Vắng mặt, sự (absenteeism) là khái niệm dùng để chỉ tình trạng người lao động không đến nơi làm việc, mặc dù hợp đồng lao động yêu cầu họ phái đi làm và hợp đồng vẫn còn hiệu lực, Người lao động phải làm ngoài giờ quá nhiều thường dùng cách này để trốn việc, khi điều kiện ghi trong hợp đồng lỏng lẻo hoặc mức phạt không đáng kể. Tình hình đó thường xảy ra khi người chủ khó tìm được công nhân thay thế và không áp dụng hình phạt đuổi việc,

Veblen, Thorstein Bund (1857 - 1929) là ai ?

Veblen, Thorstein Bund (1857 - 1929) là nhà kinh tế có ảnh hưởng lớn mặc dù ông không thuộc trường phái chính thống trong lý thuyết kinh tế ở Mỹ. Ông là một trong những người sáng lập ra phái cấu trúc, một trường phái tập trung nghiên cứu các phương diện thể chế của quá trình phát triển kinh tế. Cuốn sách quan trọng dầu tay của ông là Lý thuyết về giai cấp nhàn hạ (1899). Cuốn sách này chỉ ra rằng việc tìm cách tạo ra ảnh hưởng đối với người khác là động cơ mạnh mẽ của người tiêu dùng. Nhận thức này hiện nay vẫn còn được gọi bằng thành ngữ của Veblen là tiêu dùng phô trương.

Tuy không phải là người mác xít, nhưng Veblen lên án mạnh mẽ chủ nghĩa tư bản Mỹ. Ông cho rằng ở Mỹ có sự đối kháng sâu sắc giữa bàn năng kỹ trị và bản năng chiếm hữu. Theo ông, đáng tiếc là bản năng chiếm hữu thường xuyên chiến tháng và đây là trở ngại đối với sự phát triển của xã hội.