Tín dụng thư có điều khoản đỏ (RED CLAUSE LETTER OF CREDIT) là tín dụng thư cho phép người thụ ủy tín dụng chứng từ nhận tiển để mua hàng được mô tả trong khoản tín dụng. Khoản tiền này, được gọi là tạm ứng, được trừ vào mệnh giá của hối phiếu khi người thụ ủy trình chứng từ thanh toán. Hầu hết tín dụng thư có điều khoản đỏ được mở trong các giao dịch, mà người thụ ủy hành động như đại diện cho người mua tại nước xuất khẩu, và mua hàng để xuất khẩu.