1. Xin mẫu tờ trình thành lập chi nhánh ?

Thưa luật sư, Luật sư có thể cho Em xin mẫu tờ trình về việc thành lập chi nhánh mới do Hội đồng quản trị (HĐQT) gửi Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) công ty được không ạ ?
Xin cảm ơn Quý công ty!
Người gửi: Khiemngo

Trả lời:

C#8;ăn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020

Trình tự thực hiện xin thành lập chi nhánh Công ty cổ phần:

- Bước 1: Cá nhân, người ủy quyền của tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở chi nhánh công ty.

- Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp;

- Bước 3: Trả kết quả tại Phòng ĐKKD.

Hồ sơ thành lập chi nhánh Công ty cổ phần:

Hồ sơ thành lập chi nhánh Công ty cổ phần bao gồm các loại giấy tờ sau:

1. Thông báo lập chi nhánh;

2. Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng quản trị (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký);

3. Bản sao biên bản họp về việc lập chi nhánh, của Hội đồng quản trị (có chữ ký tất cả thành viên hội đồng quản trị)

4. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh,văn phòng đại diện:

- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu.

6. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần:

TÊN DOANH NGHIỆP

________

Số:………. /QĐ-…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

_______________________

…….., ngày…… tháng... năm……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/ hoặc thành lập mới Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh

(trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh)

__________

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ………..

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày .../..../20....của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty………………………..;

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty số….. ngày…/.../...

- Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (hoặc thành lập mới Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) của Công ty như sau:

1.

2.

Điều 2. Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thời gian thực hiện……..

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nội dung trong Thông báo thay đổi và trong Biên bản, Quyết định thay đổi của DN phải ghi thống nhất với nhau.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày DN ra quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, DN phải gửi thông báo thay đổi bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.

Còn về mẫu tờ trình thành lập chi nhánh đây là một mẫu nội bộ của công ty bạn tức nó được xây dựng dựa trên tình hình thực tiễn của công ty, chúng tôi xin cung cấp mẫu tờ trình để bạn tham khảo thêm:

BỘ PHẬN....... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…., ngày……tháng……năm ……

TỜ TRÌNH

(V/v: Thành lập chi nhánh)

Kính gửi: .............................................................................

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty………………………..;

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty số….. ngày…/.../...

- Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

Bộ phận ……… Công ty.............sau khi nghiên cứu và phân tích thị trường (gửi kèm theo báo cáo phân tích), dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm của công ty. Chúng tôi đề nghị Ban lãn đạo công ty, xem xét các nội dung sau:

  1. ..........................................................................................
  2. .........................................................................................
  3. .........................................................................................
  4. ........................................................................................
  5. ........................................................................................
  6. .......................................................................................
  7. .......................................................................................
  8. .......................................................................................
  9. Kết luận:........................................................................

Bộ phận dự án….(chủ đầu tư)…....................trình ………(cơ quan cho phép đầu tư)…. xem xét cho phép đầu tư thành lập chi nhánh tại..............

Nơi nhận BỘ PHẬN DỰ ÁN

- Như trên (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

- Lưu

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Trân trọng./.

2. Mẫu thông báo về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Công ty/Doanh nghiệp được thành lập hợp pháp tại Việt Nam quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài áp dụng mẫu sau - Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 1900.6162để được tư vấn, hỗ trợ:

TÊN DOANH NGHIỆP
---------

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

…., ngày … tháng … năm………

THÔNG BÁO

V/v lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):......................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:....................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài như sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): .........

......................................................................................................................

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

.......................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: .........................................

Email: ………………………………………. Website: .................................

3. Số Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương khác:

Do (tên cơ quan nước ngoài cấp): .................................................................

………………………....................................... cấp ngày: ……/………/….

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh): ..............................................

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): ....................................

5. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ……………..... Giới tính: .......

Sinh ngày: …/..…/……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ..................

Chứng minh nhân dân số: ................................................................................

Ngày cấp: …/....…/…….. Nơi cấp: ..............................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ..............................

Số giấy chứng thực cá nhân: .............................................................................

Ngày cấp: …/..…./…… Ngày hết hạn: ……/....…/…… Nơi cấp: .................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ......................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .........................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .........................................................

Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .....................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .........................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................................................

Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: ...........................................

Email: ………………………………………. Website: ....................................

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ……………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

---------------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

3. Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện ?

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP ban hành ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tư Pháp quy định về việc ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tên tổ chức trọng tài nước ngoài:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có):

……………………………………………………………………………

Quốc tịch của tổ chức trọng tài nước ngoài:…………………………

……………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Lĩnh vực hoạt động: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………… Fax: ………………………

Email: ……………………………………… Website: (nếu có)………

Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: ………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………

Quốc tịch: ………………………………………………………………

Đề nghị thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài:…

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Tên viết tắt:(nếu có)

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:…………………………………………

2. Địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh/Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

4. Trưởng Chi nhánh/Văn phòng đại diện:

Họ và tên: …………..Sinh ngày: ………………………..Giới tính:……

Quốc tịch:……………………………………………………………………

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:……………………………………

cấp ngày……….. tháng………….. năm……….tại……………………

5. Thời gian hoạt động:

……………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về sự trung thực và tính chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1.………………………………………………………………………

2.………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của
Tổ chức trọng tài nước ngoài
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

4. Thương nhân nước ngoài thành lập chi nhánh có được không ?

Thưa luật sư, Công ty A có trụ sở ở Thụy Sỹ muốn mở rộng thị trường kinh doanh tại Việt Nam. Xin hỏi, hiện công ty muốn thành lập chi nhánh ở Việt Nam với ngành nghề phân phối vàng, bạc, đá quý có được không?
Cảm ơn!

Trả lời:

Ngày 25/01/2016 Chính Phủ đã ban hành Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về Văn phòng đaị diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực từ 10/03/2016 thay thế cho Nghị định 72/2006/ND-CP sau hơn 10 năm áp dụng. Ngày 05/7/2016, Bộ công thương ban hành Thông tư 11/2016/TT-BCT quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định 07/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Hai văn bản này được ban hành đã tháo gỡ rất nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng thị trường kinh doanh tại Việt Nam.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành vẫn quy định những điều kiện nhất định về việc thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài ở Việt Nam.

Cụ thể: Với ngành nghề: Phân phối vàng, bạc, đá quý: Theo Khoản 4 Điều 8 Nghị định 07/2016 quy định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam quy định:

"Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài"

Tiếp đó, theo Biểu cam kết WTO thì "Vàng bạc, đá quý" thuộc nhóm " Kim loại quý và đá quý" là nhóm hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối tại Việt Nam.

Như vậy, bạn không thể thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam với ngành nghề phân phối vàng bạc, đá quý.

Tuy nhiên, cũng theo khoản 5 Điều 8 Nghị định 07/2016, doanh nghiệp của bạn có thể thành lập chi nhánh ở Việt Nam với ngành nghề này sau khi được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành:

“ Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành”

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

5. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cung ứng lao động ?

Doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động nghành nghề cung ứng lao động, nay doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường kinh doanh và thành lập thêm một số chi nhánh trên địa bàn. Vậy thủ tục làm thế nào, mời các bạn tham khảo bài viết sau:

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cung ứng lao đông

Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Luật Doanh nghiệp năm 2020cho phép doanh nghiệp tư do kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ điều kiện khi tiến hành kinh doanh với ngành nghề có điều kiện mà pháp luật đã quy định. Dịch vụ việc làm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên khi tiến hành hoạt động kinh doanh được quy định cụ thể tại Nghị định số 52/2014/NĐ-CP. Doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện này trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Không những vậy, khi doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động bằng việc thành lập chi nhánh thì chi nhánh cũng cần phải đáp ứng đầy đủ một số điều kiện như đối với trụ sở chính. Điều kiện hoạt động của chi nhánh như sau:

+ Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên. (Điều 8 NGhị định 52/2014/NĐ-CP)

+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày giao nhiệm vụ cho chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chi nhánh - Sở lao động thương Binh và xã hội

+ Niêm yết công khai quyết định của doanh nghiệp giao nhiệm vụ cho chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm và Bản sao chứng thực giấy phép của doanh nghiệp tại trụ sở chi nhánh;

+Báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi đặt trụ sở chi nhánh.

+ Thời hạn hoạt động dịch vụ việc làm của chi nhánh không vượt quá thời hạn giấy phép của doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập chi nhánh của doanh nghiệp tư vấn dịch vụ việc làm được thực hiện giống với thủ tục mở chi nhánh của những doanh nghiệp thông thường khác. Thủ tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh như sau:

Hồ sơ chuẩn bị
+ Thông báo thánh lập chi nhánh của doanh nghiệp

+ Biên bản họp HĐQT. HĐVV về việc thành lập chi nhánh

+ Quyết định của HĐQT, HĐTV hoặc chủ sở hữu công ty TNHH về việc thành lập chi nhánh

+ QUyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

+ Bản sao chứn thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh.

Nơi nộp: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư nơi đặt chi nhánh

Thời gian : 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo với doanh nghiệp về tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu trong trường hợp từ chối cấp GCN, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp được biết và nêu rõ lý do.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay tới số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê