Tỷ lệ thay thế cận biên (marginal rate of substitution) là tỷ lệ ích lợi cận biên giữa hai sản phẩm được tính bằng độ dốc của đường bằng quan của người tiêu dùng khi anh ta lựa chọn giữa hai sản phẩm đó. Để tối đa hóa ích lợi, người tiêu dùng phải làm cho tỷ lệ ích lợi của hai sản phẩm bằng tỷ lệ giá cả của chúng. Đối với nền kinh tế, phân phối sản lượng quốc gia ở mức tối ưu đạt được khi tỷ lệ thay thế cận biên của tất cả mọi người tiêu dùng đều bằng nhau.