Từ ngày 01/11/2014, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm y tế sử dụng mẫu Tờ khai tham gia BHXH, BHYT” (Mẫu số TK1-TS) ban hành kèm theo Quyết định 1018/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) để làm hồ sơ tham gia bảo BHXH, BHYT.