1. Thành viên Đoàn kiểm toán nhà nước gồm những ai?

Thành viên Đoàn kiểm toán nhà nước được quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 03/2020/QĐ-KTNN.Theo quy định của Đoàn kiểm toán nhà nước, thành viên Đoàn kiểm toán được xác định chi tiết như sau:
(1) Thành viên là Kiểm toán viên nhà nước:
   - Được chọn lựa và chỉ định từ danh sách do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.
   - Có trách nhiệm tham gia vào các cuộc kiểm toán theo chỉ đạo của Trưởng Đoàn và Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán.
(2) Thành viên không phải Kiểm toán viên nhà nước:
- Công chức, viên chức của Kiểm toán nhà nước:
+ Bao gồm những người có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực kiểm toán, được Thủ trưởng đơn vị kiểm toán đề cử và Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt.
+ Chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ kiểm toán được giao và tham gia tích cực trong quá trình thu thập, phân tích thông tin.
- Cộng tác viên Kiểm toán nhà nước:
+ Gồm những cá nhân không thuộc vào cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước, được mời hoặc hợp tác theo nhu cầu cụ thể của cuộc kiểm toán.
+ Có trách nhiệm tham gia vào các giai đoạn kiểm toán và đóng góp ý kiến chuyên môn.
Để đảm bảo chất lượng và hiệu quả, quy định rằng mỗi Tổ kiểm toán phải có ít nhất 02 thành viên là Kiểm toán viên nhà nước trở lên, đồng thời các thành viên đều phải tuân thủ các nguyên tắc và quy định liên quan đến hoạt động kiểm toán. Như vậy, việc hình thành và phối hợp các thành viên theo quy định giúp nâng cao chất lượng kiểm toán và đảm bảo sự minh bạch trong quá trình đánh giá.
 

2. Khi phát hiện sai phạm trong Đoàn kiểm toán, Thành viên Đoàn kiểm toán nhà nước có trách nhiệm thế nào?

Trách nhiệm của thành viên Đoàn kiểm toán nhà nước khi phát hiện sai phạm trong Đoàn kiểm toán được chi tiết trong khoản 5 của Điều 20 Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán nhà nước. Cụ thể như sau:
Chế độ báo cáo:
- Báo cáo định kỳ:
+ Trưởng Đoàn kiểm toán chịu trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán mỗi tháng 03 lần, cách nhau khoảng 10 ngày, bắt đầu từ ngày 01 hàng tháng.
+ Báo cáo được thực hiện trước Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Đoàn kiểm toán có trách nhiệm báo cáo trực tiếp Tổng Kiểm toán nhà nước và Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán.
- Báo cáo nghỉ làm việc:
+ Trưởng Đoàn kiểm toán nghỉ làm việc từ 02 ngày trở lên phải báo cáo Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán.
+ Trong thời gian nghỉ, Trưởng Đoàn kiểm toán có thể ủy quyền cho 01 Phó trưởng Đoàn kiểm toán quản lý và điều hành hoạt động của Đoàn kiểm toán.
- Báo cáo về sai phạm:
+ Khi thành viên Đoàn kiểm toán phát hiện sai phạm trong Đoàn kiểm toán, có trách nhiệm báo cáo ngay lập tức cấp trên trực tiếp. Trong trường hợp cấp trên vi phạm, báo cáo sẽ được chuyển đến cấp trên trực tiếp của cấp trên đó.
+ Nếu cần thiết, thành viên có trách nhiệm báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước để tiến hành kiểm tra    - và xử lý sai phạm.
- Thay đổi kế hoạch kiểm toán:
+ Chậm nhất 02 ngày sau khi kế hoạch kiểm toán chi tiết được phê duyệt, Trưởng Đoàn kiểm toán phải báo cáo về những thay đổi trong kế hoạch kiểm toán chi tiết.
+ Báo cáo được gửi qua email đối với tài liệu không bảo mật và qua văn thư để đảm bảo tính pháp lý khi lưu hồ sơ. Trong trường hợp thuộc bí mật nhà nước, báo cáo sẽ được gửi đến Tổng Kiểm toán nhà nước.
Theo quy định, khi thành viên Đoàn kiểm toán nhà nước phát hiện sai phạm trong quá trình kiểm toán, người đó có trách nhiệm thông báo ngay lập tức cấp trên trực tiếp. Trong trường hợp cấp trên trực tiếp của thành viên đó vi phạm quy định, thành viên sẽ báo cáo trực tiếp với cấp trên trực tiếp của cấp trên đó.
Trong tình huống cần thiết, khi mức độ nghiêm trọng của sai phạm đòi hỏi sự can thiệp cấp cao hơn, thành viên Đoàn kiểm toán nhà nước sẽ báo cáo đến Tổng Kiểm toán nhà nước. Báo cáo này không chỉ giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình kiểm toán mà còn là biện pháp để kiểm tra, xác minh, và xử lý các vấn đề phức tạp mà cấp quản lý cần được thông tin.
Quy định này không chỉ thể hiện tầm quan trọng của việc giữ gìn tính chính trực và minh bạch trong hoạt động kiểm toán mà còn khẳng định sự độc lập và tự chủ của Đoàn kiểm toán nhà nước trong việc phát hiện và xử lý sai phạm. Điều này đồng thời tạo ra một cơ chế kiểm soát hiệu quả, đảm bảo rằng mọi vấn đề đều được đối phó một cách nhanh chóng và công bằng, góp phần tăng cường uy tín và chất lượng của quá trình kiểm toán nhà nước.
 

3. Thành viên Đoàn kiểm toán nhà nước không phải là Kiểm toán viên nhà nước thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thông qua ai?

Thành viên Đoàn kiểm toán nhà nước không phải là Kiểm toán viên nhà nước, theo quy định tại Điều 16 Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán nhà nước, đảm nhận những nhiệm vụ, quyền hạn, và trách nhiệm sau đây:
- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công: Hoạt động dưới sự chỉ đạo của Trưởng Đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán, thành viên thực hiện các công việc được giao một cách chính xác và đầy đủ.
- Tuân thủ pháp luật và quy trình chuyên môn: Tuân thủ đầy đủ pháp luật, chuẩn mực, quy trình, và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước để đảm bảo sự chính xác và minh bạch trong quá trình kiểm toán.
- Chịu trách nhiệm trước cấp quản lý: Chịu trách nhiệm trước Trưởng Đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán về nhiệm vụ cụ thể được giao, đồng thời thực hiện các biện pháp để đảm bảo chất lượng và hiệu suất công việc.
- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn như Kiểm toán viên nhà nước: Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn thông qua Tổ trưởng Tổ kiểm toán, theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 15 Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán nhà nước.
- Ghi nhật ký kiểm toán và tài liệu làm việc: Ghi chép nhật ký kiểm toán và tài liệu làm việc theo quy định của Kiểm toán nhà nước, đảm bảo tính minh bạch và ghi chép đầy đủ thông tin liên quan đến quá trình kiểm toán.
- Đối với cộng tác viên Kiểm toán nhà nước: Thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật Kiểm toán nhà nước và Quy chế sử dụng cộng tác viên kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, đảm bảo sự hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong quá trình hợp tác.
Những nguyên tắc và trách nhiệm này nhấn mạnh vai trò quan trọng của thành viên Đoàn kiểm toán nhà nước không phải là Kiểm toán viên nhà nước, đồng thời đảm bảo sự đồng nhất và đáng tin cậy trong hoạt động kiểm toán của tổ chức.
Theo quy định, thành viên Đoàn kiểm toán nhà nước không phải là Kiểm toán viên nhà nước đang được ủy thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình thông qua vai trò của Tổ trưởng Tổ kiểm toán. Điều này làm nổi bật sự quan trọng của vai trò lãnh đạo và quản lý của Tổ trưởng trong quá trình thực hiện công việc kiểm toán.
Thành viên Đoàn kiểm toán nhà nước không phải là Kiểm toán viên nhà nước đều tuân thủ sự hướng dẫn và sự phân công công việc từ Tổ trưởng Tổ kiểm toán. Điều này giúp đảm bảo tính hiệu quả và đồng đều trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, đồng thời giữ cho quy trình kiểm toán diễn ra một cách có tổ chức và có chất lượng.
Tổ trưởng Tổ kiểm toán không chỉ là người đồng hành trong quá trình thực hiện kiểm toán mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối nhiệm vụ, quyền hạn và giám sát tiến triển công việc của thành viên Đoàn. Sự tương tác chặt chẽ giữa thành viên Đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán không phải là Kiểm toán viên nhà nước giúp tối ưu hóa khả năng sử dụng tài nguyên và đảm bảo rằng mọi công việc đều được thực hiện một cách chính xác và theo đúng quy trình quy định.
 

Xem thêm bài viết liên quan sau: Việc tổ chức tiếp công dân tại Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào ?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư  vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng