1. Chương trình Pascal 

Pascal là một ngôn ngữ lập trình cho máy tính thuộc dạng mệnh lệnh và thủ tục được Niklaus Wirth phát triển vào năm 1970, đây là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt thích hợp với kiểu lập trình cấu trúc và cấu trúc dữ liệu, ngôn ngữ lập trình này được đặt theo tên của nhà toán học. 

Pascal ở dạng nguyên thủy của nó là một ngôn ngữ thuần túy và bao gồm các cấu trúc điều khiển giống như ALGOL truyền thống với các từ dành riêng như then, if, while, for, else và care khác nhau trên một câu lệnh khối lệnh. Pascal cũng có cấu trúc dữ liệu cấu trúc của ngôn ngữ lập trình ALGOL như bản ghi, biến thể, con trỏ, liệt kê và bộ. Cụ thể: 

 • Pascal không phân biệt chữ hoa với chữ thường. 
 • Pascal có nhiều từ khóa so với C, Pascal sử dụng các từ nhiều hơn là ký hiệu. Pascal đã trở thành một trong những ngôn ngữ được nhiều quốc gia chọn để dạy học trong chương trình học phổ thông, nhiều chương trình nhờ ngôn ngữ Pascal mà đã có thể được đọc dưới dạng văn xuôi rất dễ dàng. 

Những chương trình biên dịch Pascal giống như Borland, cụ thể: 

Turbo Pascal của Borland được viết bởi Anders Hejlsberg được viết bằng hợp ngữ độc lập với UCSD. Turbo Pascal phiên bản ba và các phiên bản sau này bao gồm Delphi và Object của Borland và các phần tử tương thích không phải Borland trở nên phổ biến với các lập trình viên bao gồm các tác giả chia sẻ và thư viện SWAG của mã Pascal. 

Những sản phẩm mềm bao gồm: 

 • Sybil là  IDE và trình biên dịch giống như Delphi nguồn mở, bao gồm WDSibyl cho Microsoft Windows và OS/2 một môi trường tương thích Borland Pascal thương mại được phát hành bởi một công ty có tên Speedsoft mà sau này được phát triển thành RAD được gọi là Sybil. 
 • Turbo Pascal lên đến phiên bản 07 và Turbo Pascal cho Windows và turbo pascal cho Macintosh. 
 • Virtual Pascal là một trình biên dịch Pascal 32 bit borland delphu và borland tương thích hoàn toàn cho OS/2 và Win 32. 
 • Borland pascal 7 về cơ bản là turbo pascal 7 cho Windows. 
 • Lazarus tương tự như Kylix là một môi trường phát triển tích hợp trực quan miễn phí để phát triển ứng dụng nhanh bằng trình biên dịch Free Pascal hỗ trợ các phương ngữ của Object Pascal. 
 • Object Pascal một phần mở rộng ngôn ngữ Pascal được phát triển tại Apple Company do Larry Tesler đứng đầu với sự tham vấn của Niklaus Wirth, người phát minh Pascal các tính năng của nó đã được bổ sung vào turbo pascal của borland cho Micntosh và vào năm 1989 cho turbo pascal 5.5 cho DOS. 
 • Borland Kylix là một trình biên dịch và môi trường phát triển tích hợp trước đây được bán bởi borland nhưng sau đó đã dừng hoạt động. 
 • Delphi - object pascal về cơ bản ngôn ngữ cơ bản của nó. 
 • PascalABC.net là một ngôn ngữ lập trình pascal thế hệ mới bao gồm cả trình biên dịch và môi trường phát triển tích hợp. 
 • Free Pascal đã được sử dụng phương ngữ chuẩn thực tế cho các lập trình viên Pascal.

 

2. Hằng và biến 

Nếu các bạn chưa từng học lập trình, chắc các bạn đang còn xa lạ với hằng và biến. Tuy nhiên bạn cũng không cần phải lo lắng vì đây là hai khái niệm khá cơ bản của lập trình và có thể nắm bắt nhanh chóng. 

Mặc dù trong toán học cũng có khái niệm hằng và biến, song hằng và biến trong lập trình không hẳn giống với trong toán học. Mặc dù có nhiều sự tương đồng nhưng cả phạm vi sử dụng lẫn cách sử dụng trong lập trình và trong toán học không hoàn toàn giống nhau. 
Trong Pascal thì: 

 • Hằng hay hằng số (Constant) dùng để lưu trữ dữ liệu, dữ liệu của hằng luôn luôn cố định và không thay đổi trong suốt chương trình. 
 • Biến hay biến số (Variable) dùng để lưu trữ dữ liệu nhưng dữ liệu được lưu trữ trong biến có thể thay đổi trong khi chạy chương trình. 


Vậy để tìm hiểu rõ hơn về hằng và biến chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu cụ thể và trả lời các câu hỏi từ khóa để khai báo hằng là gì và từ khóa để khai báo biến là gì qua các mục dưới đây.

 

3. Trong Pascal từ khóa để khai báo hằng là gì? 

Trong Pascal từ khóa để khai báo hằng là CONST, hằng cũng là một công cụ lưu trữ dữ liệu, khác với biến, hằng là một đại lượng có giá trị không đổi trong suốt chương trình, sau khi khai báo hằng, trong chương trình hằng được sử dụng là một đại lượng để tính toán. 

Hằng cũng là một công cụ lưu trữ dữ liệu. Khác với biến, hằng là một đại lượng có giá trị không đổi trong suốt chương trình. 

Ví dụ về hằng: 

Trong ví dụ sau đây chúng ta định nghĩa một hằng có tên là SITE_DOMAIN: 

#include <stdio.h> 

int main() { 
    const char TEMP_FOLDER[6] = "C:\\tmp" ; 
    printf("Địa chỉ thư mục tạm trên máy là: %\n" , TEMP_FOLDER) ; 
    return 0; 


Cấu trúc khai báo hằng là: 

CONST <Tên hàng> = <giá trị của hằng> ; 

Trong đó: 

 • Const: là từ khóa để khai báo hằng 
 • Tên hằng: phải tuân theo quy ước đặt tên của Pascal
 • Giá trị của hằng: Là giá trị mà hằng nhận được trong suốt chương trình. 

Ví dụ: Trong chương trình Pascal, để dùng hằng số Pi = 3.14. Ta khai báo như sau: 
Const Pi = 3.14; 
Trong đó:

 • Const là từ khóa để khai báo hằng
 • Pi là tên hằng
 • 3.14 là giá trị mà hằng nhận được trong chương trình. 

Sau khi khai báo hằng, trong chương trình Pascal hằng được sử dụng là một đại lượng để tính toán. 
Ta sử dụng hằng trong chương trình phải đảm bảo: 

 • Hằng phải được khai báo 
 • Phải gán giá trị cho hằng ngay khi khai báo 
 • Không thể dùng câu lệnh gán giá trị cho hằng trong chương trình. 

 

4. Trong Pascal, từ khóa để khai báo biến là gì? 

Biến trong Pascal là một đại lượng có thể thay đổi giá trị. Các biến được khai báo bằng cách đặt tên các biến vào phần khai báo biến ở đầu chương trình. Từ khóa để khai báo biến là VAR. 
Ví dụ về biến: Trong ví dụ sau đây chúng ta định nghĩa một biến có tên là year được định nghĩa với kiểu dữ liệu là int: 

#include <stdio.h> 

int main() { 
      int year; 
      year = 2017; 
      printf("Năm hiện tại là: %d\n" , year); 

      year = 2018; 
      printf("Năm hiện tại là: %d\n" , year); 
      return 0: 
}

Trong trường hợp này giá trị của biến year có thể thay đổi trong quá trình chạy chương trình như bạn có thể thấy ở trên. 

Cấu trúc khai báo biến là: 
VAR <Danh sách biến> : <Kiểu dữ liệu>; 
Trong đó: 

 • VAR là từ khóa của ngôn ngữ lập trình dùng để khai báo biến
 • Danh sách biến phải tuân thủ theo quy ước đặt tên trong ngôn ngữ Pascal
 • Kiểu dữ liệu của biến là các kiểu dữ liệu trong Pascal, ví dụ như integer, char, string,...
 • Trong đó danh sách biến được cách nhau bởi dấu phẩy

Chú ý: 

 • Dấu chấm phẩy dùng để kết thúc một dùng khai báo
 • Nhiều biến có cùng kiểu dữ liệu có thể khai báo cùng với nhau. 

Ví dụ:
VAR A: integer; 
Trong đó: 

 • Var là từ khóa của ngôn ngữ lập trình dùng để khai báo biến 
 • A là tên danh sách biến đã tuân thủ theo quy ước đặt tên trong ngôn ngữ Pascal
 • integer là kiểu dữ liệu của biến trong Pascal.

VAR X,Y: string;  
Trong đó: 

 • Var là từ khóa của ngôn ngữ p trình dùng để khai báo biến 
 • X,Y là tên danh sách biến đã tuân thủ theo quy ước đặt tên trong ngôn ngữ Pascal
 • String là kiểu dữ liệu của biến trong Pascal

Như vậy, vấn đề trong Pascal từ khóa để khai báo hằng là gì, từ khóa để khai báo biến là gì đã được chúng tôi phân tích và trả lời chi tiết trong bài viết phía trên. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho quý bạn đọc những kiến thức hữu ích. Trân trọng cảm ơn!