Chào bạn! Với những thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật cán bộ công chức 2008

- Luật viên chức 2010

- Nghị định 06/2010/NĐ-CP :Quy định những người là công chức

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

- Thông tư 15/2012/TT-BNV : Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

2. Nội dung tư vấn:

1. Chuyển đổi công chức, viên chức

Hiện nay việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được quy định tại Điều 58 Luật viên chức 2010 như sau:

"Điều 58. Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức

1. Việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện như sau:

a) Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Trường hợp viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên thì được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển;

b) Viên chức được tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng;

c) Viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập mà pháp luật quy định là công chức thì được bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm, tiền lương được hưởng theo cơ chế trả lương của đơn vị sự nghiệp công lập, được giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm, được thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

d) Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này;

đ) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập đó thì được chuyển làm viên chức và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ;

e) Quá trình cống hiến, thời gian công tác của viên chức trước khi chuyển sang làm cán bộ, công chức và ngược lại được xem xét khi thực hiện các nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và các quyền lợi khác.

2. Chính phủ quy định chi tiết điều này."

Theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Luật Viên chức 2010

"2. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nước về viên chức và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về viên chức;

b) Chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng, phát triển đội ngũ viên chức trình cấp có thẩm quyền quyết định;

c) Chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc ban hành hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp;

d) Quản lý công tác thống kê về viên chức; hướng dẫn việc lập, quản lý hồ sơ viên chức; phát triển và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về viên chức;

đ) Thanh tra, kiểm tra việc quản lý nhà nước về viên chức;

e) Hàng năm, báo cáo Chính phủ về đội ngũ viên chức."

Tại Điều 35 Nghị định số 24/2010/ NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức có quy định về Điều động công chức:
“Việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
1. Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể;
2. Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật;
3. Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền”.
 Về điều kiện điều chuyển giữa công chức hiện nay pháp luật không có quy định cụ thể mà tùy thuộc vào từng cơ quan, địa phương sẽ có những quy định riêng.
-> Như vậy, trường hợp đã công tác tại cơ quan công lập đã được nhiều năm, tuy nhiên nếu đã hết thời hạn bổ nhiệm và không được bổ nhiệm lại thì được chuyển sang làm viên chức và bố trí công tác phù hợp hơn.

Chào luật sư Minh Khuê. Tôi là công chức nhà nước đang hưởng ngạch chuyên viên 01.003 được 12 năm. Theo cơ chế điều động, bổ nhiệm của cấp huyện đức tôi phụ trách phó đài Truyền thanh, nghĩa là chuyển sang viên chức. Xin Luật sư hướng dẫn tôi cách khiếu nại. Chân thành cảm ơn luật sư ?
Chào luật sư, tôi hiện đang giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Sở có quan có ý định luân chuyển làm viên chức giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm (một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở). Bản thân tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm quy định và không có nguyện vọng xuống làm phó giám đốc Trung tâm. Vậy Luật sư cho tôi hỏi đúng hay sai và khi nào thì công chức bị trở thành viên chức ? Cảm ơn luật sư.

Bạn có thể xem xét rõ những văn bản pháp luật trên. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải, theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 08/2011/TT-BNV thì tại đơn vị sự nghiệp công lập này chỉ có Giám đốc Ban là công chức. Bạn được tuyển dụng, bổ nhiệm công chức làm việc tại Trung tâm thuộc Sở, nhưng không phải là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp này. Nay thực hiện Luật Viên chức bạn được chuyển đổi thành viên chức là phù hợp quy định tại điểm d, đ, e khoản 1, Điều 58 Luật Viên chức.

Chào luật sư Minh Khuê, ngày 1/8/2012 em có quyết định tuyển dụng hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế công chức xã. Được hưởng 85% lương, trình độ chuyên môn cao đẳng. Tháng 8 năm 2013 em nhận quyết định của ubnd huyện hưởng 100% lương, hưởng phụ cấp công vụ và có ghi thời gian nâng lương lần sau 1/7/2013. Tháng 9 năm 2015 em thi đỗ kỳ thi tuyển dụng công chức xã. Cho em hỏi xem sẽ được xếp lương như thế nào ? Bao giờ em được xếp lương bậc 2 ạ. Em xin trân thành cảm ơn

 Quá trình cống hiến, thời gian công tác của bạn trước khi chuyển sang làm viên chức được xem xét khi thực hiện các nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và các quyền lợi khác.

2. Kết hôn với người trong lực lượng vũ trang, quân đội

Chào luật sư Minh Khuê. Tôi là cán bộ công chức cấp xã, chỉ huy Trưởng Quân sự xã. Nay tôi muốn kết hôn với người Việt nam định cư ở nước ngoài. Vậy việc kết hôn của tôi có trái với quy định của lực lượng vũ trang hay không ? Chân thành cảm ơn luật sư.

Cũng giống như thủ tục kết hôn thông thường, để kết hôn cần đáp ứng các quy định của pháp luật. Điều này được quy định tại điều 8, Luật hôn nhân gia đình 2014.

"1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính."

2. Những trường hợp không được kết hôn với Công an

Ngoài những trường hợp cấm kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân gia đình năm 2014:

- Người đang có vợ hoặc có chồng thì không thể đăng ký kết hôn với người khác được;

- Người mất năng lực hành vi dân sự thì không được kết hôn;

- Những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc giữa những người có họ trong phạm vi ba đời thì không thể kết hôn cùng nhau;

- Cha, mẹ nuôi không được kết hôn với con nuôi;

- Những người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi thì không được kết hôn với nhau;

- Những người đã từng là bố chồng với con dâu thì không được kết hôn với nhau;

- Những người đã từng là mẹ vợ với con rể thì không được kết hôn với nhau;

- Những người đã từng là bố dượng với con riêng của vợ thì không được kết hôn với nhau;

- Những người đã từng là mẹ kế với con riêng của chồng thì không được kết hôn với nhau;

- Những người cùng giới tính không được kết hôn với nhau.

Ngoài những điều kiện cơ bản nêu trên, để đáp ứng điều kiện kết hôn với chiến sĩ công an thì phải đáp ứng thêm các điều kiện theo quy định của ngành khác ví dụ căn cứ theo quyết định số 1275/2007/QĐ-BCA ngày 26/10/2007 của Bộ Công an, các trường hợp dưới đây thường sẽ không được kết hôn với công an : gia đình có người làm tay sai cho chế độ phong kiến; Tham gia quân đội, chính quyền Sài Gòn trước năm 1975, gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành, Đạo hồi; gia đình hoặc bản thân là người gốc Hoa...Vậy việc bạn là công chức cấp xã, chỉ huy Trưởng Quân sự xã có ý định kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài không vi phạm những quy định của pháp luật trên thì việc kết hôn không bị pháp luật cấm.

3. Xử lý hành vi sử dụng bằng, chứng chỉ giả

Chào luật sư ngày trước cháu có đi học nhưng do nợ môn cháu chưa được thi. Sau đó cháu có lên trình bày với cô hiệu trưởng cô nói cô lo được, cô nói đưa cho cô một số tiền. Sau khi cháu đưa vài tháng sau cháu lấy bằng, cháu hỏi cô nói cô là hiệu trưởng thì là bằng thật chứ giả thế nào được, cháu lấy bằng xin đi làm, cháu cũng làm được 2 năm rồi. Mới đây cháu nộp hồ sơ thi công chức mầm non bị cơ quan công an thành phố gọi đến bảo đó là bằng giả, cháu gọi lại cho cô hiệu trưởng ngày trước không được và cháu hỏi được bác bảo vệ cô ý bị bắt từ năm trước. Hiện tại cháu không biết phải làm thế nào nữa, tinh thần cháu quá bấn loạn, mong luật sư giúp cháu, cháu có bị đi tù không ạ ? Cảm ơn luật sư

Quy định trong pháp luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009

"Điều 267. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm."

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng”.

Theo đó, việc bạn có hành vi đưa tiền để sử dụng bằng giả được cho vào việc “ sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả” và đây là một điều cấm. Để biết được rằng bạn của bạn có thuộc vào điều 267 ở trên hay không? Thì còn phải căn cứ xem bạn của bạn có hành vi nhằm lừa dối cơ quan nhà nước hay không? Nếu như khi bị bắt giữ cơ quan điều tra kết luận rằng hành vi mà bạn của bạn là đã đưa bằng giả vào sử dụng để thực hiện là nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức nhà nước thì bạn của bạn sẽ phải chịu hình phạt theo quy định tại khoản 1 điều 267 BLHS sửa đổi, bổ sung 2009.

Tuy nhiên, theo như bạn trình bày chưa rõ, bạn cần kết hợp với cơ quan công an tiến hành điều tra vụ việc. Bạn được coi là có hành vi bằng vào sử dụng nên sẽ có thể truy cứu trách nhiệm hình sự với bạn.

4. Xét tuyển công chức

Điều 10 – Thông tư 13/2010/TT-BNV. Tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

1. Điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển:

a) Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này;

- Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tốt nghiệp thủ khoa ở trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì trong thời gian công tác này không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc xác định tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài được căn cứ vào xếp loại tại bằng tốt nghiệp; trường hợp bằng tốt nghiệp không xếp loại thì cơ quan quản lý công chức báo cáo cụ thể kết quả học tập toàn khóa và kết quả bảo vệ tốt nghiệp để Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương xem xét, quyết định theo thẩm quyền quản lý công chức.

b) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

Điều 19 nghị định 24/2010/NĐ-CP Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng

1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và yêu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau: 

c) Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Chào luật sư. Tôi là sinh viên đã tốt nghiệp bằng đại học loại giỏi chuyên ngành kế toán. Trên địa bàn tỉnh Sơn La đang tổ chức thi tuyển công chức cấp xã. Vậy với bằng đại học của tôi có được xem xét tuyển thẳng vào công chức cấp xã hay không ? Những trường hợp nào thì được xem xét tuyển thẳng ? Chân thành cảm ơn.

Cụ thể điều 7,8,9, thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn rõ hơn vấn đề. Bạn tham khảo văn bản trên. Ngoài ra quyết định xét tuyển thẳng còn phụ thuộc vào những văn bản xó liên quan của Tỉnh Sơn La.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Mọi vướng mắc xin vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự.