1. Khái niệm dự án đầu tư công khẩn cấp

Trước những sự cố khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, hoặc các tình huống an ninh, quốc phòng, việc triển khai dự án này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo sự an toàn và phục hồi của cộng đồng. Dự án này được thiết lập với tính cấp bách, và yêu cầu phải triển khai nhanh chóng để đảm bảo bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Tăng cường kiểm soát và giám sát để ngăn chặn sự lan rộng của tình hình khẩn cấp và duy trì trật tự xã hội. Đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

- Khắc phục thiệt hại gây ra bởi sự cố và tái thiết kinh tế để hồi phục hoạt động sản xuất và kinh doanh. Cung cấp hỗ trợ tài chính và hạ tầng cho doanh nghiệp và cộng đồng bị ảnh hưởng.

- Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và phản ứng nhanh chóng để đối phó với sự cố và nguy cơ khẩn cấp. Tổ chức các cuộc diễn tập và tập trận để đảm bảo sự chuẩn bị và phản ứng hiệu quả.

- Tăng cường kiểm soát biên giới và cửa khẩu để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh hoặc tình hình an ninh bất ổn. Triển khai các biện pháp tái thiết và hỗ trợ kinh tế để giúp cộng đồng và doanh nghiệp hồi phục sau sự cố.

- Xây dựng sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan chính phủ, quân đội, lực lượng an ninh và cộng đồng dân cư để đối phó với tình hình khẩn cấp. Tạo ra một môi trường đoàn kết và sẵn sàng chia sẻ nguồn lực để đối mặt với những thách thức khó khăn.

Dự án Khẩn cấp Khắc phục Sự cố là một bước quan trọng để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời giúp phục hồi và duy trì hoạt động kinh tế trong bối cảnh khó khăn. Sự hợp tác và hành động nhanh chóng từ mọi bên sẽ đóng vai trò quyết định

 

2. Căn cứ pháp lý

Luật Đầu tư công 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục đầu tư công.

Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư công.

 

3. Trình tự, thủ tục quyết định đầu tư

3.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Trước khi bước vào giai đoạn quan trọng của dự án, việc chuẩn bị một báo cáo đề xuất dự án là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Dưới đây là những điểm cần được xem xét trong quá trình này:

Báo cáo Đề xuất dự án:

- Tên và Mục tiêu của Dự án: Xác định rõ ràng tên gọi và mục tiêu cụ thể mà dự án hướng đến.

- Nội dung và Quy mô của Dự án: Trình bày chi tiết về phạm vi công việc và quy mô dự án để mọi bên có cái nhìn tổng quan về dự án.

- Tổng mức Đầu tư dự kiến và Nguồn vốn: Xác định dự kiến tổng mức đầu tư và nguồn vốn cần thiết để thực hiện dự án.

- Khả năng Cân đối Nguồn vốn: Đánh giá và mô tả khả năng cân đối nguồn vốn từ các nguồn khác nhau để đảm bảo tính ổn định và bền vững của dự án.

- Thời Gian Thực hiện và Địa điểm: Xác định thời gian dự kiến thực hiện dự án và địa điểm cụ thể mà dự án sẽ được triển khai.

- Giải pháp Đảm bảo An ninh, Quốc phòng: Bao gồm các giải pháp và biện pháp đảm bảo an ninh và quốc phòng trong quá trình thực hiện dự án.

Thẩm định và Hoàn chỉnh:

- Thẩm định của Cơ quan Chuyên môn: Cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị có chức năng thẩm định dự án sẽ đánh giá và xem xét báo cáo đề xuất dự án.

- Hoàn chỉnh và Điều chỉnh: Chủ đầu tư cần hoàn chỉnh và điều chỉnh báo cáo đề xuất dự án dựa trên ý kiến và đề xuất từ cơ quan thẩm định.

 

3.2. Giai đoạn thẩm định, phê duyệt đầu tư

Chủ đầu tư trình Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án. Báo cáo Đề xuất dự án bao gồm các thông tin sau:

- Mô tả tổng quan về dự án và mục tiêu đầu tư.

- Các yếu tố kỹ thuật, kinh tế, môi trường và xã hội của dự án.

- Đánh giá nguy cơ, cơ hội và tiềm năng của dự án.

- Ngân sách và kế hoạch tài chính cho dự án.

- Bảo đảm pháp lý và các vấn đề quản lý dự án.

Xem xét và Quyết định:

Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án thực hiện các bước sau:

- Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:

+ Đánh giá và phê duyệt các mục tiêu, phạm vi và quy mô của dự án.

+ Xác định nguồn lực cần thiết và phương pháp thực hiện dự án.

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

+ Giao cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền lập báo cáo theo quy định.

+ Báo cáo này bao gồm việc đánh giá chi tiết về khả năng thực hiện, hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và môi trường của dự án.

- Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật (trường hợp cần):

+ Trường hợp dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, Thủ trưởng cơ quan nhà nước quyết định phê duyệt báo cáo này.

+ Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về khả năng thực hiện và hiệu quả kinh tế của dự án.

Quyết định của Thủ trưởng cơ quan nhà nước được xem xét và thực hiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả của quyết định đầu tư dự án.

 

3.3. Giai đoạn thực hiện đầu tư

Giai đoạn thực hiện đầu tư là một bước quan trọng trong chuỗi quy trình đầu tư, đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan. Quy trình này bao gồm các bước chi tiết sau:

Chuẩn bị thực hiện dự án

- Lập kế hoạch thực hiện dự án:

+ Chủ đầu tư lập kế hoạch chi tiết cho việc triển khai dự án, bao gồm các nội dung như: thời gian thực hiện, các hạng mục công việc, nguồn vốn, nhân lực, và các biện pháp quản lý, giám sát dự án.

+ Kế hoạch này phải phù hợp với quyết định đầu tư và các quy định pháp luật liên quan.

- Thiết kế và phê duyệt thiết kế:

+ Chủ đầu tư tổ chức lập thiết kế kỹ thuật chi tiết của dự án.

+ Hồ sơ thiết kế phải được thẩm định và phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Chuẩn bị mặt bằng thi công:

+ Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất (nếu có) và chuẩn bị mặt bằng thi công theo kế hoạch.

+ Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc khởi công xây dựng.

Thực hiện dự án

- Khởi công xây dựng:

+ Chủ đầu tư tổ chức lễ khởi công và triển khai các hạng mục công việc theo kế hoạch.

+ Đảm bảo các điều kiện an toàn lao động, bảo vệ môi trường và tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng.

- Quản lý thi công:

+ Chủ đầu tư giám sát và quản lý quá trình thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

+ Sử dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, bao gồm: kiểm tra vật liệu, cấu kiện, thiết bị thi công, và các hạng mục công trình.

- Thực hiện các hạng mục phụ trợ:

+ Triển khai các công tác phụ trợ như: điện, nước, giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước, cảnh quan.

+ Đảm bảo các hạng mục phụ trợ hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu.

Giám sát và kiểm tra

- Giám sát nội bộ:

+ Chủ đầu tư thành lập bộ phận giám sát nội bộ để thường xuyên kiểm tra tiến độ và chất lượng thi công.

+ Kịp thời phát hiện và khắc phục các sai sót, bất cập trong quá trình thực hiện dự án.

- Giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền:

+ Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công, cơ quan chuyên môn và các tổ chức giám sát độc lập thực hiện giám sát, kiểm tra việc thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

+ Các hoạt động giám sát bao gồm: kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình, việc tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường và các quy định khác liên quan.

- Báo cáo tiến độ và chất lượng:

+ Chủ đầu tư định kỳ báo cáo tình hình thực hiện dự án cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

+ Báo cáo bao gồm các thông tin về tiến độ, chất lượng, các vấn đề phát sinh và biện pháp khắc phục.

 Hoàn thiện và nghiệm thu

- Hoàn thiện công trình:

+ Hoàn thiện các hạng mục công trình theo thiết kế đã được phê duyệt.

+ Đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình.

- Nghiệm thu và bàn giao:

+ Tổ chức nghiệm thu công trình, lập biên bản nghiệm thu với sự tham gia của các bên liên quan.

+ Bàn giao công trình cho chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý, sử dụng theo quy định.

- Báo cáo hoàn thành dự án:

+ Chủ đầu tư lập báo cáo hoàn thành dự án, gửi cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công và các cơ quan liên quan.

+ Báo cáo bao gồm: kết quả thực hiện, các chi phí đầu tư, các vấn đề tồn đọng (nếu có) và đề xuất biện pháp giải quyết.

 Hỗ trợ và giám sát sau đầu tư

- Hỗ trợ vận hành:

+ Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ vận hành công trình sau khi bàn giao.

+ Đào tạo, hướng dẫn sử dụng và bảo trì công trình cho đơn vị quản lý, sử dụng.

- Giám sát sau đầu tư:

+ Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức liên quan tiếp tục giám sát việc vận hành, sử dụng công trình sau khi hoàn thành.

+ Đảm bảo công trình hoạt động hiệu quả, bền vững và đáp ứng các mục tiêu đầu tư ban đầu.

Giai đoạn thực hiện đầu tư là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan và giám sát thường xuyên sẽ đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

 

4. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư

Để đảm bảo quyết định đầu tư dự án công khẩn cấp được thực hiện một cách minh bạch, công bằng và hiệu quả, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư cần bao gồm các thành phần sau:

- Tờ trình trình cấp 

+ Mô tả tổng quan: Tờ trình cung cấp một cái nhìn tổng quan về dự án, bao gồm mục tiêu, phạm vi, quy mô và ý nghĩa của dự án.

+ Lý do khẩn cấp: Trình bày các lý do và yếu tố khẩn cấp yêu cầu việc quyết định đầu tư nhanh chóng và cấp bách.

- Báo cáo Đề xuất Dự án:

+ Thông tin dự án: Báo cáo cung cấp thông tin chi tiết về tên dự án, mục tiêu, nội dung, quy mô, dự kiến tổng mức đầu tư, và nguồn vốn.

+ Thời gian và địa điểm: Xác định thời gian và địa điểm thực hiện dự án.

- Báo cáo Thẩm Định (nếu có):

+ Tóm tắt ý kiến: Báo cáo thẩm định tóm tắt ý kiến và đánh giá của cơ quan thẩm định về báo cáo đề xuất dự án.

+ Đề xuất điều chỉnh (nếu có): Nếu có, báo cáo thẩm định cung cấp đề xuất về các điều chỉnh cần thiết để cải thiện dự án.

- Quyết định Phê duyệt Chủ trương (nếu có):

Nội dung Quyết định: Nếu quyết định phê duyệt chủ trương đã được ban hành trước đó, nó sẽ được đi kèm trong hồ sơ để làm cơ sở cho quyết định tiếp theo về đầu tư dự án.

Hồ sơ trình cấp thẩm quyền quyết định đầu tư cần được chuẩn bị một cách cẩn thận và chi tiết, đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra dựa trên thông tin chính xác và đầy đủ, đồng thời đáp ứng đúng yêu cầu của quy trình quản lý và quy định pháp luật.

 

Quý khách xem thêm bài viết sau: Phân loại dự án đầu tư nhóm A, B, C theo quy định pháp luật mới

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.