1. Bằng độc quyền sáng chế là gì? Hiệu lực của bằng sáng chế

Xã hội ngày càng phát triển, khoa học công nghệ ngày càng tiến bộ cùng với sự sáng tạo không ngừng của con người đã cho ra đời các giải pháp kỹ thuật, góp phần vào sự phát triển chung của nhân loại. Các sản phẩm, quy trình kỹ thuật này dựa trên sự ứng dụng các quy luật tự nhiên để tối ưu hóa sản xuất, tăng hiệu quả khi sử dụng được gọi là sáng chế. 

Sáng chế là một trong các đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ. Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, sáng chế là thuật ngữ chỉ giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Giải pháp kỹ thuật được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế là tập hợp cần và đủ các thông tin về cách thức kỹ thuật và/hoặc phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một vấn đề xác định.

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế bao gồm:

1. Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

2. Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

3. Cách thức thể hiện thông tin;

4. Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

5. Giống thực vật, giống động vật;

6. Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

7. Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Văn bằng bảo hộ sáng chế là Bằng độc quyền Sáng chế (Patent) hoặc Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích, nội dung là ghi nhận chủ sở hữu sáng chế; tác giả sáng chế, đối tượng, phạm vi và thời hạn bảo hộ. 

Bằng độc quyền Sáng chế có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn/ngày nộp đơn quốc tế. Hiệu lực bảo hộ cần được duy trì hàng năm.

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn/ngày nộp đơn quốc tế. Hiệu lực bảo hộ cần được duy trì hàng năm.

Theo nguyên tắc bảo hộ theo lãnh thổ quốc gia, bằng độc quyền sáng chế/Giải pháp hữu ích có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 

2. Thủ tục duy trì hiệu lực bằng độc quyền sáng chế

Bằng độc quyền Sáng chế và Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích có thủ tục duy trì giống nhau, thực hiện từ khi cấp bằng đến hết thời hạn bảo hộ. 

- Thời điểm nộp yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ: Trong vòng 06 tháng trước khi kết thúc kỳ hạn hiệu lực hàng năm chủ văn bằng bảo hộ phải nộp yêu cầu duy trì hiệu lực Bằng độc quyền Sáng chế/ Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích.

Đơn duy trì hiệu lực có thể nộp muộn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực và với điều kiện chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm lệ phí duy trì hiệu lực muộn cho mỗi tháng bị muộn theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. Để duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, chủ bằng độc quyền sáng chế phải nộp phí, lệ phí để duy trì hiệu lực. Nếu chủ văn bằng bảo hộ không nộp phí, lệ phí để duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định, hiệu lực bảo hộ của Bằng độc quyền Sáng chế sẽ chấm dứt.

- Thời hạn xử lý hồ sơ yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ: Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ và các khoản phí, lệ phí quy định. (Thực tế thời gian này có thể kéo dài hơn)

- Quy trình xử lý hồ sơ yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ: Trong thời hạn quy định, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam xem xét hồ sơ yêu cầu và thực hiện các thủ tục dưới đây:

Trường hợp hồ sơ yêu cầu hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo về việc duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp. Tiếp đó trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp;

Trường hợp hồ sơ có thiếu sót hoặc không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối duy trì, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ.

- Ngoại lệ về việc duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích cấp cho sáng chế dược phẩm:

Khoảng thời gian thủ tục đăng ký lưu hành dược phẩm được sản xuất theo Bằng độc quyền sáng chế bị chậm trong quá trình xử lý yêu cầu duy trì hiệu lực, Cục Sở hữu trí tuệ không thu phí sử dụng Bằng độc quyền sáng chế.

Trong trường hợp phí sử dụng Bằng độc quyền sáng chế cho khoảng thời gian đó đã được nộp, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ khấu trừ số phí đã được nộp trong quá trình xử lý yêu cầu duy trì hiệu lực ở kỳ tiếp theo;

Trong trường hợp chủ Bằng độc quyền sáng chế không tiếp tục duy trì hiệu lực hoặc Bằng độc quyền sáng chế hết hiệu lực, hoàn trả phí sử dụng cho chủ Bằng độc quyền sáng chế trong vòng 03 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu theo quy định.

Đối với dược phẩm được sản xuất theo nhiều Bằng độc quyền sáng chế khác nhau thì được miễn phí sử dụng của tất cả các Bằng độc quyền sáng chế liên quan

3. Hồ sơ và chi phí duy trì hiệu lực bằng độc quyền sáng chế

3.1. Hồ sơ yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích

Hồ sơ yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích bao gồm các tài liệu sau đây:

- Tờ khai theo Mẫu số 07 tại Phụ lục II của Nghị định 65/2023/NĐ-CP (có thể tải về tại đây);

- Giấy ủy quyền (trường hợp đơn yêu cầu được nộp thông qua đại diện);

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (đối với trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp).

- Tài liệu khác (nếu cần).

3.2. Phí, lệ phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích

Để được duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế, chủ sở hữu sáng chế cần nộp các khoản phí, lệ phí tương ứng sau đây:

+ Lệ phí duy trì hiệu lực: 100.000 đồng/điểm bảo hộ độc lập

+ Lệ phí duy trì hiệu lực muộn: 10% lệ phí duy trì/mỗi tháng nộp muộn

+ Phí thẩm định yêu cầu duy trì: 160.000 đồng/văn bằng bảo hộ

+ Phí sử dụng Văn bằng bảo hộ (tính theo từng năm):

Năm 1-2: 300.000 đồng/năm/điểm bảo hộ độc lập

Năm 3-4: 500.000 đồng/năm/điểm bảo hộ độc lập

Năm 5-6: 800.000 đồng/năm/điểm bảo hộ độc lập

Năm 7-8: 1.200.000 đồng/năm/điểm bảo hộ độc lập

Năm 9-10: 1.800.000 đồng/năm/điểm bảo hộ độc lập

Năm 11-13: 2.500.000 đồng/năm/điểm bảo hộ độc lập

Năm 14-16: 3.300.000 đồng/năm/điểm bảo hộ độc lập

Năm 17-20: 4.200.000 đồng/năm/điểm bảo hộ độc lập

+ Phí công bố Thông báo ghi nhận duy trì: 120.000 đồng/đơn

+ Phí đăng bạ thông tin duy trì hiệu lực: 120.000 đồng/văn bằng bảo hộ

Trên đây là bài viết về Thủ tục duy trì bằng độc quyền sáng chế theo quy định mới nhất, Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến Quý khách hàng các thông tin hữu ích. Để được hỗ trợ các vấn đề pháp luật liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ chúng tôi qua số điện thoại: 0986.386.648 hoặc gửi yêu cầu đến email: lienhe@luatminhkhue.vn. Để được tư vấn hỗ trợ các vấn đề pháp luật khác, Quý khách hàng vui lòng liên hệ: 1900.6162, chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp!