1. Bảo lưu thời gian đóng BHTN khi người lao động có tháng đóng chưa được giải quyết

Căn cứ bởi Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là một chính sách quan trọng giúp người lao động bảo vệ quyền lợi và đảm bảo mức trợ cấp thất nghiệp khi cần thiết. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế không ổn định, khi mà việc mất việc làm có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ảnh hưởng đến cuộc sống của người lao động.

Theo quy định, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 36 tháng đến 144 tháng sẽ được hưởng chính sách bảo lưu thời gian đóng khi chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điều này có nghĩa là những tháng chưa được tính đến trong quá trình giải quyết trợ cấp sẽ được tính vào thời gian bảo lưu và sẽ được hưởng sau này khi cần thiết.

Tuy nhiên, trong trường hợp người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp quá 144 tháng, thì các thời gian chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ không được bảo lưu. Điều này có thể được coi là một biện pháp hợp lý để đảm bảo tính công bằng và sự cân nhắc trong việc sử dụng nguồn lực của hệ thống bảo hiểm thất nghiệp.

Việc quyết định bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được ghi rõ và cụ thể trong quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của từng người lao động. Điều này giúp tạo ra sự minh bạch và rõ ràng, giúp người lao động hiểu rõ về quyền lợi và trách nhiệm của mình trong quá trình sử dụng các dịch vụ và chính sách của hệ thống bảo hiểm xã hội.

 

2. Bảo lưu thời gian đóng BHTN khi NLĐ bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trong trường hợp người lao động bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là một biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động trong trường hợp có sự cố xảy ra. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế không ổn định và tình hình thất nghiệp có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 18 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP, được sửa đổi và bổ sung tại Nghị định 61/2020/NĐ-CP, khi một quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được hủy bỏ, thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu là thời gian đã được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp ban đầu.

Điều này có ý nghĩa là người lao động sẽ không bị mất quyền lợi từ việc hưởng trợ cấp thất nghiệp dù quyết định trước đó đã bị hủy bỏ. Thay vào đó, thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và được tính hưởng trợ cấp sẽ được bảo lưu và áp dụng cho các lần hưởng trợ cấp thất nghiệp sau này, nếu có.

Biện pháp này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động mà còn tạo ra sự công bằng và minh bạch trong quản lý hệ thống bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong việc tiếp tục sử dụng các dịch vụ và chính sách của hệ thống bảo hiểm xã hội một cách công bằng và minh bạch.

 

3. Bảo lưu thời gian đóng BHTN khi NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trong trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt là một biện pháp quan trọng để đảm bảo rằng họ không sẽ không mất đi quyền lợi sau khi kết thúc giai đoạn hưởng trợ cấp. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh môi trường kinh doanh đang thay đổi và có thể tạo ra sự không ổn định trong việc tìm kiếm việc làm mới.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 21 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP, đã được sửa đổi và bổ sung tại Nghị định 61/2020/NĐ-CP, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được bảo lưu tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp. Điều này có nghĩa là thời gian đã đóng bảo hiểm sẽ được tính và bảo lưu cho các khoảng thời gian mà người lao động chưa nhận được trợ cấp thất nghiệp.

Thông tin về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu sẽ được ghi rõ và xác nhận trong quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Điều này giúp tạo ra sự minh bạch và rõ ràng, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng để người lao động có thể theo dõi và quản lý quyền lợi của mình một cách chặt chẽ.

Đối với trường hợp người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đã tìm được công việc, họ phải thực hiện thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định. Nếu họ chưa có bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, họ cần phải cung cấp cam kết về việc này và nộp bổ sung bản sao hợp đồng trong thời hạn được quy định. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình chấm dứt và hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

4. Bảo lưu thời gian đóng BHTN khi NLĐ không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trong trường hợp người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp là một biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của họ trong quá trình sử dụng các dịch vụ và chính sách của hệ thống bảo hiểm xã hội. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh có thể xảy ra những tình huống không mong muốn, khi người lao động không thể đến nhận tiền trợ cấp theo quy định.

Theo quy định, nếu người lao động không đến nhận tiền và không thông báo bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được bảo lưu tương ứng với số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không nhận được.

Điều này có ý nghĩa là người lao động sẽ không bị mất đi quyền lợi từ việc đóng bảo hiểm thất nghiệp dù họ không nhận được tiền trợ cấp theo quy định. Thay vào đó, thời gian đóng bảo hiểm sẽ được tính và bảo lưu cho các khoảng thời gian mà họ không nhận được tiền trợ cấp.

Thông tin về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được ghi rõ và xác nhận trong quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Điều này giúp tạo ra sự minh bạch và rõ ràng, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng để người lao động có thể theo dõi và quản lý quyền lợi của mình một cách chặt chẽ trong quá trình sử dụng các dịch vụ của hệ thống bảo hiểm xã hội.

 

5. Bảo lưu thời gian đóng BHTN khi NLĐ được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận bổ sung thời gian đóng BHTN sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp TN

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với trường hợp người lao động được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp là một quy định có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và tạo điều kiện cho người lao động trong quá trình sử dụng các dịch vụ của hệ thống bảo hiểm xã hội. Điều này giúp đảm bảo rằng họ không mất đi quyền lợi dù có sự thay đổi trong tình trạng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp đặc biệt này được quy định cụ thể như sau:

- Đối với người lao động đã có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 36 tháng trở lên, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được cơ quan bảo hiểm xác nhận bổ sung sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được bảo lưu. Điều này có nghĩa là thời gian bổ sung này sẽ là cơ sở để tính toán và hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tương lai, khi người lao động đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

- Đối với những người lao động chỉ có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 36 tháng, quy trình bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc cụ thể:

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp được xác nhận bổ sung để bảo lưu = Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp đã được xét hưởng trợ cấp thất nghiệp + Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp xác nhận bổ sung - Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tháng đã nhận tiền trợ cấp thất nghiệp - Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tháng bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quy trình này đảm bảo rằng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được cập nhật đầy đủ và chính xác, dựa trên thông tin về việc hưởng và các điều kiện đi kèm, nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc áp dụng các chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

Nếu như các bạn còn có vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất

Tham khảo thêm: Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần khi nghỉ việc không?