1. Việc cấp giấy phép nhập khẩu cá giống được thực hiện khi nào?

Trong tình hình hiện nay, ngành công nghiệp thủy hải sản tại Việt Nam đang trở thành một lĩnh vực phát triển nổi bật và được đặc biệt quan tâm. Sự phát triển của các loại sản phẩm thủy hải sản đóng vai trò quan trọng không chỉ trong việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa mà còn trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra nguồn lợi kinh tế đáng kể cho cả cộng đồng và nền kinh tế quốc gia.

Để đạt được những mục tiêu này, việc quản lý và phát triển nguồn giống hải sản đang nhận được sự chú trọng đặc biệt. Đặc biệt, nhu cầu nhập khẩu giống thủy sản, đặc biệt là cá giống, đang tăng cao trong thời gian gần đây. Hiện nay, việc sử dụng động vật thủy sản làm giống đã được quy định cụ thể trong luật pháp của Việt Nam, được ghi nhận trong Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT. Theo đó, động vật thủy sản được xem xét làm giống khi chúng được sử dụng để sản xuất giống, nuôi thương phẩm, làm cảnh giải trí hoặc cho các mục đích khác.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc nhập khẩu cá giống phải nằm trong danh mục thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp khi thủy sản sống được phép nhập khẩu nhưng chưa có tên trong danh mục thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam, thì cần phải xin giấy phép nhập khẩu cá giống. Cụ thể, các quy định về việc cấp giấy phép nhập khẩu thủy sản sống khi chưa có tên trong danh mục được quy định tại Điều 4 của Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT. Theo đó, việc cấp giấy phép nhập khẩu thủy sản sống được chia thành hai trường hợp khác nhau: cấp giấy phép nhập khẩu thủy sản sống đòi hỏi đánh giá rủi ro và trường hợp không đánh giá rủi ro. Điều này là cơ sở để phân tích chi tiết hơn về các thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu. Mỗi trường hợp cấp giấy phép nhập khẩu sẽ có các thủ tục khác nhau và được sử dụng những cách thức khác nhau.

Hiện nay, quy trình cấp giấy phép nhập khẩu thủy sản sống phải tuân thủ theo hai trường hợp cụ thể. Trường hợp đầu tiên là khi cần phải đánh giá rủi ro, áp dụng cho thủy sản sống nhập khẩu lần đầu để sử dụng làm thực phẩm, làm cảnh hoặc giải trí. Trong khi đó, trường hợp thứ hai là khi không cần phải đánh giá rủi ro, bao gồm thủy sản sống nhập khẩu đã được đánh giá rủi ro trước đó để sử dụng làm thực phẩm, làm cảnh giải trí; nguồn thủy sản nhập khẩu dành cho nghiên cứu khoa học; và các loại thủy sản sống nhập khẩu dùng để trưng bày tại các hội chợ triển lãm.

Với các quy định này, không phải tất cả các loại thủy sản làm giống đều cần phải xin giấy phép nhập khẩu. Nếu loại cá giống nào đó đã được liệt kê trong danh mục thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam, thì không cần phải yêu cầu giấy phép nhập khẩu. Tuy nhiên, đối với các loại thủy sản sống chưa có tên trong danh mục được phép kinh doanh, việc cấp giấy phép sẽ phụ thuộc vào việc đánh giá rủi ro hoặc không đánh giá rủi ro như đã phân tích ở trên.

 

2. Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu cá giống đối với trường hợp phải đánh giá rủi ro

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu cá giống trong trường hợp cần phải đánh giá rủi ro được quy định tại Điều 5 của Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT bao gồm các bước cơ bản sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu cá giống:

- Tổ chức hoặc cá nhân cần hoàn thiện hồ sơ với Đơn đề nghị cấp phép theo mẫu quy định.

- Gửi kèm một bản chính bản thuyết minh đặc tính sinh học của thủy sản sống nhập khẩu theo mẫu.

- Không được thiếu bản chính Kế hoạch kiểm soát thủy sản sống nhập khẩu theo mẫu.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

- Tổ chức hoặc cá nhân gửi một bộ hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu cá giống đến cơ quan có thẩm quyền, tức là Tổng cục Thủy sản. Việc gửi hồ sơ có thể thực hiện qua các hình thức sau:

  + Gửi trực tiếp theo hình thức truyền thống.

  + Sử dụng dịch vụ bưu chính.

  + Sử dụng dịch vụ công trực tuyến thông qua cơ chế một cửa quốc gia (nếu có hỗ trợ).

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ:

- Hồ sơ sẽ được xem xét tính hợp lệ một cách cẩn thận và chính xác, trong khoảng thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ khi Tổng cục Thủy sản nhận được. Nếu phát hiện hồ sơ còn thiếu sót, Tổng cục Thủy sản sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức hoặc cá nhân để bổ sung, chỉnh sửa.

- Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Tổng cục Thủy sản sẽ thẩm định hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Tổng cục Thủy sản sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Thủy sản sẽ tiến hành đánh giá rủi ro theo quy định. Việc cấp Giấy phép nhập khẩu thủy sản sống cần phải kèm theo Kế hoạch kiểm soát thủy sản sống nhập khẩu được phê duyệt theo mẫu hướng dẫn. Trong trường hợp không cấp phép nhập khẩu vì các lý do khác nhau, Tổng cục Thủy sản sẽ trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do cho tổ chức hoặc cá nhân biết.

Bước 4: Trả và nhận kết quả:

- Tùy thuộc vào hình thức nộp hồ sơ, Tổng cục Thủy sản sẽ trả giấy phép nhập khẩu cá giống theo các phương thức sau: trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ, qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ công trực tuyến hoặc cơ chế một cửa quốc gia.

 

3. Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu cá giống đối với trường hợp không phải đánh giá rủi ro

Liên quan đến thủ tục xin giấy phép nhập khẩu cá giống thuộc trường hợp không đánh giá rủi ro đã được quy định tại Điều 6 của Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT, gồm các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu cá giống:

- Đối với việc nhập khẩu cá giống để sử dụng làm thực phẩm, làm cảnh, hoặc giải trí:

    + Đơn đề nghị cấp phép theo mẫu được yêu cầu.

    + Thông tin về Kế hoạch kiểm soát thủy sản sống nhập khẩu theo mẫu cần được chuẩn bị và gửi bản chính cho cơ quan có thẩm quyền xem xét.

    + Bản chính Báo cáo kết quả nhập khẩu và nuôi giữ theo mẫu, cùng với bản sao chụp biên bản kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản theo mẫu (đối với trường hợp nhập khẩu từ lần thứ hai trở đi).

- Đối với việc nhập khẩu cá giống để nghiên cứu khoa học:

    + Tương tự, đơn đề nghị cấp phép theo mẫu là điều cần thiết.

    + Thông tin trong bản chính Kế hoạch kiểm soát thủy sản sống nhập khẩu cũng cần phải chính xác và rõ ràng.

    + Bản chính đề cương nghiên cứu khoa học đã được phê duyệt sẽ được gửi kèm theo.

- Đối với việc nhập khẩu cá giống để trưng bày tại hội chợ, triển lãm:

    + Đơn đề nghị cấp phép theo mẫu là điều quan trọng đầu tiên.

    + Cá nhân hoặc tổ chức gửi bản chính hoặc bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh việc tham gia hội chợ, triển lãm và kế hoạch xử lý sau khi kết thúc hội chợ, triển lãm theo mẫu.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

Trong trường hợp này, tổ chức hoặc cá nhân gửi một bộ hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu cá giống tương tự như đã nêu trên đến Tổng cục Thủy sản. Việc này có thể được thực hiện thông qua các hình thức sau:

  + Gửi trực tiếp.

  + Sử dụng dịch vụ bưu chính trong một số trường hợp thuận tiện.

  + Sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc cơ chế một cửa quốc gia (nếu có).

Bước 3: Xem xét hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ, Tổng cục Thủy sản sẽ tiến hành xem xét nhanh chóng trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc để đảm bảo tính đầy đủ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng đủ các yêu cầu quy định, Tổng cục Thủy sản sẽ thông báo bằng văn bản để tổ chức hoặc cá nhân có thông tin cần thiết để khắc phục.

Theo quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Tổng cục Thủy sản sẽ cấp Giấy phép nhập khẩu thủy sản sống kèm theo Kế hoạch kiểm soát thủy sản sống được phê duyệt (đối với trường hợp nhập khẩu thủy sản sống để sử dụng làm thực phẩm, làm cảnh, giải trí đã được đánh giá rủi ro hoặc để nghiên cứu khoa học). Hoặc Tổng cục Thủy sản sẽ đề xuất các phương án xử lý sau khi kết thúc hội chợ, triển lãm được phê duyệt (đối với trường hợp nhập khẩu thủy sản sống để trưng bày tại hội chợ, triển lãm). Việc cấp giấy phép sẽ được thực hiện theo mẫu đã quy định để đảm bảo sự thống nhất.

Bước 4: Trả và nhận kết quả

Về thời gian trả và nhận kết quả, Tổng cục Thủy sản sẽ thông báo theo thỏa thuận đã đặt trước. Các đối tượng có yêu cầu cấp giấy chứng nhận sẽ được trả giấy phép nhập khẩu cá giống theo các hình thức như: trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ, qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ công trực tuyến hoặc cơ chế một cửa quốc gia.

Bài viết liên quan: Danh mục hàng hóa cần có giấy phép xuất khẩu, giấy phép nhập khẩu

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu cá giống theo quy định mới nhất. Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!