Câu h?i du?c biên t?p t? chuyên m?c tu v?n lu?t d?t dai c?a Công ty lu?t Minh Khuê.

Lu?t su tu v?n Lu?t d?t dai tr?c tuy?n, g?i : 1900.6162

 

Tr? l?i:

 

Chào b?n! C?m on b?n dã tin tu?ng và g?i th?c m?c t?i công ty Lu?t Minh Khuê chúng tôi. V?i nh?ng thông tin mà b?n cung c?p, chúng tôi xin du?c tu v?n cho b?n nhu sau

Co s? pháp lý:

Lu?t thu? s? d?ng d?t phi nông nghi?p 2010

Ngh? d?nh 53/2011/NÐ-CP c?a Chính ph? quy d?nh chi ti?t thi hành Lu?t thu? s? d?ng d?t phi nông nghi?p

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất ? Cách cấp lại sổ đỏ ?

N?i dung tu v?n:

Ði?u 7: Lu?t Thu? s? d?ng d?t phi nông nghi?p quy d?nh:

"1. Thu? su?t d?i v?i d?t ? bao g?m c? tru?ng h?p s? d?ng d? kinh doanh áp d?ng theo bi?u thu? luy ti?n t?ng ph?n du?c quy d?nh nhu sau:

B?c thu?

Di?n tích d?t tính thu? (m2)

Thu? su?t (%)

1

Di?n tích trong h?n m?c

0,03

2

Ph?n di?n tích vu?t không quá 3 l?n h?n m?c

0,07

3

Ph?n di?n tích vu?t trên 3 l?n h?n m?c

0,15

2. H?n m?c d?t ? làm can c? tính thu? là h?n m?c giao d?t ? m?i theo quy d?nh c?a ?y ban nhân dân t?nh, thành ph? tr?c thu?c trung uong, k? t? ngày Lu?t này có hi?u l?c thi hành.

Tru?ng h?p d?t ? dã có h?n m?c theo quy d?nh tru?c ngày Lu?t này có hi?u l?c thi hành thì áp d?ng nhu sau:

a) Tru?ng h?p h?n m?c d?t ? theo quy d?nh tru?c ngày Lu?t này có hi?u l?c thi hành th?p hon h?n m?c giao d?t ? m?i thì áp d?ng h?n m?c giao d?t ? m?i d? làm can c? tính thu?;

b) Tru?ng h?p h?n m?c d?t ? theo quy d?nh tru?c ngày Lu?t này có hi?u l?c thi hành cao hon h?n m?c giao d?t ? m?i thì áp d?ng h?n m?c d?t ? cu d? làm can c? tính thu?.

3. Ð?t ? nhà nhi?u t?ng nhi?u h? ?, nhà chung cu, công trình xây d?ng du?i m?t d?t áp d?ng m?c thu? su?t 0,03%.

4. Ð?t s?n xu?t, kinh doanh phi nông nghi?p áp d?ng m?c thu? su?t 0,003%

5. Ð?t phi nông nghi?p quy d?nh t?i Ði?u 3 c?a Lu?t này s? d?ng vào m?c dích kinh doanh áp d?ng m?c thu? su?t 0,03%"

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước mới nhất năm 2020

Ði?u 6 Ngh? d?nh 53/2011/NÐ-CP

"1. H?n m?c d?t ? làm can c? tính thu? d?i v?i tru?ng h?p du?c giao d?t ? m?i t? ngày 01 tháng 01 nam 2012 tr? di là h?n m?c giao d?t ? do ?y ban nhân dân c?p t?nh quy d?nh t?i th?i di?m giao d?t ? m?i.

2. H?n m?c d?t ? làm can c? tính thu? d?i v?i tru?ng h?p d?t ? dang s? d?ng tru?c ngày 01 tháng 01 nam 2012 du?c xác d?nh nhu sau:

a) Tru?ng h?p t?i th?i di?m c?p Gi?y ch?ng nh?n mà ?y ban nhân dân c?p t?nh dã có quy d?nh v? h?n m?c giao d?t ?, h?n m?c công nh?n d?t ? và di?n tích d?t ? trong Gi?y ch?ng nh?n du?c xác d?nh theo h?n m?c công nh?n d?t ? thì áp d?ng h?n m?c công nh?n d?t ? d? làm can c? tính thu?. Tru?ng h?p h?n m?c công nh?n d?t ? dó th?p hon h?n m?c giao d?t ? hi?n hành thì áp d?ng h?n m?c giao d?t ? hi?n hành d? làm can c? tính thu?;

b) Tru?ng h?p t?i th?i di?m c?p Gi?y ch?ng nh?n mà ?y ban nhân dân c?p t?nh dã có quy d?nh v? h?n m?c giao d?t ?, h?n m?c công nh?n d?t ? và di?n tích d?t ? trong Gi?y ch?ng nh?n du?c xác d?nh theo h?n m?c giao d?t ? thì áp d?ng h?n m?c giao d?t ? d? làm can c? tính thu?. Tru?ng h?p h?n m?c giao d?t ? dó th?p hon h?n m?c giao d?t ? hi?n hành thì áp d?ng h?n m?c giao d?t ? hi?n hành d? làm can c? tính thu?;

c) Tru?ng h?p t?i th?i di?m c?p Gi?y ch?ng nh?n mà ?y ban nhân dân c?p t?nh chua quy d?nh v? h?n m?c giao d?t ?, h?n m?c công nh?n d?t ? thì toàn b? di?n tích d?t ? ghi trên Gi?y ch?ng nh?n du?c xác d?nh là di?n tích d?t ? trong h?n m?c;

d) Tru?ng h?p chua du?c c?p Gi?y ch?ng nh?n thì không áp d?ng h?n m?c. Khi ngu?i s? d?ng d?t dã du?c c?p Gi?y ch?ng nh?n thì h?n m?c d?t ? làm can c? tính thu? áp d?ng theo nguyên t?c quy d?nh t?i các di?m a, b, c kho?n này.

3. Tru?ng h?p thay d?i ngu?i n?p thu? thì h?n m?c d?t ? tính thu? là h?n m?c giao d?t ? hi?n hành do ?y ban nhân dân c?p t?nh quy d?nh và du?c áp d?ng k? t? nam tính thu? ti?p theo, tr? tru?ng h?p thay d?i ngu?i n?p thu? do nh?n th?a k?, bi?u, t?ng gi?a: v? v?i ch?ng; cha d?, m? d? v?i con d?; cha nuôi, m? nuôi v?i con nuôi; cha ch?ng, m? ch?ng v?i con dâu; cha v?, m? v? v?i con r?; ông n?i, bà n?i v?i cháu n?i; ông ngo?i, bà ngo?i v?i cháu ngo?i; anh, ch?, em ru?t v?i nhau thì h?n m?c d?t ? tính thu? du?c th?c hi?n theo h?n m?c d?t ? quy d?nh và áp d?ng d?i v?i ngu?i chuy?n quy?n.

4. Không áp d?ng h?n m?c d?t ? d?i v?i d?t l?n, chi?m và d?t s? d?ng không dúng m?c dích và d?t chua s? d?ng theo dúng quy d?nh"

Theo quy d?nh trên, UBND xác d?nh h?n m?c d?t ? 180 m2 và xác d?nh h?n m?c tính thu? là 180m2 là dúng v?i quy d?nh. Do dó, v?i ph?n di?n thích d?t ? vu?t quá b?n áp d?ng thu? su?t tính khác:

>> Xem thêm:  Tách thửa đất ở có đất trồng cây lâu năm được không ? nếu được thì thủ tục tách ra sao ?

Theo dó: 

- Di?n tích trong h?n m?c 180m2: thu? su?t 0,03%

- Ph?n di?n tích không vu?t quá 3 l?n h?n m?c là: 360 m2: thu? su?t 0,07%

- Ph?n di?n tích vu?t quá 3 l?n h?n m?c là: 73,2 m2 thu? su?t là: 0,15%

Trên dây là ý ki?n tu v?n c?a chúng tôi v? câu h?i c?a quý khách hàng. Vi?c dua ra ý ki?n tu v?n nêu trên can c? vào các quy d?nh c?a pháp lu?t và thông tin do quý khách hàng cung c?p. M?c dích dua ra n?i dung tu v?n này là d? các cá nhân, t? ch?c tham kh?o.

Tru?ng h?p trong n?i dung tu v?n có di?u gì gây nh?m l?n, chua rõ ràng ho?c thông tin nêu trong n?i dung tu v?n khi?n quý khách chua hi?u h?t v?n d? ho?c/ và có s? vu?ng ng?i, th?c m?c, chúng tôi r?t mong nh?n du?c ý ki?n ph?n h?i c?a quý khách hàng.

M?i vu?ng m?c b?n vui lòng trao d?i tr?c ti?p v?i b? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua t?ng dài 24/7 g?i s?: 1900.6162 ho?c g?i qua email:Tư vấn pháp luật đất đai qua Email d? nh?n du?c s? tu v?n, h? tr? t? Lu?t Minh Khuê.

R?t mong nh?n du?c s? h?p tác!

Trân tr?ng./.

B? ph?n Lu?t su? Lu?t d?t dai.

>> Xem thêm:  Hỏi về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa thu tiền sử dụng đất ?

 

>> Xem thêm:  Thủ tục nhận chuyển quyền sử dụng đất cần những giấy tờ gì ?