Trả lời:

Căn cứ pháp lý: Luật việc làm năm 2013:

Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tìm được việc làm;

Người lao động được coi là có việc làm khi thuộc trường hợp sau:

 - Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật; 

- Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng; 

- Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động. 

Trường hợp của bạn, bạn nói sẽ ký hợp đồng lao động nên cũng chưa chắc chắn là hợp đồng có thời hạn như thế nào: nếu bạn chỉ ký hợp đồng dưới 3 tháng thì bạn vẫn sẽ tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp như thông thường.

Nếu trường hợp của bạn việc bạn ký với công ty mới là hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì có nghĩa là trợ cấp thất nghiệp của bạn bị chấm dứt hưởng, đồng nghĩa với việc bạn sẽ không được hưởng hai tháng trợ cấp thất nghiệp còn lại.

Hơn nữa, bản chất của trợ cấp thất nghiệp là hỗ trợ cho người lao động khi thất nghiệp, trong khi đó bạn có việc làm thì xác định bạn không còn là người bị thất nghiệp nên trung tâm việc làm cũng không thể thanh toán hai tháng còn lại cho bạn khi không còn thất nghiệp.

Mặc dù vậy, cũng theo quy định tại Luật việc làm tại điều 53 thì:

4. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.

Vì thế, dù hai tháng trợ cấp bạn không được hưởng gộp một lần trước khi có việc làm nhưng bạn sẽ được bảo lưu để làm căn cứ tính hưởng trợ cấp cho lần tiếp theo. 

Trân trọng!

>> Xem thêm:  Tìm được việc làm mới hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào ? Thủ tục đăng ký hưởng thất nghiệp ?

Bộ phận tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Mở công ty riêng khi đang xin trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thai sản ?