STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

1

 Thủ tục 5: Cấp mới giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (TTHC-Mức độ 2)

 Thanh tra Thành phố

2

 Thủ tục 1: Tiếp công dân (TTHC Mức độ 2)

 Thanh tra Thành phố

3

 Thủ tục 2: Xử lý đơn (TTHC Mức độ 2)

 Thanh tra Thành phố

4

 Thủ tục 3: Giải quyết khiếu nại lần đầu (TTHC Mức độ 2)

 Thanh tra Thành phố

5

 Thủ tục 4: Giải quyết khiếu nại lần hai (TTHC Mức độ 2)

 Thanh tra Thành phố

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ biên tập