Trái phiếu doanh thu (REVENUE BOND) là trái phiếu được phát hành để cung ứng ngay các quỹ cho các chi phí hiện thời hoặc để xây dựng hoặc có được các phương tiện hạ tầng cơ sở như cầu, xa lộ, các đường hầm cho tới khi thu được thuế. Những trái phiếu này đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều năm qua. Cả mệnh giá trái phiếu lẫn tiền lãi được chi trả từ các nguồn thu được từ hoạt động của dự án tài trợ thay vì các khoản tiền thuế tổng quát. Ví dụ điển hình trước đây về các trái phiếu doanh thu là đợt phát hành trái phiếu được bảo đảm bằng doanh lợi của hệ thống doanh thu về nước. Nước, một nhu cầu thiết yếu có liên quan đến đợt phát hành này và nếu doanh thu không đủ, thì giá nước có thể tăng lên.

A bond issued to provide immediate funds for current expenses, or to build or acquire facilities such as bridges, highways, and tunnels, until taxes can be collected. Use of these bonds has become widespread in the past several years. Both principal and interest are payable from receipts obtained from operation of the project they finance, rather than general tax monies. The classic example of revenue bonds is the issue secured by earnings of a water revenue system. Water, a necessity, is involved and if revenues are not sufficient, rates can be increased.