Thông báo rút tiền (NOTICE OF WITHDRAWAL) là văn bản thông báo ý định của người gởi tiền muốn rút tiền ra khỏi một tài khoản sinh lãi. Các ngân hàng có thể yêu cầu khách hàng thông báo bảy ngày trưác khi rút tiền từ tài khoản ký gửi kỳ hạn, và các tài khoản Lệnh Rút tiền Khả nhượng (NOW).

Tuy nhiên, phần lớn các ngân hàng bãi bỏ yêu cầu thông báo đối với các tài khoản NOW.