Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2005

Nghị định số 43/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp năm 2005;

Luật doanh nghiệp năm 2014

2. Nội dung phân tích:

Trình tự thực hiện xin thành lập chi nhánh Công ty cổ phần:
- Bước 1: Cá nhân, người ủy quyền của tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở chi nhánh công ty.
- Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp;
- Bước 3: Trả kết quả tại Phòng ĐKKD.

>> Xem thêm:  Xây dựng quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng

 Hồ sơ thành lập chi nhánh Công ty cổ phần:
Hồ sơ thành lập chi nhánh 
Công ty cổ phần bao gồm các loại giấy tờ sau:
1. Thông báo lập chi nhánh;
 2. Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng quản trị (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký);
 3. Bản sao biên bản họp về việc lập chi nhánh, của Hội đồng quản trị (có chữ ký tất cả thành viên hội đồng quản trị)
 4. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
 5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh,văn phòng đại diện:
 - Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu.
 6. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần:

 

TÊN DOANH NGHIỆP

________

Số:………. /QĐ-…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

_______________________

…….., ngày…… tháng...   năm……

    

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/ hoặc thành lập mới Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh

(trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh)

__________

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ………..

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài

- Căn cứ Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày .../..../20....của Chính phủ về  Đăng ký kinh doanh;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty………………………..;

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty số….. ngày…/.../...

-  Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (hoặc thành lập mới Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) của Công ty như sau:

1.

2.

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo lập chi nhánh/văn phòng đại diện của trung tâm trọng tài ở nước ngoài (Mẫu số 14/TP-TTTM)

Điều 2. Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thời gian thực hiện……..

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.    

                               

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

                         

Ghi chú:

- Nội dung trong Thông báo thay đổi và trong Biên bản, Quyết định thay đổi của DN phải ghi thống nhất với nhau.   

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày DN ra quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, DN phải gửi thông báo thay đổi bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.

 

Còn về mẫu tờ trình thành lập chi nhánh đây là một mẫu nội bộ của công ty bạn tức nó được xây dựng dựa trên tình hình thực tiễn của công ty, chúng tôi xin cung cấp mẫu tờ trình để bạn tham khảo thêm:

>> Xem thêm:  Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty

BỘ PHẬN.......                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                  …., ngày……tháng……năm ……

 

TỜ TRÌNH

(V/v: Thành lập chi nhánh)

Kính gửi: .............................................................................

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 của Chính phủ về  Đăng ký kinh doanh;

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện cho doanh nghiệp

- Căn cứ Điều lệ của Công ty………………………..;

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty số….. ngày…/.../...

-  Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

Bộ phận ……… Công ty.............sau khi nghiên cứu và phân tích thị trường (gửi kèm theo báo cáo phân tích), dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm của công ty. Chúng tôi đề nghị Ban lãn đạo công ty, xem xét các nội dung sau:

  1. ..........................................................................................
  2. .........................................................................................
  3. .........................................................................................
  4. ........................................................................................
  5. ........................................................................................
  6. .......................................................................................
  7. .......................................................................................
  8. .......................................................................................
  9. Kết luận:........................................................................

Bộ phận dự án….(chủ đầu tư)…....................trình ………(cơ quan cho phép đầu tư)…. xem xét cho phép đầu tư thành lập chi nhánh tại..............

Nơi nhận                                                                   BỘ PHẬN DỰ ÁN

- Như trên                                                (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

- Lưu

 

 

>> Xem thêm:  Trường mầm non này có thành lập hội đồng quản trị ?

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật MInh Khuê 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện (Phụ lục 10)