1. Kịch bản văn học là gì?

Theo giải thích của Luật điện ảnh: Kịch bản văn học là sản phẩm sáng tạo của biên kịch dưới dạng văn bản thể hiện toàn bộ diễn biến của câu chuyện phim.

Sản xuất phim là quá trình tạo ra tác phẩm điện ảnh từ kịch bản văn học đến khi hoàn thành bộ phim.

2. Chủ đầu tư sự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước là ai?

Theo giải thích tại Thông tư 15/2016/TT-BVHTTDL:Chủ đầu tư dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Chủ đầu tư) là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Trung ương, địa phương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có sử dụng ngân sách nhà nước để sản xuất phim.

Cơ quan, đơn vị quản lý dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước là cơ quan, đơn vị tham mưu giúp chủ đầu tư dự án sản xuất phim, cụ thể như sau:

a) Cơ quan quản lý dự án thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức khác thuộc Trung ương, địa phương không thuộc quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều này là một đơn vị trực thuộc của chủ đầu tư dự án;

b) Cơ quan quản lý dự án của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao;

c) Cơ quan quản lý dự án của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Cục Điện ảnh.

Chủ đầu tư dự án sản xuất phim phê duyệt kế hoạch sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước, thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản và Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim để tư vấn cho chủ đầu tư.

3. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng

Thông tư 15/2016/TT-BVHTTDL ban hành kèm theo quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước. Cụ thể:

Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định kịch bản văn học:

Hội đồng do chủ đầu tư dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước quyết định thành lập để thực hiện chức năng tư vấn cho chủ đầu tư trong công tác thẩm định kịch bản văn học.

Cơ cấu tổ chức và thành phần của Hội đồng thẩm định kịch bản văn học gồm:

Thứ nhất, Cơ cấu tổ chức: Hội đồng có từ 09 đến 11 thành viên, bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên.

Thứ hai, thành phần của Hội đồng:

- Hội đồng bao gồm: đại diện cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh; chủ đầu tư dự án; cơ quan quản lý dự án; các nhà biên kịch, đạo diễn, lý luận phê bình điện ảnh có kinh nghiệm và uy tín nghề nghiệp; và các chức danh khác.

- Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng sau khi thống nhất với người đứng đầu cơ quan quản lý dự án có thể mời thêm một số chuyên gia để tham khảo ý kiến.

Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng là 02 năm.

4. Nguyên tắc và phương thức làm việc của Hội đồng

Theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động ban hành tại Thông tư 15/2016/TT-BVHTTDL, Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, thảo luận dân chủ để đánh giá và xếp loại chất lượng kịch bản.

Chủ tịch Hội đồng chủ trì các buổi thẩm định kịch bản của Hội đồng. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt được ủy quyền cho 01 Phó Chủ tịch chủ trì.

Thời gian tổ chức các kỳ họp của Hội đồng được xác định căn cứ vào yêu cầu của dự án sản xuất phim trong năm và thực tế số lượng kịch bản đề nghị thẩm định. Hội đồng mỗi năm họp để đánh giá hoạt động, rút kinh nghiệm ít nhất một lần.

Kỳ họp của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham dự; thành viên vắng mặt phải gửi Phiếu thẩm định theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Quy chế này. Kết luận của Hội đồng phải được 2/3 tổng số ý kiến thẩm định của thành viên Hội đồng tán thành, kết luận của Hội đồng phải được ghi vào Biên bản họp Hội đồng.

Ý kiến và Phiếu thẩm định của thành viên Hội đồng phải được ghi chép và tổng hợp để cơ quan quản lý dự án soạn Giám định kịch bản.

5. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng

Thành viên Hội đồng thẩm định kịch bản văn học có quyền và trách nhiệm đóng góp ý kiến, nhận xét, đánh giá, chấm điểm đối với kịch bản đề nghị thẩm định.

Thành viên Hội đồng thẩm định kịch bản văn học có trách nhiệm gửi Phiếu thẩm định kịch bản cho Thư ký Hội đồng muộn nhất là trước ngày họp Hội đồng.

Thành viên Hội đồng có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi thẩm định kịch bản; trường hợp vắng mặt phải báo cáo Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng và gửi Phiếu thẩm định đến cơ quan quản lý dự án trước ngày Hội đồng họp.

Thành viên không được công bố nội dung thảo luận và kết luận của Hội đồng; Chủ tịch Hội đồng là người phát ngôn của Hội đồng.

Thành viên Hội đồng vắng mặt không có lý do chính đáng ba buổi thẩm định kịch bản liên tiếp, cơ quan quản lý dự án sẽ đề nghị chủ đầu tư dự án miễn nhiệm.

6. Tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại kịch bản

Xếp loại kịch bản văn học căn cứ vào điểm trung bình của các thành viên Hội đồng:

a) Kịch bản xếp loại bậc I có điểm trung bình từ 5 điểm đến 6,5 điểm;

b) Kịch bản xếp loại bậc II có điểm trung bình từ trên 6,5 điểm đến 8,5 điểm;

c) Kịch bản xếp loại bậc III có điểm trung bình từ trên 8,5 điểm đến 10 điểm.

Thành viên Hội đồng có trách nhiệm nhận xét đánh giá từng kịch bản thẩm định, ghi vào Phiếu thẩm định và chấm điểm theo các bậc với tiêu chuẩn sau:

a) Kịch bản xếp loại bậc I (cho các điểm 5; 5,5; 6,0; 6,5) bao gồm tiêu chuẩn: đạt yêu cầu về nội dung tư tưởng, có ý nghĩa xã hội nhưng tính khái quát của hình tượng nghệ thuật chưa cao; kịch bản chưa hoàn thiện về nghiệp vụ chuyên môn, còn mắc lỗi nghề nghiệp nhưng có thể khắc phục và nâng cao để đủ điều kiện làm phim;

b) Kịch bản xếp loại bậc II (cho các điểm 7,0; 7,5; 8,0; 8,5) bao gồm tiêu chuẩn: có nội dung tư tưởng tốt, mang tính nhân văn và có giá trị xã hội cao; nghệ thuật thể hiện phù hợp với nội dung, có trình độ chuyên môn khá trở lên, tạo được sức hấp dẫn cho tác phẩm;

c) Kịch bản xếp loại bậc III (cho các điểm 9,0; 9,5; 10) bao gồm tiêu chuẩn: có nội dung tư tưởng sâu sắc, giá trị nhân văn cao, khái quát được những vấn đề xã hội lớn, có những phát hiện độc đáo về cuộc sống và con người; kịch bản được viết hấp dẫn, cách thể hiện đặc sắc, sáng tạo với một trình độ chuyên môn cao;

d) Điểm của thành viên chênh lệch quá 2,0 điểm so với điểm trung bình của các thành viên Hội đồng thì không được chấp nhận.

 Nếu xét thấy kịch bản không bảo đảm chất lượng, thành viên Hội đồng ghi vào Phiếu thẩm định và chấm với điểm dưới 5.

Kịch bản được Hội đồng đề nghị đưa vào sản xuất phải đạt từ loại bậc II hoặc loại bậc III. Nhuận bút của tác giả kịch bản được chi trả theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.

Căn cứ kết luận của Hội đồng (Biên bản Họp Hội đồng), Giám định kịch bản, người đứng đầu cơ quan quản lý dự án xem xét trình chủ đầu tư dự án quyết định cho phép sản xuất phim.

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng, cơ quan quản lý dự án chịu trách nhiệm gửi kết quả thẩm định đến tổ chức, cá nhân có kịch bản trình thẩm định.

7. Mẫu phiếu thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

HỘI ĐNG THẨM ĐỊNH KỊCH BẢN
(truyện, tài liệu, khoa học hoạt hình)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU THẨM ĐỊNH KỊCH BẢN VĂN HỌC ĐỐI VỚI PHIM SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Họ và tên thành viên Hội đồng:

Tên kịch bản văn học thẩm định:

Thể loại (truyện, tài liệu, khoa học hoạt hình):

Tên tác giả kịch bản:

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định:

1. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH

.............................................

..............................................

2. CHẤM ĐIỂM (ghi bằng số và bằng chữ)

...............................................

...............................................

3. KẾT LUẬN: Lựa chọn một trong ba phương án:

- Cho phép sản xuất theo kịch bản;

- Phải sửa chữa kịch bản;

- Không được phép sản xuất theo kịch bản.

 

 

……….., ngày    tháng   năm
Ký tên

8. Mẫu quyết định về việc cho phép sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TÊN CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .../QĐ-……

……….., ngày    tháng    năm

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan ban hành Quyết định;

Xét đề nghị của cơ quan tham mưu và Giám định kịch bản của Hội đồng thẩm định kịch bản văn học phim (truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình) ngày    tháng    năm     ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép sản xuất phim theo kịch bản:

Tác giả kịch bản:

Thể loại (truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình):

Chất liệu sản xuất:

Độ dài phim (tính bằng phút):

Điều 2. Cơ sở điện ảnh (tên cơ sở sản xuất phim) có trách nhiệm tổ chức sản xuất phim: ……………. bằng nguồn chi ngân sách năm …………. của ……………. theo quy định của pháp luật.

Bộ phim phải được hoàn thành trước ngày    tháng    năm

Điều 3. Các cơ quan quản lý dự án, quản lý kế hoạch và ngân sách có trách nhiệm theo dõi, giám sát quá trình thực hiện bộ phim theo nội dung và chủ đề của kịch bản.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ/UBND, Người đứng đầu các tổ chức có tên tại Điều 2 và Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ……………..
- Lưu: VT,....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CHỦ ĐẦU TƯ

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về nội dung "Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản văn học của phim có sử dụng ngân sách nhà nước"  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê