1. Trường hợp công chức lãnh đạo thuộc Bộ TN&MT xin thôi giữ chức danh lãnh đạo

Căn cứ vào khoản 1 Điều 14 Quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 828/QĐ-BTNMT năm 2018 quy định về Trình tự giải quyết việc thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc miễn nhiệm đối với công chức lãnh đạo, các trường hợp và trình tự giải quyết việc thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc miễn nhiệm đối với công chức lãnh đạo như sau:

Trình tự giải quyết việc thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc miễn nhiệm đối với công chức lãnh đạo có điều kiện và quy định như sau:

Công chức lãnh đạo có quyền xin thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- Tự nguyện, chủ động xin thôi giữ chức danh quản lý hoặc chuyển giao vị trí lãnh đạo. Trong trường hợp này, công chức lãnh đạo cần nộp đơn xin thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc miễn nhiệm cùng các giấy tờ, tài liệu liên quan.

- Không đủ sức khỏe, năng lực, uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong trường hợp này, công chức lãnh đạo cần nộp đơn xin thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc miễn nhiệm kèm theo giấy chứng nhận y tế hoặc các chứng cứ khác liên quan.

- Nhận thấy sai phạm, khuyết điểm của đơn vị, tổ chức được giao phụ trách hoặc của cấp dưới có liên quan đến trách nhiệm của mình. Trong trường hợp này, công chức lãnh đạo cần nộp đơn xin thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc miễn nhiệm cùng với báo cáo chi tiết về sai phạm, khuyết điểm và các chứng cứ, tài liệu liên quan.

- Theo yêu cầu nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền điều động đi nhận nhiệm vụ mới. Trong trường hợp này, công chức lãnh đạo cần nộp đơn xin thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc miễn nhiệm cùng với quyết định điều động và các giấy tờ, tài liệu liên quan.

Sau khi nộp đơn, các đơn xin thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc miễn nhiệm sẽ được xem xét và xử lý bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Quá trình này yêu cầu tuân thủ quy trình, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định của Quyết định 828/QĐ-BTNMT năm 2018.

 

2. Công chức lãnh đạo có phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định cho thôi giữ chức danh hay không?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 14 Quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 828/QĐ-BTNMT năm 2018 quy định về Trình tự giải quyết việc thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc miễn nhiệm đối với công chức lãnh đạo, các quy định liên quan như sau:

- Cấp nào bổ nhiệm công chức lãnh đạo thì cấp đó xem xét, quyết định cho công chức lãnh đạo thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc miễn nhiệm chức danh đó.

- Khi chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thì công chức lãnh đạo vẫn tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo quy định hiện hành, trong trường hợp chưa có quyết định từ cấp có thẩm quyền về việc thôi giữ chức danh lãnh đạo, công chức lãnh đạo vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao. Điều này nhằm đảm bảo sự liên tục và ổn định trong quá trình quản lý và điều hành của tổ chức, đơn vị.

Việc công chức lãnh đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian chưa có quyết định về thôi giữ chức danh lãnh đạo là một nguyên tắc quan trọng trong việc bảo đảm tính chuyên nghiệp và hiệu quả của hoạt động công vụ. Bằng cách này, công chức lãnh đạo vẫn có trách nhiệm và quyền hạn để đảm bảo sự tiếp tục của các hoạt động quan trọng và không gây ảnh hưởng đến sự ổn định của tổ chức, đơn vị.

Tuy nhiên, trong quá trình này, công chức lãnh đạo cần tuân thủ các quy định pháp luật và các quy định nội bộ của tổ chức, đơn vị. Họ phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và chấp hành các quy trình, quy chế liên quan đến công việc của mình. Đồng thời, công chức lãnh đạo cũng nên tham gia vào quá trình xem xét, đánh giá và đưa ra đề xuất để cấp có thẩm quyền có đủ thông tin và căn cứ để đưa ra quyết định cuối cùng.

Quy định này cũng nhằm ngăn chặn tình trạng trống vắng lãnh đạo và đảm bảo rằng các hoạt động của tổ chức, đơn vị vẫn diễn ra một cách liên tục và không bị gián đoạn. Nó tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao công việc và triển khai các nhiệm vụ mới một cách thuận lợi và hiệu quả.

Tóm lại, trong trường hợp chưa có quyết định về thôi giữ chức danh lãnh đạo từ cấp có thẩm quyền, công chức lãnh đạo vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, họ cần tuân thủ các quy định pháp luật và nội quy của tổ chức, đơn vị. Quy định này nhằm đảm bảo tính liên tục và ổn định trong quá trình quản lý và điều hành, đồng thời tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao công việc một cách thuận lợi và hiệu quả.

 

3. Quy trình cho công chức thôi giữ chức danh lãnh đạo thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được thực hiện như thế nào?

Theo quy định tại khoản 3, Điều 14 của Quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (BTNMT) theo Quyết định số 828/QĐ-BTNMT năm 2018, quy định về trình tự giải quyết việc thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc miễn nhiệm đối với công chức lãnh đạo như sau:

Theo đó, quá trình xem xét việc thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo được tiến hành theo các bước sau:

- Thành viên Ban cán sự Đảng của Bộ, dựa trên tình hình thực tế về nhiệm vụ và nhu cầu cán bộ của đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân, đề xuất với cấp có thẩm quyền nhân sự dự kiến việc thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc miễn nhiệm. Vụ Tổ chức cán bộ sẽ tiến hành trao đổi, thống nhất với lãnh đạo và cấp ủy đơn vị, tổ chức thuộc BTNMT có nhân sự dự kiến bị thôi giữ chức vụ, sau đó trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định.

- Lãnh đạo và cấp ủy đơn vị, tổ chức sẽ căn cứ vào tình hình thực tế về nhiệm vụ và nhu cầu cán bộ của đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân để thảo luận, thống nhất việc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hoặc quyết định giải quyết việc thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc miễn nhiệm. Họ cũng sẽ báo cáo trực tiếp lên cấp trên để theo dõi quản lý quá trình này.

Qua quá trình trên, việc thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo được thực hiện theo quy trình rõ ràng và có sự thống nhất từ các cấp có thẩm quyền. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình quản lý, biên chế và sử dụng nhân sự lãnh đạo tại các đơn vị, tổ chức thuộc BTNMT.

Trong quá trình thực hiện việc thôi giữ chức danh lãnh đạo của công chức, trình tự được tuân theo như sau:

Đầu tiên, các thành viên trong Ban cán sự Đảng của Bộ sẽ căn cứ vào tình hình thực tế về nhiệm vụ và nhu cầu cán bộ của đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân để đề xuất việc thôi giữ chức danh lãnh đạo. Các thành viên này sẽ trình cấp có thẩm quyền về nhân sự dự kiến để xem xét và quyết định.

Sau đó, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ tiến hành trao đổi và thống nhất với lãnh đạo và cấp ủy đơn vị, tổ chức thuộc Bộ có nhân sự dự kiến bị thôi giữ chức vụ. Vụ này sẽ trình cấp có thẩm quyền để xem xét và quyết định về việc thôi giữ chức danh lãnh đạo của công chức.

Tiếp theo, lãnh đạo và cấp ủy đơn vị, tổ chức sẽ căn cứ vào tình hình thực tế về nhiệm vụ và nhu cầu cán bộ của đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân để thảo luận và thống nhất việc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Họ cũng sẽ báo cáo trực tiếp lên cấp trên để theo dõi quá trình quản lý việc thôi giữ chức danh lãnh đạo của công chức.

Qua quá trình trên, việc thôi giữ chức danh lãnh đạo của công chức được thực hiện theo quy trình rõ ràng và có sự thống nhất từ các cấp có thẩm quyền. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình quản lý, biên chế và sử dụng nhân sự lãnh đạo tại các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ.

Xem thêm >> Thủ tục lĩnh vực đất đai tiếp nhận tại Văn phòng Một cửa Bộ TN&MT

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật