Căn cứ vào khoản 2 Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghĩ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Như vậy, với quy định nêu trên sẽ bảo đảm được quyền nghỉ hằng năm của người lao động khi chưa làm việc tròn năm (đủ 12 tháng), số ngày nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Ví dụ: Đối với công việc trong điều kiện bình thường, người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì họ sẽ có 12 ngày nghỉ hằng năm và được hưởng nguyên lương; nếu người lao động nào làm việc đủ 02 tháng cho một người sử dụng lao động sẽ có 02 ngày nghỉ hằng năm và hưởng nguyên lương (12 ngày: 12 tháng X 02 tháng = 02 ngày).