Đến hạn tôi cẩn thận và gọi điện trước hỏi phòng tiếp nhận và trả kết quả thì được trả lời chưa có và hẹn mấy hôm nữa gọi lại. Để cẩn thận hơn tôi muốn xác định khoảng thời gian cụ thể hơn để thu xếp công việc lên nhận kết quả(vì tôi ở HD) tôi đã hỏi NV phòng tiếp nhận HS về tình trạng HS. Họ trả lời không biết và nói tôi có thể gọi lên phòng Thu vì HS của tôi đang nằm ở đó. Khi gọi lên phòng thu hỏi về tình trạng HS thì nhân viên trả lời họ không có trách nhiệm trả lời về tình trạng HS của từng cá nhân. Họ chỉ nhận thông tin từ Phòng tiếp nhận, yêu cầu tôi phải gọi xuống phòng tiếp nhận HS để giải quyết. Tôi muốn nhờ luatminhkhue tư vấn: Trách nhiệm công việc của mỗi Nhân Viên của BHXH như vậy là đúng hay sai? Nếu HS của tôi không được giải quyết, tôi cần phải làm gì tiếp theo?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý

QĐ 799/2015/QĐ-BHXH Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.   

- Quyết định 999/2015 QĐ về tiếp nhận hồ sơ và giải quyết trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Luật khiếu nại  năm 2011 

2. Nội dung tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn  tham gia BHXH ở tp Hải Dương đến tháng 1 năm 2015 là 2 năm 6 tháng. Thời gian đóng BHTN chưa hưởng đến tháng 1 năm 2015 là 1 năm 3 tháng. Đóng tiếp BHXH, BHTN ở BHXH tp HN đến tháng 12 năm 2015 là cộng thêm 4 tháng. BHXH tp chốt sổ như sau: Tổng thời gian đóng BHXH đến tháng 12 năm 2015 là 1 năm 7 tháng. Tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng đến 12 năm 2015 là 4 tháng. Như vậy thì cơ  quan bảo hiểm xã hội đã chốt sổ sai cho bạn về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đến tháng 12/2015 của bạn sẽ là 1 năm 7 tháng còn thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn sẽ là hai năm 10 tháng 

Theo Điều 10 QĐ 799/2015 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh thành phố trực thuộc trung ương

Điều 10. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính

1. Chức năng:

Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết; tư vấn chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; lưu trữ hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

b) Tổ chức thực hiện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ liên quan đến việc tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

c) Chuyển hồ sơ tiếp nhận đến các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ liên quan giải quyết và nhận lại kết quả giải quyết từ các đơn vị để trả lại cho các tổ chức, cá nhân; theo dõi, đôn đốc các phòng nghiệp vụ thực hiện đúng quy định.

d) Hướng dẫn, tư vấn các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện các quy định, quy trình giải quyết công việc liên quan đến việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

e) Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

g) Quản lý và sử dụng phần mềm tiếp nhận hồ sơ trong giao dịch điện tử.

h) Chủ trì phối hợp, tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh.

i) Hướng dẫn, kiểm tra các phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội huyện lập, quản lý hồ sơ và lưu trữ hồ sơ, tài liệu bảo đảm an toàn, bí mật tài liệu hồ sơ theo quy định.

k) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tài liệu hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến hạn nộp lưu trữ của các phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội huyện; thực hiện việc lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu theo quy định.

l) Phân loại, xác định giá trị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác quản lý, thống kê, khai thác, tra cứu, sao lục.

m) Lựa chọn hồ sơ, tài liệu thuộc danh mục nộp lưu vào lưu trữ và tiêu hủy tài liệu hết giá trị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

n) Tham gia, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

o) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008

p) Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

q) Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

r) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

3. Đối với Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh không thực hiện chức năng lưu trữ hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; không thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm i, k, l, m Khoản 2 Điều này.

Quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết của  bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả bạn sẽ căn cư cụ thể theo Điều 6 Quyết định 999 QĐ về tiếp nhận hồ sơ và giải quyết trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Điều 6 Quy trình tiếp nhận hồ sơ ,giải quyết và tra kết quả trực tiếp tại Bô phận tiếp nhận và trả kết quả

1. Tiếp nhận hồ sơ

Viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý hồ sơ, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;

b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

c) Truờng hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền.

2. Chuyển hồ sơ

a) Viên chức tiếp nhận chuyển hồ sơ kèm theo Mẫu số 01, 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này cho phòng nghiệp vụ hoặc tổ nghiệp vụ (sau đây gọi chung là Bộ phận nghiệp vụ) giải quyết.

b) Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH tỉnh, sau khi BHXH huyện tiếp nhận phải chuyển kịp thời về phòng nghiệp vụ giải quyết kèm theo Mẫu số 03 đồng thời gửi Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính 01 bản để theo dõi, tổng hợp.

3. Quy trình giải quyết

a) Trường hợp không quy định phải thẩm tra, xác minh hồ sơ: viên chức được giao nhiệm vụthẩm định, trình lãnh đạo có thẩm quyền quyết định và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

b) Trường hợp có quy định phải thẩm tra, xác minh hồ sơ:

- Đối với hồ sơ qua thẩm tra, xác minh đủ điều kiện giải quyết: thực hiện theo quy định Điểm a khoản này.

- Đối với hồ sơ qua thẩm tra, xác minh chưa hoặc không đủ điều kiện giải quyết: viên chức báo cáo lãnh đạo BHXH tỉnh hoặc lãnh đạo BHXH huyện, trả lại hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kèm theo thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cần bổ sung hoặc không giải quyết.

c) Các hồ sơ quá hạn giải quyết: Bộ phận nghiệp vụ phải thông báo ngay cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, đồng thời gửi văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả lần sau.

4. Trả kết quả

Viên chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả nhập vào phần mềm quản lý hồ sơ và thực hiện như sau:

a) Các hồ sơ đã giải quyết xong

- Đối với hồ sơ của cá nhân: trả kết quả theo hình thức đăng ký trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Đối với hồ sơ của tổ chức: Trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

b) Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông tin kịp thời cho cá nhân, tổ chức theo yêu cầu bổ sung hồ sơ của Bộ phận nghiệp vụ giải quyết hồ sơ và gửi văn bản xin lỗi (nếu do lỗi của viên chức khi tiếp nhận hồ sơ).

c) Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo nêu rõ lý do không giải quyết;

d) Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Thông báo thời hạn trả kết quả lần sau và chuyển văn bản xin lỗi của Bộ phận nghiệp vụ;

đ) Trường hợp cá nhân chưa đến nhận hồ sơ theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì kết quả giải quyết hồ sơ được lưu giữ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

e) Việc chuyển kết quả giải quyết từ Bộ phận nghiệp vụ cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được theo dõi qua danh sách bàn giao hồ sơ đã giải quyết thủ tục hành chính Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này đồng thời gửi cho Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính 01 bản để theo dõi, thống kê, tổng hợp (nếu hồ sơ chuyển từ Bộ phận nghiệp vụ của BHXH tỉnh về BHXH huyện)

Theo quy định trên thì rõ ràng là  phòng tiếp nhận và trả kết quả hành chính sẽ có trách nhiêm thực hiện cho bạn việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho các tổ chức các nhận theo quy định,trường hợp phòng này gửi hồ sơ nên các đơn vị chuyên môn để kiểm tra xác nhận thì phòng này cũng có trách nhiệm nhận lại kết quả để thông báo cho bạn.

Như vậy nếu đến hạn mà cơ quan này không trả kết quả cho bạn thì bạn có thể khiếu nại trực tiếp lên người đã gải quyết tiếp nhận hồ sơ cho bạn nếu người này không giải quyết thì bạn hãy kiện nên thủ trưởng của cơ quan đơn vị trực tiếp quản lý người đó để được giải quyết hoặc khởi kiện vụ án theo thủ tục tố tụng hành chính theo khoản 1 Điều 7 Luật khiếu nại năm 2011

Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Về đơn khiếu nại bạn thực hiện theo Điều 8 khoản 2

2. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

Trên đây là ý kiến để cá nhân, tổ chức tham khảo, mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tự vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê