1. Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh được hiểu là?

Trong bối cảnh xã hội ngày càng chú trọng đến chất lượng phục vụ y tế, việc quản lý và điều chỉnh hoạt động của các cơ sở y tế trở nên cực kỳ quan trọng. Điều này được thể hiện rõ qua việc Luật Khám Bệnh Chữa Bệnh 2023 của Việt Nam đặt ra những quy định cụ thể về Giấy phép hoạt động, là một văn bản quan trọng do cơ quan có thẩm quyền cấp để đảm bảo tính pháp lý và chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế.

Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực y tế không chỉ là một tài liệu pháp lý mà còn là minh chứng cho sự đáng tin cậy và chất lượng của cơ sở y tế đó. Nó là một văn bản quan trọng xác nhận rằng cơ sở đó đã được kiểm tra, đánh giá và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, và đội ngũ nhân sự y tế chuyên môn. Điều này giúp đảm bảo rằng dịch vụ y tế được cung cấp tới cộng đồng là an toàn, chất lượng và đáng tin cậy. Khi một cơ sở y tế có Giấy phép hoạt động, điều này đồng nghĩa với việc họ đã cam kết tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn của pháp luật, bao gồm các quy định về an toàn, vệ sinh và chất lượng dịch vụ y tế. Bệnh nhân có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ tại các cơ sở đã được chứng nhận bởi Giấy phép hoạt động, vì họ biết rằng mình đang được phục vụ bởi những chuyên gia có trình độ và tận tâm.

 

2. Trình tự điều chỉnh giấy phép hoạt động khám chữa bệnh khi thay đổi tên, địa chỉ, thời gian làm việc

Trong quá trình xin cấp giấy phép hoạt động, các bước thực hiện được quy định một cách rõ ràng và cụ thể để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật. Dưới đây là các bước cụ thể và quy trình cần tuân thủ:

Bước 1: Nộp hồ sơ và nộp phí

Trước hết, tổ chức hoặc cá nhân đề xuất cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và đúng quy định của pháp luật. Bộ hồ sơ này sẽ được nộp cùng với việc thanh toán phí theo quy định của luật về phí, lệ phí cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép sẽ cấp một phiếu tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ. Phiếu này sẽ có theo mẫu 02 được quy định cụ thể trong Phụ lục I của Nghị định 96/2023/NĐ-CP.

Bước 3: Xử lý và điều chỉnh

Trong trường hợp không có yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động sẽ tiến hành điều chỉnh giấy phép trong khoảng thời gian 20 ngày, tính từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ. Quá trình này sẽ đảm bảo tính chính xác và nhanh chóng trong việc cấp phép.

Bước 4: Xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, tính từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động sẽ gửi văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung đến cơ sở đề nghị. Trong văn bản này, cơ quan sẽ nêu rõ các tài liệu cần điều chỉnh cũng như nội dung cụ thể mà cơ sở đề nghị cần phải sửa đổi, bổ sung.

Cơ sở đề nghị sẽ phải thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép hoạt động trong thời hạn 6 tháng, tính từ ngày cấp giấy phép hoạt động. Trong thời gian này, cơ sở đề nghị sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết để đảm bảo hồ sơ được hoàn chỉnh và phù hợp với quy định pháp luật.

Sau khi hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ, cơ sở đề nghị sẽ phải nộp hồ sơ đã điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép hoạt động. Việc này phải được thực hiện trước khi hạn chót 6 tháng kể từ ngày cấp giấy phép hoạt động. Quá thời hạn này, nếu cơ sở đề nghị không thực hiện sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ đã nộp sẽ không còn giá trị và có thể dẫn đến việc không cấp giấy phép hoạt động.

Bước 5: Xác nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung

Sau khi nhận được hồ sơ đã được sửa đổi, bổ sung từ cơ sở đề nghị, cơ quan cấp giấy phép hoạt động sẽ tiến hành xác nhận. Cơ quan cấp giấy phép hoạt động sẽ tiếp tục trả cho cơ sở đề nghị một phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu 02, như đã quy định trong Phụ lục I của Nghị định 96/2023/NĐ-CP. Phiếu này sẽ xác nhận rằng hồ sơ đã được nhận và đang được xử lý.

Trong trường hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng đủ yêu cầu, cơ quan cấp giấy phép hoạt động sẽ phải có văn bản thông báo cho cơ sở đề nghị. Thông báo này sẽ nêu rõ các vấn đề cần được điều chỉnh hoặc bổ sung để hồ sơ đạt yêu cầu.

Trong thời hạn 6 tháng, tính từ ngày cơ quan cấp giấy phép hoạt động có văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung, cơ sở đề nghị sẽ phải tiếp tục thực hiện các chỉnh sửa và bổ sung theo yêu cầu của cơ quan cấp phép. Quá thời hạn này, nếu không có sửa đổi hoặc bổ sung hoặc sau 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lần đầu mà hồ sơ không đáp ứng được yêu cầu, thì hồ sơ sẽ không còn được coi là hợp lệ. Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nào đối với hồ sơ đã được điều chỉnh, cơ quan cấp giấy phép hoạt động sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo theo quy định pháp luật.

Bước 6: Công bố và cập nhật thông tin

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, tính từ ngày cấp giấy phép hoạt động, cơ quan cấp giấy phép hoạt động sẽ tiến hành công bố và cập nhật các thông tin liên quan đến nội dung điều chỉnh. Cơ quan cấp giấy phép hoạt động sẽ công bố và cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử của mình. Đảm bảo rằng thông tin được công khai và minh bạch, giúp các tổ chức và cá nhân liên quan có thể tiếp cận dễ dàng.

Thông tin về nội dung điều chỉnh cũng sẽ được cập nhật trên Hệ thống Thông tin về Quản lý Hoạt động Khám bệnh, Chữa bệnh. Giúp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh được cập nhật và quản lý một cách hiệu quả.

 

3. Trình tự điều chỉnh giấy phép hoạt động khám chữa bệnh khi đổi quy mô, phạm vi hoạt động hoặc danh mục kỹ thuật

Việc thay đổi quy mô hoạt động, phạm vi hoạt động hoặc danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám chữa bệnh đôi khi là cần thiết để đáp ứng nhu cầu và tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực y tế. Để thực hiện điều này, quy trình điều chỉnh giấy phép hoạt động cần tuân thủ một trình tự cụ thể và chặt chẽ, như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Trước hết, cơ sở khám chữa bệnh cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và theo quy định của pháp luật, kèm theo việc nộp phí cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động sẽ cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho cơ sở đề nghị, đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ được ghi nhận một cách chính xác và minh bạch.

Bước 3: Xử lý yêu cầu, bổ sung

Nếu có yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động, rong thời hạn 7 ngày làm việc, tính từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động sẽ gửi văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung cụ thể cho cơ sở đề nghị.

Trong thời hạn 6 tháng, tính từ ngày có văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung, cơ sở đề nghị phải nộp hồ sơ đã được chỉnh sửa theo yêu cầu. Quá thời hạn này, nếu không có sửa đổi hoặc bổ sung, hồ sơ sẽ không còn giá trị.

Bước 4: Xử lý hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đạt yêu cầu

Sau khi nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung từ cơ sở đề nghị, cơ quan cấp giấy phép hoạt động sẽ trả lại cho cơ sở đề nghị một phiếu tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung. Từ đó, xác nhận rằng hồ sơ đã được nhận và đang được xử lý.

Trong trường hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng đủ yêu cầu, cơ quan cấp giấy phép hoạt động sẽ phải có văn bản thông báo cho cơ sở đề nghị. Thông báo này sẽ nêu rõ các vấn đề cần được điều chỉnh hoặc bổ sung để hồ sơ đạt yêu cầu.

Trong thời hạn 6 tháng, tính từ ngày có văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung, cơ sở đề nghị sẽ phải tiếp tục thực hiện các chỉnh sửa và bổ sung theo yêu cầu của cơ quan cấp phép. Quá thời hạn này, nếu không có sửa đổi hoặc bổ sung hoặc sau 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lần đầu mà hồ sơ không đáp ứng được yêu cầu, thì hồ sơ sẽ không còn được coi là hợp lệ.

Bước 5: Xử lý hồ sơ không yêu cầu sửa đổi hoặc đã hoàn thiện

Trong trường hợp không có yêu cầu sửa đổi hoặc hồ sơ đã được hoàn thiện, cơ quan cấp giấy phép hoạt động sẽ thực hiện  sau:

Đối với các trường hợp không yêu cầu tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở, cơ quan cấp giấy phép hoạt động sẽ ban hành văn bản cho phép thay đổi quy mô hoạt động, phạm vi hoạt động chuyên môn hoặc bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật trong thời hạn 20 ngày, tính từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Đối với các trường hợp cần tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở, cơ quan cấp giấy phép hoạt động sẽ tổ chức thẩm định tại cơ sở đề nghị và lập biên bản thẩm định trong thời hạn 60 ngày, tính từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ. Biên bản thẩm định sẽ nêu rõ yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Bước 6: Xử lý sai thẩm định thực tế tại cơ sở

Sau khi hoàn thành quá trình thẩm định thực tế tại cơ sở, cơ quan cấp giấy phép hoạt động sẽ tiến hành các bước sau:

Cơ quan cấp giấy phép hoạt động sẽ ban hành văn bản cho phép thay đổi quy mô hoạt động, phạm vi hoạt động chuyên môn hoặc bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật trong thời hạn 10 ngày làm việc, tính từ ngày ban hành biên bản thẩm định. Điều này áp dụng cho các trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Cơ quan cấp giấy phép hoạt động sẽ ban hành văn bản thông báo về các nội dung cần khắc phục, sửa chữa trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ ngày ban hành biên bản thẩm định. Điều này áp dụng cho các trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Trong thời hạn 6 tháng, tính từ ngày cơ quan cấp giấy phép hoạt động có văn bản thông báo về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, cơ sở đề nghị không hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ đã nộp sẽ không còn giá trị.

Bước 7: Xử lý sau việc sửa đổi, bổ sung của cơ sở đề nghị

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được văn bản thông báo và tài liệu chứng minh việc sửa đổi, bổ sung đã hoàn thành, cơ quan cấp giấy phép hoạt động sẽ ban hành văn bản cho phép thay đổi quy mô hoạt động, phạm vi hoạt động chuyên môn hoặc bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật đối với trường hợp không cần kiểm tra thực tế việc sửa đổi, bổ sung của cơ sở đề nghị.

Cơ quan cấp giấy phép hoạt động sẽ tiến hành kiểm tra thực tế việc sửa đổi, bổ sung của cơ sở đề nghị trong trường hợp phải kiểm tra thực tế. Sau khi kiểm tra thực tế, nếu cơ sở đề nghị đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp giấy phép hoạt động sẽ ban hành văn bản cho phép thay đổi quy mô hoạt động, phạm vi hoạt động chuyên môn hoặc bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật đối với trường hợp này.

Trong trường hợp cơ sở đề nghị đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung nhưng cơ quan cấp giấy phép hoạt động không cho phép thay đổi, cơ quan này sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do không cho phép thay đổi quy mô hoạt động, phạm vi hoạt động chuyên môn hoặc bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật.

Bước 8: Cập nhật thông tin sau bổ sung danh mục kỹ thuật

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ ngày cho phép bổ sung danh mục kỹ thuật, cơ quan cấp giấy phép hoạt động sẽ công bố, cập nhật thông tin liên quan đến nội dung điều chỉnh trên cổng thông tin điện tử của mình và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Xem thêm >>> Thủ tục làm chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?

Để tiếp cận dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi, quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ tận tâm lắng nghe và cung cấp giải pháp phù hợp nhất cho tình huống cụ thể của quý khách. Ngoài ra, quý khách cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi và hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.