Ủy thác rõ ràng là ủy thác được tạo ra bởi chỉ thị rõ ràng, bằng miệng hoặc bằng văn bản, trái với constructive trust (ủy thác đề xuất) được thiết lập bởi một tòa án về tài sản.