1. Khi có nhu cầu sử dụng người lao động Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nước ngoài có thể tuyển dụng hình thức nào?

Quy định về hình thức tuyển dụng người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài được chỉ định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định 152/2020/NĐ-CP có sự chi tiết như sau:

- Khi có nhu cầu sử dụng người lao động Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tuyển dụng hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động hoặc tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam.

- Trường hợp tuyển dụng thông qua tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nước ngoài phải gửi văn bản đề nghị tuyển người lao động Việt Nam đến tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam. Trong văn bản phải nêu rõ yêu cầu về vị trí việc làm, số lượng, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ, thời hạn cần tuyển, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động Việt Nam và của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong quá trình làm việc và khi thôi việc đối với từng vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài thì tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam có trách nhiệm tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Hết thời hạn nêu trên mà tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam không tuyển, giới thiệu được người lao động Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Theo quy định hiện hành, việc tuyển dụng người lao động Việt Nam cho tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài được thực hiện theo các hình thức sau đây:

- Trực tiếp tuyển dụng: Tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài có thể tiếp cận và tuyển dụng trực tiếp người lao động Việt Nam theo nhu cầu công việc và yêu cầu tuyển dụng của mình.

- Tuyển dụng thông qua tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lao động: Tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài có thể sử dụng dịch vụ của tổ chức dịch vụ việc làm hoặc thuê lao động từ doanh nghiệp cho mục đích tuyển dụng người lao động Việt Nam.

- Tuyển dụng thông qua tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam: Trường hợp này, tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài cần gửi đề nghị tuyển dụng người lao động Việt Nam thông qua văn bản đến tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam.

Trong văn bản đề nghị, các yêu cầu cụ thể về vị trí công việc, số lượng lao động, trình độ chuyên môn và kỹ thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ, thời hạn tuyển dụng, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động Việt Nam cũng như của tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài trong quá trình làm việc và khi chấm dứt hợp đồng lao động cần được nêu rõ trong văn bản đề nghị.

Sau khi nhận được văn bản đề nghị từ tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam sẽ tiến hành xem xét và thực hiện quy trình tuyển dụng theo yêu cầu đã nêu trong văn bản. Trong trường hợp không thể tuyển dụng hoặc giới thiệu người lao động Việt Nam theo đề nghị, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam sẽ phải có văn bản trả lời và giải thích rõ lý do không thực hiện yêu cầu đề nghị.

 

2. Thời gian tổ chức, cá nhân nước ngoài phải báo cáo về tình hình sử dụng người lao động Việt Nam làm việc tại đơn vị mình 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, việc sử dụng người lao động Việt Nam của tổ chức và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có các trách nhiệm sau:

- Thực hiện đúng quy định của Bộ luật Lao động và các quy định hiện hành: Tổ chức và cá nhân nước ngoài phải tuân thủ đúng các quy định về lao động được quy định trong Bộ luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan.

- Thực hiện đúng hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động Việt Nam: Tổ chức và cá nhân nước ngoài phải thực hiện đầy đủ và đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động với người lao động Việt Nam.

- Báo cáo tình hình tuyển dụng và sử dụng người lao động Việt Nam hàng năm: Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm hoặc khi có yêu cầu đột xuất, tổ chức và cá nhân nước ngoài phải gửi báo cáo hàng năm về tình hình tuyển dụng và sử dụng người lao động Việt Nam cho tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam. Báo cáo này phải tuân thủ Mẫu số 02/PLII Phụ lục II đi kèm Nghị định, và thời gian chốt số liệu báo cáo hàng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

+ Đối với tổ chức và cá nhân nước ngoài quy định tại điểm a, b, c và d khoản 3 Điều 2 Nghị định, báo cáo phải được gửi về tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị định.

+ Đối với tổ chức và cá nhân nước ngoài quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 2 Nghị định, báo cáo phải được gửi về tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định.

Theo quy định hiện hành, các tổ chức và cá nhân nước ngoài sử dụng lao động Việt Nam phải tuân thủ việc báo cáo về tình hình sử dụng lao động hàng năm trước ngày 15/12 hoặc khi có yêu cầu đột xuất. Báo cáo này nhằm cung cấp thông tin chi tiết về việc sử dụng lao động của họ tại đơn vị làm việc.

Quy định này có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo đầy đủ thông tin về các công việc, vai trò và điều kiện làm việc của người lao động Việt Nam tại các tổ chức và cá nhân nước ngoài. Thông qua việc báo cáo hàng năm, các tổ chức và cá nhân nước ngoài có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình tuyển dụng và sử dụng lao động Việt Nam, góp phần đảm bảo quyền lợi và điều kiện làm việc hợp lý cho người lao động.

Báo cáo này phải được thực hiện trước ngày 15/12 hàng năm hoặc khi có yêu cầu đột xuất. Thời điểm này là để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là chính xác và đầy đủ, từ đó có thể phân tích và đánh giá tình hình sử dụng lao động Việt Nam trong năm vừa qua. Điều này giúp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng và quản lý người lao động có thông tin cụ thể để thực hiện các biện pháp quản lý, đánh giá và điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật.

Việc báo cáo tại thời điểm cụ thể này cũng giúp tạo điều kiện cho việc xây dựng chính sách và quy định liên quan đến việc sử dụng lao động Việt Nam. Thông qua việc thu thập thông tin từ các tổ chức và cá nhân nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền có thể đánh giá được tình hình sử dụng lao động Việt Nam trên địa bàn, từ đó đưa ra các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi và nâng cao chất lượng công việc cho người lao động Việt Nam.

Tổng hợp lại, việc báo cáo về tình hình sử dụng lao động Việt Nam là một yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo sự minh bạch, công bằng và bảo vệ quyền lợi của người lao động. Nó giúp cơ quan có thẩm quyền tương tác và quản lý hiệu quả việc sử dụng lao động của các tổ chức và cá nhân nước ngoài, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững và tạo cơ hội việc làm cho người lao động Việt Nam.

 

3. Trách nhiệm của NLĐ Việt Nam khi làm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Theo quy định tại Điều 25 của Nghị định 152/2020/NĐ-CP, người lao động Việt Nam khi làm việc cho tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài có những trách nhiệm cụ thể sau đây:

- Tuân thủ pháp luật lao động của Việt Nam: Người lao động Việt Nam phải tuân thủ đúng các quy định về lao động được quy định trong pháp luật lao động của Việt Nam. Điều này bao gồm việc thực hiện đúng quy định về thời gian làm việc, mức lương, chế độ bảo hiểm xã hội và các quyền và nghĩa vụ khác liên quan đến lao động.

- Thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng lao động: Người lao động Việt Nam phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ các điều khoản đã được thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã ký kết với tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài. Điều này bao gồm việc thực hiện công việc theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng công việc, và tuân thủ các quy định liên quan đến thời gian làm việc, nghỉ ngơi, và các quyền lợi khác của người lao động.

- Thực hiện đúng các quy định của tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam: Người lao động Việt Nam phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài. Điều này bao gồm việc tuân thủ các quy định về quy trình tuyển dụng, xếp lương, đánh giá và các quy định khác liên quan đến việc làm việc trong tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài.

Tất cả những trách nhiệm này đều nhằm đảm bảo sự tuân thủ pháp luật, tôn trọng quyền lợi của người lao động và đảm bảo môi trường làm việc công bằng và an toàn. Việc thực hiện đúng các trách nhiệm này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ lao động lành mạnh và bền vững giữa người lao động Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Xem thêm >> Quy định bên nước ngoài tiếp nhận NLĐ Việt Nam làm việc theo hợp đồng

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn