1. Quy định chung về độ tuổi nhận trẻ vào trường mầm non

Căn cứ vào Điều 32 Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT, quy định về độ tuổi và sức khỏe của trẻ em mầm non như sau:

- Độ tuổi:

+ Trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi được nhận vào trường mầm non.

+ Trẻ em khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với quy định chung là 3 tuổi.

- Sức khỏe: Điều lệ không quy định cụ thể về điều kiện sức khỏe của trẻ em mầm non. Tuy nhiên, theo quy định chung của ngành giáo dục, trẻ em phải có đủ sức khỏe để tham gia các hoạt động giáo dục tại trường mầm non.

- Lưu ý:

+ Các trường mầm non có thể quy định thêm một số điều kiện cụ thể về độ tuổi và sức khỏe của trẻ em nhập học, miễn là không trái với quy định của pháp luật.

+ Cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng sức khỏe của trẻ cho nhà trường.

Trường mầm non có thể tiếp nhận trẻ em từ 3 tháng đến 6 tuổi, đối với trẻ em là người khuyết tật thì có thể nhập học cao hơn bình thường 3 tuổi. Tuy nhiên, trẻ em phải có đủ sức khỏe để tham gia các hoạt động giáo dục tại trường mầm non.

 

2. Quy định cụ thể về độ tuổi theo từng nhóm trẻ

* Căn cứ vào Điều 15 Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT, quy định về tổ chức nhóm trẻ, lớp mẫu giáo như sau:

- Phân chia nhóm trẻ: Trẻ em được tổ chức theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo: Đây là nguyên tắc chung trong việc tổ chức giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi. Việc phân chia thành nhóm trẻ hay lớp mẫu giáo sẽ dựa trên độ tuổi và đặc điểm phát triển của trẻ.

- Phân loại nhóm trẻ: Đối với nhóm trẻ: Trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ. Việc phân chia nhóm trẻ theo độ tuổi giúp đảm bảo chương trình giáo dục phù hợp với giai đoạn phát triển của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện.

- Số lượng trẻ tối đa trong một nhóm trẻ:

+ Nhóm trẻ từ 03 đến 12 tháng tuổi: tối đa 15 trẻ em.

+ Nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi: tối đa 20 trẻ em.

+ Nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi: tối đa 25 trẻ em.

Quy định về số lượng trẻ tối đa trong một nhóm trẻ nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe và chất lượng giáo dục cho trẻ. Việc có số lượng trẻ phù hợp giúp giáo viên dễ dàng quản lý, chăm sóc và giáo dục trẻ hiệu quả hơn.

- Quy định khác:

+ Điều lệ không quy định về số lượng giáo viên tối thiểu cho mỗi nhóm trẻ. Tuy nhiên, theo quy định chung của ngành giáo dục, mỗi nhóm trẻ phải có đủ giáo viên để đảm bảo chất lượng giáo dục cho trẻ.

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho mỗi nhóm trẻ phải đảm bảo an toàn, phù hợp với lứa tuổi và số lượng trẻ em trong nhóm.

- Lưu ý: Các trường mầm non có thể quy định thêm một số điều kiện cụ thể về tổ chức nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, miễn là không trái với quy định của pháp luật.

* Căn cứ vào Điều 15 Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT, số lượng trẻ em tối đa trong một lớp mẫu giáo được quy định như sau:

- Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi: tối đa 25 trẻ em.

- Lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi: tối đa 30 trẻ em.

- Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi: tối đa 35 trẻ em.

- Lưu ý:

+ Các trường mầm non có thể quy định thêm một số điều kiện cụ thể về số lượng trẻ em trong lớp mẫu giáo, miễn là không trái với quy định của pháp luật.

+ Số lượng giáo viên tối đa cho mỗi lớp mẫu giáo không được quy định trong Điều lệ. Tuy nhiên, theo quy định chung của ngành giáo dục, mỗi lớp mẫu giáo phải có đủ giáo viên để đảm bảo chất lượng giáo dục cho trẻ.

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho mỗi lớp mẫu giáo phải đảm bảo an toàn, phù hợp với lứa tuổi và số lượng trẻ em trong lớp.

* Trường hợp số lượng trẻ em không đủ:

- Nhóm trẻ ghép: Nếu số lượng trẻ em trong nhóm trẻ không đủ 50% so với số trẻ tối đa được quy định tại điểm a khoản 1 của Điều này, thì được tổ chức thành nhóm trẻ ghép có không quá 20 trẻ em.

- Lớp mẫu giáo ghép: Nếu số lượng trẻ em trong lớp mẫu giáo không đủ 50% so với số trẻ tối đa được quy định tại điểm b khoản 1 của Điều này, thì được tổ chức thành lớp mẫu giáo ghép có không quá 30 trẻ em.

- Số lượng trẻ em khuyết tật học hòa nhập: Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có không quá 02 trẻ em khuyết tật học hòa nhập.

- Số lượng giáo viên: Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có đủ số lượng giáo viên theo quy định. Giáo viên nhóm trẻ phải có trình độ chuyên môn theo yêu cầu và có đủ điều kiện sức khỏe để đảm bảo chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Cơ sở vật chất:

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho mỗi nhóm trẻ phải đảm bảo an toàn, phù hợp với lứa tuổi và số lượng trẻ em trong nhóm.

+ Môi trường giáo dục phải được tổ chức khoa học, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện.

- Điểm trường:

+ Trường mầm non có thể có điểm trường ở những địa bàn khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đến trường.

+ Mỗi điểm trường do hiệu trưởng phụ trách hoặc phân công phó hiệu trưởng phụ trách.

- Lưu ý: Các quy định về số lượng trẻ em tối đa trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, số lượng trẻ em khuyết tật học hòa nhập, số lượng giáo viên, v.v. có thể thay đổi theo quy định của pháp luật. Do đó, nhà trường cần cập nhật đầy đủ các quy định mới nhất để đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Quy định về tổ chức nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tại trường mầm non nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe và chất lượng giáo dục cho trẻ em. Cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em cần lưu ý các quy định này khi cho con em theo học tại trường mầm non.

 

3. Quy định về độ tuổi nhập học đối với trẻ em khuyết tật

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em khuyết tật hòa nhập giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định độ tuổi nhập học linh hoạt hơn so với trẻ em bình thường. Theo đó:

- Trẻ em khuyết tật nhẹ: có thể nhập học từ 4 đến 6 tuổi.

- Trẻ em khuyết tật vừa: có thể nhập học từ 5 đến 6 tuổi.

- Trẻ em khuyết tật nặng: có thể nhập học từ 6 tuổi trở lên.

Độ tuổi nhập học cụ thể cho từng trẻ sẽ được đánh giá dựa trên mức độ khuyết tật và khả năng tiếp thu của trẻ. Việc linh hoạt độ tuổi nhập học giúp đảm bảo trẻ em khuyết tật có thời gian phát triển phù hợp, sẵn sàng về thể chất và tinh thần trước khi bước vào môi trường giáo dục.

- Điểm nổi bật của quy định này:

+ Thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật hòa nhập giáo dục: Nhận thức được những khó khăn mà trẻ em khuyết tật gặp phải trong quá trình phát triển, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em hòa nhập với môi trường giáo dục.

+ Đảm bảo tính linh hoạt: Việc quy định độ tuổi nhập học theo mức độ khuyết tật giúp đảm bảo sự phù hợp cho từng trẻ, tránh gây áp lực cho những em chưa sẵn sàng.

+ Chú trọng đến sự phát triển toàn diện của trẻ: Quy định này không chỉ quan tâm đến khả năng học tập mà còn chú trọng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ em khuyết tật.

Quy định về độ tuổi nhập học linh hoạt cho trẻ em khuyết tật là một bước tiến quan trọng trong việc tạo cơ hội học tập bình đẳng cho các em. Nhờ vậy, trẻ em khuyết tật có thể phát triển toàn diện và hòa nhập tốt hơn với cộng đồng.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Điều kiện thành lập trường mầm non theo quy định mới nhất. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.