1. Yêu cầu tuyên bổ một người là đã chết

Trong những trường hợp này, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người biệt tích và những người có quyền, lợi ích liên quan như cha, mẹ, vợ, chồng, các con của họ... Điều 391 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu càu tòa án tuyên bố người đó là đã chết. Đơn yêu cầu tòa án tuyên bố một người là đã chết và việc gửi chứng cứ, tài liệu kèm theo đơn yêu cầu được thực hiện như trường hợp yêu cầu tòa án tuyên bổ một người mất tích theo quy định tại Điều 362 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

2. Việc xét đơn yêu cầu tuyên bổ một người là đã chết

Theo quy định tại khoản 1 Điều 392 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày thụ lí đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết, tóà án quyết định thông báo tìm kiểm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết. Xuất phát từ ý nghĩa của việc thông báo tìm kiếm là thủ tục bắt buộc khi giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích. Vì vậy, khi giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết mà chưa qua thủ tục tuyên bố người đó mất tích thì thông báo tìm kiếm cũng là thủ tục bắt buộc. Đối với trường hợp người đã bị tuyên bố mất tích nhưng sau 03 năm kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của tòa án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức là người đó còn sống và có yêu cầu tuyên bố người đó là đã chết thì vẫn phải tiến hành thủ tục thông báo tìm kiếm. Trong khoảng thời gian đó cũng có thể người bị tòa án tuyên bố mất tích xuất hiện nhưng họ và những người liên quan không yêu cầu huỷ quyết định tuyên bố mất tích của tòa án. Để bảo đảm tính chính xác của quýết định tuyên bố một người đã chết, tòa án phải xác định một lần nữa về tin tức của họ bằng việc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung thông báo, việc công bố thông báo và thời hạn thông báo được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 388 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Trong thời hạn thông báo, nếu người yêu cầu rút đơn yêu cầu hoặc người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết trở về và thông báo cho tòa án biết thì tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu càu.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn thông báo thì tòa án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu. Việc xác minh tin tức của người bị yêu cầu tuyên bố đã chết và việc đình chỉ hay chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết được thực hiện như ở thủ tục xét đơn yêu cầu tòa án tuyên bố một người mất tích. Trong trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết. Trong quyết định này, tòa án phải xác định ngày chết của người đó và hậu quả pháp lí của việc tuyên bố một người là đã chết theo quy định của Bộ luật dân sự. Khi quyết định tuyên bố một người là đã chết có hiệu lực pháp luật, những người thừa kế của người này có quyên khởi kiện yêu cầu chia thừa kế tài sản của người đã chết theo pháp luật thừa kế.

Mọi vướng mắc pháp lý về luật dân sự, tố tụng dân sự về thủ tục tuyên bố một người đã chết về mặt pháp lý cũng như các vấn đề khác liên quan. Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, thừa kế trực tuyến.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê