Khi trả lại đơn khởi kiện, thẩm phán phải có văn bản kèm theo ghi rõ lí do trả lại đơn khởi kiện, đồng thời gửi cho viện kiểm sát cùng cấp.

1. Những trường hợp toà án trả lại đơn khởi kiện

Theo khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, thẩm phán có quyền trả lại đơn kiện cho người nộp đơn trong các trường hợp sau:

- Người khởi kiện không có quyền khởi kiện hoặc không có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự;

- Sự việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của toà án hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định khác;

- Hết thời hạn được thông báo quy định tại khoản 2 Điều 171 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 mà người khởi kiện không nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho toà án, trừ trường hợp có trở ngại khách quan hoặc bất khả kháng;

- Chưa đủ điều kiện khởi kiện;

- Vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án.

- Người khởi kiện không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu của thẩm phán.

- Người khởi kiện rút đơn khởi kiện.

2. Khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện

Theo quy định tại Điều 194 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo do toà án trả lại, người khởi kiện có quyền khiếu nại, viện kiểm sát cùng cấp có quyền kiến nghị với chánh án toà án đã ưả lại đơn khởi kiện. Ngay sau khi nhận được đơn khiếu nại, kiến nghị về việc ttả lại đơn khởi kiện, chánh án phải phân công một thẩm phán khác xem xét giải quyết khiếu nại, kiến nghị.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phân công, thẩm phán phải mở phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị với sự tham gia của đại diện viện kiểm sát cùng cấp và đương sự; trường hợp đương sự vắng mặt thì thẩm phán vẫn tiến hành phiên họp. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, ý lặến của đại diện viện kiểm sát vàđương sựcó khiếu nại tại phiên họp, thẩm phán có quyết định. Tuỳ trường họp thẩm phán ra quyết định giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện và thông báo cho đương sự, viện kiểm sát cùng cấp hoặc nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ để thụ lí vụ án dân sự.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định trả lời khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện của thẩm phán, người khởi kiện có quyền khiếu nại, viện kiểm sát có quyền kiến nghị với chánh án toà án trên một cấp trực tiếp xem xét, giải quyết.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơh khởi kiện, chánh án toà án trên một cấp trực tiếp phải giải quyết khiếu nại, kiến nghị. Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị của chánh án toà án trên một cấp trực tiếp có hiệu lực thi hành và phải được gửi ngay cho người khởi kiện, viện kiểm sát cùng cấp, viện kiểm sát đã kiến nghị và toà án đã ra quyết định trả lại đơn khởi kiện.

Trường hợp có căn cứ xác định quyết định giải quyết của chánh án toà án trên một cấp trực tiếp có vi phạm pháp luật thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, đương sự có quyền khiêu nại, viện kiểm sát có quyền kiến nghị với chánh án toà án nhân dân cấp cao nếu quyết định bị khiếu nại, kiến nghị là của chánh án toà án nhân dân tỉnh hoặc với Chánh án Toà án nhân dân tối cao nếu quyết định bị khiếu nại, kiến nghị là của chánh án toà án nhân dân cấp cao. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại của đương sự, kiến nghị của viện kiểm sát thì chánh án phải giải quyết. Quyết định của chánh án là quyết định cuối cùng.

Mọi vướng mắc pháp lý về luật dân sự, tố tụng dân sự về trả lại đơn khởi kiện, quyền khiếu nại, kiến nghị khi bị trả lại đơn khởi kiện vụ án dân sự cũng như các vấn đề khác liên quan. Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, thừa kế trực tuyến.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê