1. Căn cứ pháp lý quy định về tiêu chuẩn công chức xã, thị trấn trên địa bàn Hà Nội năm 2024

Theo Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, về tiêu chuẩn công chức xã, thị trấn năm 2024, được ban hành để điều chỉnh và cụ thể hóa việc bố trí cán bộ và công chức tại các phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Quyết định này đặt ra các nguyên tắc cơ bản về việc phân bổ nhân sự chính quyền địa phương nhằm đảm bảo hoạt động hành chính công khai, minh bạch và hiệu quả. Theo đó, việc bố trí cán bộ và công chức được căn cứ vào các tiêu chuẩn rõ ràng và chuẩn mực nhất định, phù hợp với từng địa phương cụ thể trong thành phố Hà Nội.

Tiêu chuẩn cán bộ phường, xã, thị trấn và tiêu chuẩn công chức xã, thị trấn được đề ra nhằm đảm bảo tính chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, đạo đức, lối sống, tư tưởng chính trị, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước và phục vụ người dân.

Đồng thời, Quyết định này cũng nhấn mạnh việc tăng cường sự chuyển đổi số và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, công chức trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Qua đó, việc quản lý nhân sự được thực hiện một cách khoa học, hiệu quả, đồng bộ và thích ứng với các yêu cầu mới của cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

Tóm lại, Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về tiêu chuẩn công chức xã, thị trấn năm 2024 là bước đi quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và đáp ứng nhu cầu phát triển của đô thị hiện đại, góp phần vào sự phát triển bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.

 

2. Tiêu chuẩn công chức xã, thị trấn trên địa bàn Hà Nội năm 2024

Theo Điều 6 của Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về tiêu chuẩn công chức xã, thị trấn năm 2024, các tiêu chuẩn được quy định theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 của Nghị định 33/2023/NĐ-CP.

Theo đó, tiêu chuẩn công chức cấp xã được phân chia theo từng chức danh như sau:

- Công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã: Được áp dụng theo quy định của pháp luật chuyên ngành về quân sự. Điều này nhằm đảm bảo công chức có đủ năng lực và kiến thức chuyên môn cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quản lý, chỉ huy công tác quân sự tại địa phương

- Công chức Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội: Điều kiện tiêu chuẩn bao gồm:

+ Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên.

+ Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông.

+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã. Điều này bao gồm cả trường hợp luật có quy định khác so với Nghị định này, thì thực hiện theo quy định của luật đó.

Các tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo các công chức cấp xã có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ cần thiết để thực hiện tốt công tác hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quản lý hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả tại các đơn vị hành chính xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Việc áp dụng các tiêu chuẩn này cũng đồng thời khẳng định sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của các cán bộ, công chức trong việc phục vụ cộng đồng và phát triển đô thị vững mạnh.

Các chức danh công chức xã, thị trấn trong Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về tiêu chuẩn công chức năm 2024, đặc biệt quy định về ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp cho từng chức danh, nhằm đảm bảo công chức có đủ kiến thức chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ công tác.

- Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự: Các công chức đảm nhận chức danh này phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật chuyên ngành về quân sự, bao gồm các kiến thức về quản lý, chỉ huy và tổ chức trong hoạt động quân sự.

- Chức danh Văn phòng - Thống kê: Các công chức tại chức danh này cần có kiến thức về hành chính, quản lý nhà nước, luật pháp, quản trị văn phòng, công nghệ thông tin, tin học ứng dụng và khoa học máy tính để có thể phục vụ tốt các công việc văn phòng và thống kê tại đơn vị.

- Chức danh Tài chính - Kế toán: Đối với chức danh này, các công chức cần có kiến thức sâu về kế toán, tài chính để quản lý và thực hiện công tác liên quan đến tài chính, kế toán của đơn vị.

- Chức danh Địa chính - Xây dựng - Đô thị và môi trường (đối với thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường (đối với xã): Các công chức tại đây cần có kiến thức về địa chính, quản lý đất đai (cho lĩnh vực địa chính) hoặc kiến thức về xây dựng, kiến trúc, quy hoạch vùng và đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị, môi trường (cho lĩnh vực xây dựng và môi trường), nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý và phát triển đô thị, môi trường hiện nay.

- Chức danh Văn hóa - Xã hội: Các công chức tại đây cần có kiến thức về quản lý văn hóa, văn hóa học, việt nam học, quản lý văn hóa - du lịch, truyền thông đại chúng (cho lĩnh vực văn hóa - thông tin), hoặc công tác xã hội, quản trị nhân lực, xã hội học, quản lý các vấn đề xã hội và chính sách xã hội (cho lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội).

- Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: Các công chức tại đây cần có kiến thức về luật pháp để có thể thực hiện các công việc về tư pháp, hộ tịch một cách chính xác và đáp ứng các yêu cầu pháp lý của đơn vị.

Việc áp dụng các ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với từng chức danh công chức không chỉ giúp nâng cao năng lực chuyên môn mà còn đảm bảo sự hiệu quả trong công tác hành chính, phục vụ cộng đồng và phát triển địa phương. Đây cũng là một bước đi tích cực trong việc xây dựng đội ngũ công chức chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội.

 

3. Quy trình tuyển dụng công chức xã, thị trấn

Theo Điều 13 của Nghị định 33/2023/NĐ-CP, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức cấp xã, việc tuyển dụng công chức cấp xã được thực hiện theo các quy định chi tiết sau đây:

- Căn cứ tuyển dụng công chức cấp xã: Quy định rõ ràng về cơ sở pháp lý và nguyên tắc tuyển dụng công chức cấp xã, đảm bảo tính minh bạch, công khai và công tâm trong quá trình lựa chọn.

- Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã: Các điều kiện cơ bản mà người dự tuyển công chức cấp xã cần phải đáp ứng để được xem xét và tham gia vào quá trình tuyển dụng.

- Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức cấp xã: Quy định về các nhóm đối tượng và chính sách ưu tiên trong quá trình thi tuyển hoặc xét tuyển, nhằm đảm bảo công bằng và phát triển xã hội.

- Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã: Cơ quan có trách nhiệm tổ chức và quản lý quá trình tuyển dụng công chức cấp xã, đảm bảo đúng quy trình và thủ tục pháp lý.

- Hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển công chức cấp xã: Quy định chi tiết về các đợt thi tuyển, nội dung kiểm tra và thời gian diễn ra các vòng thi.

- Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã: Quy trình xác định và công bố kết quả của người trúng tuyển sau khi hoàn thành các vòng thi.

- Đối tượng xét tuyển công chức cấp xã: Những người nào được phép tham gia quá trình xét tuyển công chức cấp xã và các điều kiện cụ thể cho từng trường hợp.

- Nội dung, hình thức xét tuyển công chức cấp xã: Chi tiết về phương pháp và nội dung xét tuyển công chức cấp xã theo từng chức danh và ngành nghề.

- Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức cấp xã: Quy định về cách thức xác định và công bố kết quả của người trúng tuyển sau khi hoàn thành quá trình xét tuyển.

- Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã: Quy định về việc thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người dự tuyển công chức cấp xã.

- Trình tự tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã: Các bước và quy trình cụ thể để tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

- Thông báo kết quả tuyển dụng công chức cấp xã: Quy định về thời gian, hình thức và cách thức thông báo kết quả của quá trình tuyển dụng.

- Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã: Quy định về các giấy tờ và thủ tục cần thiết để hoàn thành hồ sơ tuyển dụng sau khi kết quả được công bố.

- Quyết định tuyển dụng và nhận việc đối với công chức cấp xã: Quy trình quyết định và thông báo việc tuyển dụng cho công chức cấp xã sau khi hoàn thành quá trình tuyển dụng.

- Tập sự đối với công chức cấp xã: Quy định về thời gian và quy trình tập sự cho các công chức cấp xã sau khi nhận việc, bao gồm cả điều kiện và thời gian áp dụng chế độ tập sự.

Ngoài ra, riêng chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được áp dụng các điều kiện đặc biệt theo quy định tại Điều 7 và khoản 1 Điều 10 của Nghị định 33/2023/NĐ-CP, bao gồm cả việc xét tuyển và bổ nhiệm chức danh theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ.

Việc áp dụng chặt chẽ các quy định trên không chỉ giúp đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong quá trình tuyển dụng công chức cấp xã mà còn đảm bảo chất lượng và năng lực cho đội ngũ công chức, từ đó góp phần vào sự phát triển ổn định và bền vững của các đơn vị hành chính xã, thị trấn trên địa bàn.

 

Xem thêm bài viết: Cán bộ công chức được bổ nhiệm có bắt buộc là Đảng viên hay không?

Khi quý khách có thắc mắc về quy định pháp luật, hãy liên hệ ngay đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn, giải đáp pháp luật nhanh chóng.