1. Trường hợp anh em ruột tặng cho nhà đất

Trường hợp anh chị em ruột tặng cho quyền sử dụng đất có các điều kiện và quy định cụ thể như sau:

- Điều kiện chung cho việc tặng quyền sử dụng đất theo quy định taị Điều 188 Luật đất đai năm 2013 quy định: 

+ Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Điều này đòi hỏi bên nhận tặng phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tài sản đó.

+ Đất không có tranh chấp: Tài sản đất phải không có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc sử dụng.

+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên: Quyền sử dụng đất không được kê biên để đảm bảo thi hành án.

+ Trong thời hạn sử dụng đất: Việc tặng quyền sử dụng đất chỉ áp dụng trong thời hạn sử dụng đất đã được cấp

- Điều kiện cụ thể cho từng loại đất:

+ Đất trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng: Anh chị em ruột chỉ có thể tặng quyền sử dụng đất trong phân khu này nếu người nhận tặng đang sinh sống trong phân khu đó.

+ Đất trong khu vực rừng phòng hộ: Anh chị em ruột chỉ được tặng quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ nếu người nhận tặng cho đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó.

+ Đất được Nhà nước giao theo chính sách hỗ trợ cho dân tộc thiểu số: Anh chị em ruột chỉ được tặng quyền sử dụng đất sau 10 năm kể từ ngày có quyết định giao đất theo chính sách của Nhà nước.

+ Đất trồng lúa: Anh chị em ruột được tặng đất trồng lúa khi người nhận tặng cho phải trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

- Hình thức chuyển nhượng đất từ anh chị sang em: Việc tặng quyền sử dụng đất giữa anh chị em ruột cần lập thành văn bản hợp đồng tặng cho theo quy định của Điều 385 và Điều 485 Bộ luật dân sự năm 2015. Việc lập văn bản này cần thiết để có thể thực hiện việc sang tên sổ đỏ và chuyển quyền sử dụng đất chính thức cho người nhận tặng.

Trong quá trình thực hiện việc tặng quyền sử dụng đất giữa anh chị em ruột, các bên nên tuân thủ đúng các quy định pháp luật và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định. Điều này giúp đảm bảo tính hợp pháp và tránh các tranh chấp xảy ra trong tương lai, bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

 

2. Thủ tục cho tặng nhà đất cho anh em ruột mới nhất

Để tặng đất giữa anh em ruột, quy trình sau đây phải được tuân thủ để đảm bảo tính hợp lệ và hiệu lực của giao dịch:

Bước 1: Lập hợp đồng tặng cho nhà đất

- Bên tặng cho và bên nhận tặng cho cần thỏa thuận về việc tặng cho và tiến hành lập hợp đồng tặng cho bất động sản. Hợp đồng này sẽ xác định quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất.

- Theo quy định tại Điều 462 Bộ luật dân sự năm 2015, việc tặng cho có thể đi kèm với điều kiện, tức là bên tặng cho có quyền yêu cầu bên nhận tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ sau khi tặng cho.

- Và theo Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015 và Khoản 3 Điều 167 Luật Đất Đai 2013 yêu cầu việc tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản và văn bản đó phải được công chứng, chứng thực.

- Trong trường hợp tặng cho bất động sản, việc đăng ký quyền sở hữu phải tuân theo quy định của luật.

Bước 2: Công chứng, chứng thực Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

- Chuẩn bị hồ sơ yêu cầu công chứng Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. Hồ sơ này bao gồm:

+ Phiếu yêu cầu công chứng,

+ Dự thảo Hợp đồng tặng cho,

+ Bản sao giấy tờ tùy thân của bên tặng cho và bên nhận tặng cho,

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Gửi hồ sơ yêu cầu công chứng tới Văn phòng công chứng hoặc Ủy ban nhân dân xã nơi có đất để tiến hành công chứng, chứng thực Hợp đồng tặng cho.

Bước 3: Thực hiện thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Đăng ký biến động)

- Nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã. Hồ sơ này bao gồm: 

+ Đơn đăng ký biến động đất đai,

+ Hợp đồng tặng cho đã công chứng hoặc chứng thực,

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp,

+ Bản sao chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của cả bên tặng cho và bên nhận tặng cho.

- Trường hợp tặng cho một phần thửa đất, quý khách cần đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ và thực hiện kiểm tra. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính (nếu có). Sau đó, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp, chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

=> Cuối cùng, quý khách sẽ nhận lại Giấy chứng nhận đã sang tên tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc tại Ủy ban nhân dân xã (nếu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã). Việc tuân thủ đầy đủ quy trình này sẽ giúp đảm bảo tính hợp lệ và hiệu lực của việc tặng đất giữa anh em ruột.

 

3. Anh em ruột cho tặng nhà đất có mất thuế hay không?

Khi anh em ruột cho tặng nhà đất, theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định về lệ phí trước bạ, trường hợp này không phải chịu thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ. Dưới đây là các điểm cụ thể:

- Theo Khoản 10, Điều 3 của Luật thuế thu nhập cá nhân, các khoản quà tặng là bất động sản giữa anh em ruột không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Điều này có nghĩa là anh em ruột không cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi tặng cho nhau nhà đất.

- Theo Khoản 10, Điều 9 của Nghị định 140/2016/NĐ-CP, các trường hợp tặng cho nhà đất giữa anh em ruột cũng được miễn lệ phí trước bạ. Điều này có nghĩa là không phải nộp lệ phí trước bạ khi tặng nhà đất cho anh em ruột.

Mặc dù không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ, nhưng vẫn có một số nghĩa vụ tài chính khác cần phải nộp khi thực hiện thủ tục tặng quyền sử dụng đất. Đây bao gồm các khoản phí và lệ phí sau đây:

- Phí đo đạc: Đây là một khoản phí tính theo tỷ lệ 0,15% giá trị đất tặng cho, nhưng không vượt quá 5 triệu đồng.

- Lệ phí thẩm định: Đây là lệ phí tính theo tỷ lệ 0,15% giá trị đất tặng cho, với mức thu tối thiểu là 100.000 đồng và tối đa không quá 5.000.000 đồng cho mỗi trường hợp.

- Lệ phí cấp sổ đỏ: Khi tặng quyền sử dụng đất, bạn cũng phải nộp lệ phí cấp sổ đỏ. Mức lệ phí này sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể, nhưng không quá 100.000 đồng cho mỗi lần cấp sổ đỏ mới.

- Lệ phí địa chính: Mức thu lệ phí địa chính sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định và sẽ khác nhau tùy từng tỉnh.

=> Các quy định thuế và lệ phí có thể thay đổi theo từng quy định pháp luật và tùy thuộc vào quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 

4. Thời gian thực hiện thủ tục tặng cho nhà đất cho anh em ruột

Thời hạn thực hiện thủ tục tặng cho nhà đất giữa anh em ruột được quy định như sau:

- Thời hạn công chứng

Thời hạn công chứng tối đa là 02 ngày làm việc, trừ khi giao dịch có tính phức tạp. Trong trường hợp giao dịch phức tạp, thời hạn tối đa có thể kéo dài lên đến 10 ngày làm việc. Đây là thời gian mà các bên tham gia giao dịch cần hoàn thành thủ tục công chứng liên quan đến việc tặng nhà đất cho anh em ruột.

- Thời hạn chứng thực hợp đồng

 Thời hạn chứng thực hợp đồng và giao dịch không vượt quá 02 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thời hạn này có thể được kéo dài theo thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên liên quan.

- Thời hạn giải quyết thủ tục tặng cho

+ Theo khoản 40 Điều 2 của Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 61 Luật đất đai 2013, thời hạn giải quyết thủ tục tặng cho nhà đất là:

  • Không quá 10 ngày làm việc, tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong vòng thời gian này, cơ quan đăng ký đất đai sẽ xem xét và hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc tặng nhà đất cho anh em ruột.
  • Không quá 20 ngày làm việc đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đây là thời gian dành cho việc giải quyết thủ tục tặng cho nhà đất trong các khu vực đặc biệt và khó khăn.

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh khuê: Bố mẹ tặng cho con đất đai, nhà ở trình tự, thủ tục thế nào?

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!