1. Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình tích hợp giải quyết thủ tục về sở hữu trí tuệ 

Căn cứ Phụ lục I về  danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình tích hợp giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và công nghệ và cổng dịch vụ công quốc gia năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định 2213/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 9 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

- Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

- Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

- Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

- Thủ tục thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

- Thủ tục ghi nhận Người đại diện sở hữu công nghiệp.

- Thủ tục ghi nhận tổ chức đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

- Thủ tục ghi nhận thay đổi thông tin của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

- Thủ tục xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

- Thủ tục xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp.

- Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp.

- Thủ tục cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp.

- Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp.

- Thủ tục thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp.

- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp.

- Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp.

- Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp.

- Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

- Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

- Thủ tục thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

- Thủ tục đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

- Thủ tục công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

 

2. Danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần tích hợp giải quyết thủ tục về sở hữu trí tuệ 

Căn cứ Phụ lục II về danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần tích hợp giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và công nghệ và cổng dịch vụ công quốc gia năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định 2213/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 9 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

- Thủ tục yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế của người thứ ba

- Thủ tục đền bù cho chủ sở hữu sáng chế vì sự chậm trễ trong việc cấp phép lưu hành dược phẩm

- Thủ tục xử lý đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam

- Thủ tục chuyển đổi đăng ký quốc tế nhãn hiệu thành đơn nộp theo thể thức quốc gia

- Thủ tục yêu cầu ghi nhận thay đổi người nộp đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp

- Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

- Thủ tục tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

- Thủ tục rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

- Thủ tục duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích

- Thủ tục gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

- Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

- Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

- Thủ tục sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ, thay đổi thông tin trong Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp

- Thủ tục cấp phó bản văn bằng bảo hộ và cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ

- Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

- Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

- Thủ tục ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

- Thủ tục ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

- Thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

- Thủ tục cấp phó bản, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

- Thủ tục giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân khác

- Thủ tục cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

- Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

- Thủ tục đăng ký sáng chế

- Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

- Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

- Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

- Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

- Thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp

- Thủ tục yêu cầu cấp bản sao tài liệu.

 

3. Điều kiện và trình tự nộp đơn trực tuyến về thủ tục đăng ký nhãn hiệu 

3.1 Điều kiện và trình tự

- Điều kiện để nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền SHCN.

- Trình tự nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn cần thực hiện việc khai báo và gửi đơn đăng ký nhãn hiệu trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, sau khi hoàn thành việc khai báo và gửi đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, Hệ thống sẽ gửi lại cho người nộp đơn Phiếu xác nhận nộp tài liệu trực tuyến. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày gửi đơn trực tuyến, người nộp đơn phải đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ vào các ngày làm việc trong giờ giao dịch để xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến và tài liệu kèm theo (nếu có) và nộp phí/lệ phí theo quy định. Nếu tài liệu và phí/lệ phí đầy đủ theo quy định, cán bộ nhận đơn sẽ thực hiện việc cấp số đơn vào Tờ khai trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, nếu không đủ tài liệu và phí/lệ phí theo quy định thì đơn sẽ bị từ chối tiếp nhận. Trong trường hợp Người nộp đơn không hoàn tất thủ tục nộp đơn theo quy định, tài liệu trực tuyến sẽ bị hủy và Thông báo hủy tài liệu trực tuyến được gửi cho Người nộp đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.

3.2 Thời hạn và Phí/lệ phí thủ tục đăng ký nhãn hiệu 

Thời hạn: 

Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký nhãn hiệu được xem xét theo trình tự sau:

- Thẩm định hình thức: 01 tháng

- Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ - Thẩm định nội dung: không quá 09 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

Phí và lệ phí: 

- Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

- Phí công bố đơn: 120.000VNĐ

- Phí tra cứu phục vụ TĐND: 180.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

- Phí tra cứu cho sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi: 30.000VNĐ/01 sản phẩm, dịch vụ

- Phí thẩm định nội dung: 550.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

- Phí thẩm định nội dung cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 120.000VNĐ/01 sản phầm, dịch vụ.

Trên đây là thông tin các thủ tục về sở hữu trí tuệ được thực hiện trực tuyến  mà công ty Luật Minh Khuê muốn cung cấp tới quý khách. Ngoài ra, chúng tôi có đề cập đến điều kiện vè trình tự nộp đơn trực tuyến về thủ tục cụ thể về đăng ký nhãn hiệu. Có thể tham khảo thêm: các quy định về nhãn hiệu trong Luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam . Nếu quý khách còn những câu hỏi thắc mắc liên quan về pháp luật có thể liên hệ qua tổng đài: 1900.6162 hoặc gửi thông tin đến địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng cảm ơn.