1. Nhận đầy đủ thông tin từ doanh nghiệp phát hành: 

Nhà đầu tư có quyền yêu cầu các doanh nghiệp phát hành công bố đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật. Điều này bao gồm thông tin liên quan đến tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tài sản bảo đảm, và các rủi ro liên quan đến trái phiếu mà họ đang quan tâm. Điều này giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan và chính xác về tình hình của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định đầu tư có tính toàn diện và hiệu quả.

Ngoài ra, theo quy định, khi có yêu cầu từ nhà đầu tư, doanh nghiệp phải cung cấp hồ sơ chào bán trái phiếu. Hồ sơ này chứa đựng các thông tin cần thiết về dự án phát hành trái phiếu, bao gồm mục tiêu sử dụng vốn, điều kiện và hình thức phát hành, các rủi ro tiềm ẩn, cũng như các thông tin tài chính và hoạt động kinh doanh liên quan.

Việc cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời không chỉ là nghĩa vụ pháp lý của các doanh nghiệp mà còn là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng lòng tin và uy tín với nhà đầu tư. Đồng thời, nó cũng đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình giao dịch trái phiếu, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế.

 

2. Nhận lãi và gốc trái phiếu đầy đủ, đúng hạn: 

Khi đầu tư vào trái phiếu, nhà đầu tư có thể được hưởng lãi suất được thỏa thuận trước đó với doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Điều này có nghĩa là lãi suất được xác định từ trước và ghi rõ trong điều khoản của trái phiếu. Lãi suất này có thể được tính theo một tỷ lệ cố định hoặc một tỷ lệ biến đổi tùy thuộc vào thỏa thuận cụ thể giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu có trách nhiệm đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi cho nhà đầu tư khi trái phiếu đến hạn thanh toán. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp phải trả lại số tiền gốc mà nhà đầu tư đã đầu tư vào trái phiếu, cùng với số tiền lãi được tính toán dựa trên lãi suất đã thỏa thuận.

Nếu doanh nghiệp không thực hiện thanh toán đúng hạn, điều này sẽ được coi là vi phạm hợp đồng và doanh nghiệp có thể phải chịu các hậu quả pháp lý, bao gồm việc bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư.

 

3. Quyền yêu cầu mua lại trái phiếu trước hạn:

Một số loại trái phiếu cho phép nhà đầu tư yêu cầu doanh nghiệp mua lại trước hạn theo quy định trong điều khoản trái phiếu có thể bao gồm:

- Trái phiếu có điều khoản mua lại (Callable Bonds): Trong điều khoản này, doanh nghiệp có quyền mua lại trái phiếu trước hạn với một mức giá nhất định. Nhà đầu tư có thể yêu cầu doanh nghiệp mua lại trái phiếu của họ khi điều kiện được quy định trong điều khoản này được đáp ứng.

- Trái phiếu có điều khoản mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư (Puttable Bonds): Trong trường hợp này, nhà đầu tư có quyền yêu cầu doanh nghiệp mua lại trái phiếu của họ trước hạn với một mức giá nhất định. Điều này đặc biệt hữu ích cho nhà đầu tư nếu họ cảm thấy rằng điều kiện thị trường hoặc tài chính đã thay đổi và họ muốn thu hồi vốn đầu tư.

- Trái phiếu có điều khoản mua lại khi có sự kiện xảy ra (Putable Bonds): Trong trường hợp này, điều khoản mua lại trước hạn được kích hoạt bởi một sự kiện cụ thể xảy ra, chẳng hạn như một sự kiện tài chính không thuận lợi cho doanh nghiệp phát hành.

- Trái phiếu có điều khoản mua lại bắt buộc (Mandatory Convertible Bonds): Đây là loại trái phiếu mà doanh nghiệp phát hành buộc phải mua lại tất cả hoặc một phần trái phiếu từ nhà đầu tư trước hạn định sẵn, thường là để chuyển đổi thành cổ phiếu.

Những điều khoản này được thiết kế để cung cấp linh hoạt cho cả hai bên trong quá trình đầu tư và cho phép nhà đầu tư yêu cầu mua lại trước hạn trong một số tình huống cụ thể.

 

4. Quyền tham gia vào các hoạt động quản lý của doanh nghiệp 

Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền thường được quyền tham gia vào các hoạt động quản lý của doanh nghiệp phát hành theo quy định của pháp luật và điều khoản của trái phiếu. Dưới đây là các điểm cụ thể:

- Quyền tham gia vào các quyết định chiến lược: Nhà đầu tư có thể được quyền tham gia vào việc thông qua các quyết định chiến lược của doanh nghiệp, như kế hoạch phát triển dài hạn, chiến lược kinh doanh, và các quyết định quan trọng khác.

- Quyền tham dự các cuộc họp cổ đông: Nhà đầu tư thường có quyền tham dự và bỏ phiếu tại các cuộc họp cổ đông của doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Điều này giúp họ có tiếng nói trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của doanh nghiệp.

- Quyền tham gia bỏ phiếu tại các cuộc họp ban điều hành: Các nhà đầu tư có thể được quyền tham gia vào các cuộc họp ban điều hành của doanh nghiệp, nơi các quyết định về quản lý hàng ngày và vận hành của doanh nghiệp được đưa ra.

- Quyền được thông tin và bảo vệ quyền lợi: Doanh nghiệp phải cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời đến nhà đầu tư, bao gồm thông tin về hoạt động kinh doanh, tài chính, và các quyết định quan trọng. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và đảm bảo sự minh bạch trong quản lý doanh nghiệp.

Tuy nhiên, quyền và trách nhiệm của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu có thể thay đổi tùy thuộc vào điều khoản cụ thể được quy định trong hợp đồng phát hành trái phiếu và quy định của pháp luật. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc đọc và hiểu kỹ các điều khoản trước khi đầu tư vào trái phiếu.

 

5. Các quyền lợi khác 

Việc mua trái phiếu không chỉ mang lại cho nhà đầu tư lợi tức từ lãi suất mà còn cung cấp một số quyền lợi khác, tùy thuộc vào loại trái phiếu và các quy định của pháp luật. Dưới đây là một số quyền lợi phổ biến mà nhà đầu tư có thể được hưởng khi mua trái phiếu:

- Quyền ưu tiên thanh toán: Trong một số trường hợp, trái phiếu có thể có quyền ưu tiên thanh toán lãi và gốc so với các loại nợ khác của doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là trước khi thanh toán bất kỳ khoản nợ nào khác, doanh nghiệp phải trả tiền lãi và gốc cho những nhà đầu tư giữ trái phiếu ưu tiên này.

- Quyền bảo đảm bằng tài sản: Trong một số trường hợp, trái phiếu có thể được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành. Điều này có nghĩa là nếu doanh nghiệp không thể trả nợ, nhà đầu tư có quyền yêu cầu sở hữu hoặc bán các tài sản được bảo đảm để đền bù cho mất mát.

Khi mua trái phiếu, nhà đầu tư sẽ được hưởng một số quyền lợi quan trọng, được quy định trong Nghị định 153/2020/NĐ-CP và sửa đổi bởi Nghị định 65/2022/NĐ-CP. Dưới đây là các quyền lợi mà nhà đầu tư có thể nhận được:

- Quyền tiếp cận thông tin đầy đủ từ doanh nghiệp phát hành: Nhà đầu tư có quyền yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu công bố thông tin đầy đủ về doanh nghiệp và về trái phiếu khi có yêu cầu. Điều này giúp nhà đầu tư có thông tin đầy đủ và chính xác trước khi quyết định đầu tư.

- Quyền nhận lãi và gốc trái phiếu đúng hạn: Nhà đầu tư được đảm bảo nhận lãi và gốc trái phiếu đầy đủ, đúng hạn theo các điều kiện và điều khoản đã thỏa thuận trong trái phiếu và các thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành.

- Quyền yêu cầu mua lại trái phiếu trước hạn: Trong một số trường hợp nhất định, nhà đầu tư có quyền yêu cầu doanh nghiệp phát hành mua lại trái phiếu trước hạn. Điều này bao gồm các trường hợp vi phạm pháp luật hoặc các điều khoản trong trái phiếu mà không thể khắc phục, hoặc các trường hợp khác cụ thể được quy định tại phương án phát hành trái phiếu.

- Quyền yêu cầu công bố thông tin đầy đủ từ người bán trái phiếu: Khi mua trái phiếu trên thị trường thứ cấp, nhà đầu tư có quyền yêu cầu người bán trái phiếu cung cấp đầy đủ thông tin về doanh nghiệp phát hành. Điều này giúp đảm bảo nhà đầu tư có đủ thông tin để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

 

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết: Doanh nghiệp tư nhân có quyền phát hành trái phiếu không?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.