Vận đơn nhận để bốc (Received for shipment bill of lading) là vận đơn thể hiện việc người vận chuyển đã nhận hàng của người giao hàng, người gửi hàng, nhưng hàng chưa được bốc lên tàu. Vận đơn loại này cũng là bằng chứng của hợp đồng vận chuyển hàng hóa và là chứng từ sở hữu hàng hóa (trừ khi có quy định khác). Nhiều ngân hàng không chấp nhân “vận đơn nhận đe bốc”.