 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

- Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo:

+ Nếu nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp là giả mạo, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp đồng thời ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp sẽ mất quyền hoạt động và phải chấm dứt toàn bộ hoạt động kinh doanh.

+ Nếu nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung doanh nghiệp là giả mạo, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và ra quyết định hủy bỏ những thay đổi đã được thực hiện trên cơ sở thông tin giả mạo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp sẽ phải hoàn trả trạng thái trước khi có thay đổi và làm lại quy trình đăng ký thay đổi nếu muốn thực hiện thay đổi hợp pháp.

+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo về hành vi kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Điều này có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý và trách nhiệm hình sự đối với chủ doanh nghiệp hoặc người liên quan có liên quan đến việc vi phạm này.

- Trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký có cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp:

+ Đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn: Nếu cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải chấm dứt toàn bộ hoạt động kinh doanh.

+ Đối với công ty cổ phần, công ty hợp danh: Nếu cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phiếu được cấp và phải chấm dứt toàn bộ hoạt động kinh doanh.

+ Trường hợp doanh nghiệp đã hoạt động, cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp sau khi được đặt thành công, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp doanh nghiệp không tuân thủ nghĩa vụ kê khai và nộp phí:

+ Doanh nghiệp phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ kê khai và nộp phí đối với các hoạt động kinh doanh. Nếu doanh nghiệp không tuân thủ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp phí đúng hạn.

+ Nếu doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp phí trong thời hạn quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xử lý theo quy định của pháp luật, bao gồm áp dụng biện pháp cảnh cáo, áp dụng biện pháp kỷ luật vi phạm hành chính (phạt tiền) hoặc yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 

3. Cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo Điều 15 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Phòng đăng ký kinh doanh có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: Phòng đăng ký kinh doanh đóng vai trò trực tiếp trong việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp từ người đăng ký.

- Tính hợp lệ của hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm xác định tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

- Cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp: Dựa trên tính hợp lệ của hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh có quyền cấp hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp: Phòng đăng ký kinh doanh có nhiệm vụ hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự và thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, phòng cũng cung cấp hướng dẫn cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự và thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

- Quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: Phòng đăng ký kinh doanh tham gia xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Phòng cũng có trách nhiệm chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp: Phòng đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

- Yêu cầu báo cáo của doanh nghiệp: Phòng đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại Điều 216 Luật Doanh nghiệp.

- Kiểm tra và giám sát doanh nghiệp: Phòng đăng ký kinh doanh có quyền trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

- Kiểm tra và giám sát đăng ký hộ kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra và giám sát Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn về đăng ký hộ kinh doanh.

- Yêu cầu tạm ngừng kinh doanh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký: Phòng đăng ký kinh doanh có quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định. Phòng cũng có quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định pháp luật.

- Đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân khác: Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

=> Như vậy, Phòng đăng ký kinh doanh có quyền hạn thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh khuê: Việc hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!