Căn cứ văn bản hợp nhất Luật Đất đai số 21/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 - gọi tắt Luật Đất đai;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sưng một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 về hồ sơ địa chính, Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 về quản lý đất trồng lúa;

- Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 Quy định kỹ thuật việc lập, điều chinh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Quy định cụ thể như sau:

Khoản 3 Điều 7 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP quy định trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng đất trong việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện:

Các phòng, ban cấp huyện xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các dự án sử dụng đất thuộc danh mục chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện theo từng đơn vị hành chính cấp xã; ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là ủy ban nhân dân cấp xã) xác định nhu cầu sử dụng đất của địa phương.

Các phòng, ban cấp huyện và ủy ban nhân dân cấp xã gửi nhu cầu sử dụng đất về Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được vãn bản của Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị đăng ký nhu cầu sử dụng đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh và các dự án trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã phân bố cho cấp huyện đến từng đơn vị hành chính cấp xã; tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất và dự kiến phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

Luật Minh Khuê phân tích chi tiết hơn quy định pháp lý về vấn đề này như sau:

1. Xác định nhu cầu sử dụng đất và quy hoạch đất đai?

Các chỉ tiêu sử dụng đất trong các quy hoạch sử dụng đất dựa trên căn cư quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội của lãnh thổ nên theo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xác định nhu cầu sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch. Nhu cầu sử dụng đất được xác định từ nhu cầu sử dụng đất đai của các ngành lĩnh vực và căn cứ vào mực tiêu, yêu cầu phát triển của từng ngành lĩnh vực và căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu phát triển của từng ngành lĩnh vực, khả năng đầu tư trong các giai đoạn và quỹ đất hiện có của địa phương số lượng và đặc điểm tài nguyên đất đai. Các ngành tự dự báo nhu cầu sử dụng đất của mình, sau đó cơ quan xây dựng quy hoạch sử dụng đất đai căn cứ và dự báo nhu cầu sử dụng đất của các ngành sẽ tổng hợp, kiểm tra, chỉnh ly, điều hòa và cân đối quỹ đất trong nội bộ các ngành nông nghiệp, phi nông nghiệp và giữa các ngành theo mục đích sử dụng tùy theo đặc điểm quỹ đất hiện có của địa phương và dựa trên hiện trạng sử dụng đất của các ngành để phân bố đất đai cho các ngành và lĩnh vực.

quy hoạch đất đai là việc khoanh vùng khoanh định hoặc điều chỉnh việc khoanh định đôi với các  loại đất cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương và trong phạm vi cả nước là sự đoàn kết phân bố sử dụng đất cụ thể về số lượng, chất lượng, vị trí, không gian.

 

2. Trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng đất trong việc lập, điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

2.1 Trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng đất trong việc lập, điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và cơ sở pháp lý 

Các sở ngành xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các dự án sử dung đất thuộc chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh theo từng đơn vị hành chính cấp huyện... Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định cụ thể tại Điều 42 Luật đất đai, điều 7 nghị định 43/2014/NĐ-CP và thông tư số 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Theo đó, các sở ngành, xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các dự án sử dụng đất thuộc chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh theo từng đơn vị hành chính cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp huyện xác định nhu cầu sử dụng đất của địa phương. Các sở, ngành và UBND cấp huyện gửi nhu cầu sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường dự kiến phân bố các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia và xác định danh mục các dự án trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia đến từng đơn vị hành chính cáp huyện tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất và dự kiến phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.

UBND cấp huyện co trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng đất trong việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, các phòng ban cấp huyện xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các dự án sử dụng đất thuộc danh mục chỉ tiêu sử dựng đất cấp huyện theo từng đơn vị hành chính cấp xã. UBND xã, phường, thị trấn xác định nhu cầu sử dụng đất của địa phương. Các phòng, ban cấp huyện và UBND cấp xã gửi nhu cầu sử dụng đất về hòng Tài nguyên và môi trường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Phòng Tài nguyên và môi trường về việc đề nghị đăng ký nhu cầu sử dụng đất. Phòng tài nguyên và môi trường xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh và các dự án trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và các dự án trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã phân bố cho cấp huyện đến từng đơn vị hành chính cấp xã, tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất và dự kiến phân bố các chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

 

2.2 Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Các phòng ban cấp huyện xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các dự án sử dụng đất thuộc danh mục chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện theo từng đơn vị hành chính cấp xã, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sau đây gọi là ủy ban nhân dân cấp xã  xác định nhu cầu sử dụng đất của địa phương, Các phòng, ban cấp huyện và ủy ban nhân dân xã gửi nhu cầu sử dụng đất về phòng tài nguyên và môi trường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Phòng tài nguyên và môi trường về việc đề nghị đăng ký nhu cầu sử dụng đất. Phòng tài nguyên và môi trường xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh và các dự án trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã phân bố cho cấp huyện đến từng đơn vị hành chính cấp xã, tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất dự kiến phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

 

2.3 Chỉ tiêu sử dụng đất

Chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất gồm chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất do quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phân bố cho cấp huyện và chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất do cấp huyện, cấp xã xác định. Chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất do cấp huyện, cấp xã xác định gồm đất nông nghiệp khác, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã, đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng, đất tín ngưỡng, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng, đất phi nông nghiệp khác. Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu vực chức năng gồm khu vực chuyên rồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm, khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị thương mại dịch vụ, khu du lịch, khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn. 

 

3. Trình tự thủ tục thẩm định phê duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến Sở tài nguyên và môi trường để tổ chức thẩm định, trong thời hạn không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở tài nguyên và môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ quy hoạch sử dụng đất để lấy ý kiến. Trường hợp cần thiết trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến các thành viên của hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dung đất để lấy ý kiến, trường hợp cần thiết trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hội đồng thẩm định quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tổ chức kiểm tra khảo sát thực địa các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là khu vực chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ đất rừng đặc dụng. Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ các thành viên hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gửi ý kiến góp ý bằng Văn bản đến sở tài nguyên và môi trường, trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến góp ý, sở tài nguyên và môi trường có trách nhiệm tổ chức họp hội đòng để thẩm định quy hoạch sử dụng đất và gửi thông báo kết quả thẩm định quy hoạch sử dụng đất của ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn chỉnh hồ ơ quy hoạch sử dụng đất, trong hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua, gửi hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến sở tài nguyên và môi trường để trình phê duyệt. Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ sở tài nguyên và môi trường trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý, bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại, gọi ngay tới số : 1900.6162 để được gải đáp. Trân trọng cám ơn!