1. Khái niệm công bố mỹ phẩm là gì?

Trước khi một cá nhân hay một tổ chức muốn đưa sản phẩm là mỹ phẩm do mình tự sản xuất hoặc là sản phẩm do mình nhập khẩu lưu hành ra thị trường thì sẽ phải làm thủ tục công bố mỹ phẩm được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận để đảm bảo về chất lượng sản phẩm trước khi phân phối ra thị trường. 

Công bố mỹ phẩm (còn có thể gọi là công bố lưu hành mỹ phẩm). Thủ tục này được hiểu là việc các tổ chức, cá nhân khi sản xuất mỹ phẩm hoặc nhập khẩu mỹ phẩm mà muốn đưa sản phẩm này lưu hành ra thị trường thì trước khi lưu hành ra thị trường phải làm các thủ tục công bố, đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để tiến hành đăng ký sản phẩm của mình đạt đủ chất lượng, là sản phẩm an toàn và đảm bảo sản phẩm sẽ không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm.

 

2. Thủ tục công bố mỹ phẩm

2.1 Hồ sơ công bố mỹ phẩm

Khi thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm, các tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị các loại hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 06/2011/TT-BYT, cụ thể như sau: 

- Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (lập thành 02 bản) và tổ chức, cá nhân phải có kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của phiếu công bố); 

- Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với loại sản phẩm mỹ phẩm là mỹ phẩm nhập khẩu. Trừ những trường hợp sản phẩm được miễn CFS theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 29/2020/TT-BYT thì hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu phải có CFS đáp ứng điều kiện như sau: 

+ Đối với CFS do cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu mỹ phẩm cấp còn thời hạn thì phải cung cấp bản chính hoặc bản sao có chứng thực. Đối với trường hợp CFS không có nêu rõ thời hạn thì CFS phải được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp;

+ Các CFS khi nộp đều phải làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự theo trình tự thủ tục được pháp luật quy định, trừ trường hợp CFS được miễn làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự. Các trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự khi: 

  • CFS được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên của Điều ước quốc tế hoặc theo các nguyên tắc có đi có lại giữa Việt Nam và quốc gia cấp CFS;
  • Cục quản lý dược của Việt Nam có nhận được văn bản hoặc nhận được thư điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp CFS hoặc của cơ quan ngoại giao của nước cấp CFS có nội dung xác nhận thông tin của CFS.

+ CFS phải có tất cả các thông tin theo quy định của pháp luật (Điều 36 Luật quản lý ngoại thương và Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP).

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất sản phẩm hoặc của chủ sở hữu sản phẩm mỹ phẩm ủy quyền cho một tổ chức hay một cá nhân khác thực hiện thay thủ tục cho mình (áp dụng đối với mỹ phẩm nhập khẩu và mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất). Trường hợp sản phẩm là sản phẩm nhập khẩu thì trên giấy ủy quyền phải có bản chứng thực chữ lý đã được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật (trừ một số trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự).

 

2.2 Cách để các tổ chức, cá nhân lập phiếu công bố mỹ phẩm và dữ liệu công bố

Điều 5 Thông tư số 06/2011/TT-BYT có quy định về cách lập phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và dữ liệu công bố như sau: 

- Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm phải được lập theo Phụ lục số 01-MP (trong phiếu này phải người đại diện theo pháp luật ký và có đóng dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường). Cách ghi các thông tin trên phiếu được hướng dẫn tại Phụ lục số 02-MP, mỗi một sản phẩm mà tổ chức, cá nhân muốn công bố đều phải ghi trong một phiếu công bố.

- Đối với dữ liệu bản mềm (bản mềm của phiếu công bố) thì các tổ chức cá nhân sẽ nộp theo các cách thức như sau: 

+ Tổ chức, cá nhân có thể khai báo trực tiếp với Cục quản lý dược - Bộ Y tế để được cấp tài khoản truy cập vào cơ sở dữ liệu về quản lý mỹ phẩm, khai báo trực tiếp trên cơ sở dữ liệu. Phiếu công bố phải được in ra từ cơ sở dữ liệu đó.

+ Tổ chức, cá nhân có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Cục quản lý dược và tải cơ sở dữ liệu của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (theo Phụ lục số 01-MP) và điền đầy đủ thông tin theo quy định và cơ sở dữ liệu, sao lưu thông tin vào các phương tiện dữ liệu điện tử.

 

2.3 Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục công bố mỹ phẩm

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục công bố mỹ phẩm được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 06/2011/TT-BYT, cụ thể được xác định như sau: 

- Đối với những loại mỹ phẩm được sản xuất ở trong nước thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết là Sở y tế nơi đặt nhà máy sản xuất mỹ phẩm (những loại sản phẩm được sản xuất, đóng gói từ bán thành phẩm nhập khẩu được coi như sản phẩm sản xuất trong nước);

- Đối với những loại mỹ phẩm nhập khẩu thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết là Cục quản lý dược - Bộ y tế;

- Đối với những loại mỹ phẩm kinh doanh trong phạm vi Khu thương mại công nghiệp thuộc khu kinh tế của khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh thì phải thực hiện thru tục công bố tại Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài;

- Đối với những mỹ phẩm kinh doanh trong phạm vi khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng trị thì thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm tại Bản quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị.

 

2.4 Thời gian giải quyết hồ sơ công bố mỹ phẩm

Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 06/2011/TT-BYT quy định về thời gian giải quyết hồ sơ công bố mỹ phẩm, cụ thể như sau: 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của các tổ chức, cá nhân cơ quan có thẩm quyền phải có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Nếu trường hợp hồ sơ gửi lên chưa đầy đủ hoặc chưa đúng theo quy định của pháp luật thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thì cơ quan có thẩm quyền phải có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ (phải nêu rõ các nội dung nào trong hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu);

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ bổ sung đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định của pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền phải có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Đối với trường hợp hồ sơ của tổ chức, cá nhân vẫn chưa đầy đủ thì cơ quan có thẩm quyền trong 05 ngày làm việc phải gửi thông báo bằng văn bản không cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho sản phẩm mà tổ chức, cá nhân đăng ký;

- Trong thời gian 03 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản thông báo nếu không nhận được hồ sơ bổ sung của tổ chức, cá nhân thì hồ sơ công bố sẽ không còn giá trị. Tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục công bố với sản phẩm đó thì phải nộp lại hồ sơ mới và phải nộp lại các khoản lệ phí đúng theo quy định của pháp luật.

 

3. Lý do phải công bố mỹ phẩm trước khi bán ra thị trường?

Trong Thông tư số 06/2011/TGT-BYT đã quy định sản phẩm mỹ phẩm có tác dụng trực tiếp lên cơ thể của người sử dụng sản phẩm, việc này có thể tác động trực tiếp lên sức khỏe của người sử dụng do đó pháp luật sẽ phải có những quy định mang tính chặt chẽ hơn để kiểm soát và kiểm định chất lượng của các loại sản phẩm này trước khi đưa ra thị trường để tránh những rủi ro có thể xảy ra. Mặt khác việc yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu mỹ phẩm phải làm thủ tục công bố trước khi đưa ra thị trường cũng giúp cho các cơ quan có thẩm quyền kiểm soát một cách chặt chẽ hơn và quản lý các sản phẩm một cách dễ dàng hơn khi sản phẩm đã được đưa ra thị trường. 

Ngoài ra, theo tâm lý của những người tiêu dùng, các khách hàng, khi sử dụng những loại sản phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm định và xác nhận sẽ tạo được sự yên tâm, tin tưởng hơn. Khi người mua đã có sự tin tưởng nhất định với sản phẩm của các tổ chức cá nhân thì các doanh thu tiêu thụ sản phẩm của đơn vị kinh doanh có thể tăng cao.

Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê đã sưu tầm và biên soạn. Trường hợp quý khách hàng vẫn còn vướng mắc, quý khách hàng vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài số: 1900.6162 hoặc liên hệ với văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Hoặc gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn.Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng!