1. Giới thiệu về sáng chế 

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết 1 vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Đặc điểm của sáng chế:

  1.  Sáng chế là giải pháp kỹ thuật, bao gồm sản phẩm và quy trình.
  2.  Sáng chế nhằm giải quyết 1 vấn đề xác định.
  3.  Sáng chế phải ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Sáng chế là 1 trong những đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Để được bảo hộ, sáng chế cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Tính mới: Sáng chế chưa được công bố công khai dưới bất kỳ hình thức nào trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên.
  • Tính sáng tạo: Sáng chế phải là 1 bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra 1 cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.
  • Tính có khả năng áp dụng công nghiệp: Sáng chế phải có khả năng được thực hiện trên thực tế hoặc có khả năng áp dụng công nghiệp.

Vai trò của sáng chế:

   + Sáng chế góp phần nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, thúc đẩy sản xuất phát triển.

   + Sáng chế tạo ra những sản phẩm, quy trình mới, có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

   + Sáng chế mang lại lợi ích kinh tế, xã hội cho chủ sở hữu sáng chế và cho đất nước.

 

2. Thủ tục đăng ký sáng chế tại Đà Nẵng mới nhất

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Đà Năng bao gồm các tài liệu sau:

- Đơn đăng ký sáng chế (theo mẫu): có thể được lập bằng tiếng việt hoặc tiếng anh. Đơn đăng ký sáng chế bao gồm các thông tin sau:

   + Tên sáng chế: ngắn gon, dễ nhớ, thể hiện được bản chất của sáng chế.

   + Lĩnh vực kỹ thuật: cần được xác định chính xác theo hệ thống phân loại quốc tế về sáng chế.

   + Ngày nộp đơn: là ngày nộp đơn đăng ký sáng chế tại Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng.

   + Tên, địa chỉ của chủ sở hữu sáng chế: cần được ghi đầy đủ, chính xác.

   + Tên, địa chỉ của người sở hữu sáng chế: cần được ghi đầy đủ, chính xác.

- Bản mô tả sáng chế: là tài liệu quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký sáng chế. Bản mô tả sáng chế cần trình bày đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin sau:

   + Khái niệm sáng chế: cần nêu rõ bản chất của sáng chế, phạm vi bảo hộ của sáng chế.

   + Nguyên lý hoạt động của sáng chế: cần được trình bày rõ ràng, dễ hiểu.

   + Các tính năng kỹ thuật của sáng chế: cần được trình bày rõ ràng, đẩy đủ.

   + Các ưu điểm của sáng chế so với các sáng chế tương tự: cần được nêu rõ.

- Yêu cầu bảo hộ sáng chế: là tài liệu xác định phạm vi bảo hộ của sáng chế. Yêu cầu bảo hộ của sáng chế cần nêu rõ các đặc điểm kỹ thuật của sáng chế cần được bảo hộ. Các đặc điểm kỹ thuật của sáng chế cần được nêu rõ, chính xác, tránh nêu chung chung, mơ hồ và cần được phân biệt với các sáng chế tương tự.

- Hình vẽ (nếu có): là tài liệu minh họa cho bản mô tả sáng chế. Hình vẽ cần thể hiện rõ các đặc điểm kỹ thuật của sáng chế. Hình vẽ cần được lập theo tỷ lệ phù hợp, dễ nhìn.

Lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký sáng chế:

   + Hồ sơ đăng ký sáng chế cần được lập đầy đủ, rõ ràng, chính xác theo quy định của pháp luật.

   + Hồ sơ đăng ký sáng chế cần được nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến tại Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng.

 

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký sáng chế đầy đủ, rõ ràng, chính xác, chủ sở hữu sáng chế có thể nộp hồ sơ đăng ký sáng chế theo 1 trong các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp: Chủ sở hữu sáng chế có thể nộp hồ sơ đăng ký sáng chế trực tiếp tại Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng.

- Nộp qua đường bưu điện: Chủ sở hữu sáng chế có thể gửi hồ sơ đăng ký sáng chế qua đường bưu điện đến Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng.

- Nộp trực tuyến: Chủ sở hữu sáng chế có thể nộp hồ dơ đăng ký sáng chế trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ.

Địa chỉ nộp hồ sơ trực tiếp và nộp hồ sơ qua đường bưu điện: Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng - Số 25 Hàm Nghi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ nộp hồ sơ trực tuyến: Cổng thông tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ - https://ipvietnam.gov.vn/

Lệ phí đăng ký sáng sáng chế được quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/1016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

 

Bước 3: Thẩm định hình thức

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký sáng chế, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định hình thức hồ sơ.

Nội dung thẩm định hình thức: Cục Sở hữu trí tuệ kiểm tra tính đầy đủ, rõ ràng, chính xác của hồ sơ đăng ký sáng chế theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ kiểm tra các nội dung sau:

   + Tính hợp lệ của đơn đăng ký sáng chế.

   + Tính đầy đủ của các tài liệu trong hồ sơ đăng ký sáng chế.

   + Tính rõ ràng, chính xác của các thông tin trong hồ sơ đăng ký sáng chế.

Nếu hồ sơ đăng ký sáng chế hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận đơn đăng ký sáng chế. nếu hồ sơ đăng ký sáng chế không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Thời hạn thẩm định hình thức hồ sơ đăng ký sáng chế là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký sáng chế.

 

Bước 4: Công bố đơn

Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ công bố đơn đăng ký sáng chế trên thông báo Sở hữu công nghiệp.

Một số lưu ý khi đăng ký sáng chế tại Đà Năng.

   + Sáng chế cần đáp ứng các điều kiện bảo hộ sau (tính mới, tính sáng tạo, tính có khả năng áp dụng công nghiệp)

   + Hồ sơ đăng ký sáng chế cần được lập đầy đủ, rõ ràng, chính xác theo quy định của pháp luật.

   + Chủ sở hữu sáng chế cần theo dõi quá trình xử lý hồ sơ đăng ký sáng chế tại Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng.

 

Bước 5: Thẩm định nội dung

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày công bố đơn đăng ký sáng chế, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế.

Nếu sáng chế đáp ứng các điều kiện bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp bằng sáng chế. Nếu sáng chế không đáp ứng các điều kiện bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp bằng sáng chế.

Thời hạn thẩm định nội dung hồ sơ đăng ký sáng chế là 12 tháng kể từ ngày công bố đơn đăng ký sáng chế.

Lưu ý khi thẩm định nội dung:

   + Chủ sở hữu sáng chế có thể theo dõi quá trình thẩm định nội dung hồ sơ đăng ký sáng chế trên Cổng thông tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ.

   + Nếu sáng chế không đáp ứng các điều kiện bảo hộ, chủ sở hữu sáng chế có thể nộp đơn yêu cầu xem xét lại quyết định từ chối cấp bằng sáng chế.

 

Bước 6: Cấp bằng sáng chế

Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định cấp bằng sáng chế, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ cấp bằng sáng chế cho sáng chế.

Nội dung bằng sáng chế:

   + Tên sáng chế

   + Lĩnh vực kỹ thuật

   + Ngày nộp đơn

   + Tên, địa chỉ của chủ sở hữu sáng chế

   + Tên, địa chỉ của người sáng chế

   + Nội dung sáng chế

   + Ngày cấp bằng sáng chế

 

3. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu sáng chế

- Quyền;

   + Quyền sử dụng sáng chế

   + Quyền chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

   + Quyền hưởng lợi từ việc sử dụng sáng chế của người khác

- Nghĩa vụ:

   + Nghĩa vụ sử dụng sáng chế đúng mục đích

   + Nghĩa vụ thông báo tình trạng sử dụng sáng chế cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Nếu có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ hotline: 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp thắc mắc. Xem thêm: Hướng dẫn quy trình đăng ký các quyền sở hữu trí tuệ cơ bản? Trân trọng./.