1. Cơ sở pháp lý về xổ số tự chọn số điện toán

Thông tư 36/2019/TT-BTC Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

2. Xổ số tự chọn số điện toán là gì?

Theo giải thích tại Thông tư 36/2019/TT-BTC: Xổ số tự chọn số điện toán là loại hình xổ số được phát hành thông qua thiết bị đầu cuối, điện thoại cố định, điện thoại di động hoặc internet, cho phép người tham gia dự thưởng thực hiện lựa chọn một hoặc một số con số để tham gia dự thưởng theo Thể lệ tham gia dự thưởng đối với từng loại hình sản phẩm do công ty xổ số điện toán công bố.

Sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán gồm các nhóm sản phẩm sau đây:

a) Xổ số tự chọn số theo ma trận;

b) Xổ số tự chọn số theo dãy số;

c) Xổ số tự chọn số quay số nhanh;

d) Sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán khác theo quyết định của Bộ Tài chính.

Căn cứ nhóm sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán nêu trên và trên cơ sở khảo sát thực tế của thị trường, công ty xổ số điện toán xây dựng danh mục sản phẩm cụ thể dự kiến phát hành, báo cáo Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt theo quy định tại Điều 34 Thông tư này trước khi triển khai thực hiện.

Sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán phải được xây dựng theo các nguyên tắc sau:

a) Phương thức tham gia dự thưởng phải bảo đảm rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu;

b) Phù hợp với nhu cầu của thị trường và thị hiếu của người tham gia dự thưởng;

c) Phương thức trả thưởng và tỷ lệ trả thưởng kế hoạch phù hợp với từng sản phẩm cụ thể và cơ cấu giải thưởng theo quy định tại Thông tư này.

3. Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 36/2019/TT-BTC thì: Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định sau:

Một là, công dân Việt Nam ở trong nước hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam;

Hai là, là người từ đủ 18 tuổi trở lên;

Ba là, người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Người tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán có quyền hạn như sau:

Một là, được công ty xổ số điện toán trả thưởng đầy đủ khi trúng thưởng theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng;

Hai là, được yêu cầu công ty xổ số điện toán giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và nhận thưởng;

Ba là, được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng.

Người tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán có trách nhiệm như sau:

Một là, tuân thủ Thể lệ tham gia dự thưởng và các quy định có liên quan tại Thông tư này;

Hai là, khi trúng thưởng người tham gia dự thưởng phải xuất trình vé xổ số trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này để làm thủ tục lĩnh thưởng;

Ba là, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

4. Quy định về phát hành và phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán

4.1. Phương thức phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán

Vé xổ số tự chọn số điện toán được phân phối theo các phương thức sau:

- Bán trực tiếp cho khách hàng thông qua thiết bị đầu cuối.

- Thông qua điện thoại cố định và điện thoại di động.

- Thông qua internet (Phương thức phân phối này chỉ được thực hiện sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận)

4.2. Địa bàn phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán

Địa bàn phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán thông qua phương thức phân phối thiết bị đầu cuối: Công ty xổ số điện toán được kinh doanh trên phạm vi cả nước. Địa bàn kinh doanh cụ thể, công ty xổ số điện toán báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt trước khi thực hiện.

Địa bàn phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán thông qua điện thoại cố định, điện thoại di động và internet: Công ty xổ số điện toán được kinh doanh trên phạm vi cả nước.

4.3. Thời gian phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán

Theo quy định tại Thông tư 36/2019/TT-BTC, thời gian phát hành vế xổ số tự chọn số điện toán như sau:

Vé xổ số tự chọn số điện toán được phát hành hàng ngày, trừ các trường hợp đặc biệt theo thông báo của công ty xổ số điện toán.

- Công ty xổ số điện toán có trách nhiệm công bố công khai thời gian không phát hành chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước ngày không phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán. Việc công bố công khai ngày không phát hành vé được thực hiện qua hình thức niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh và các văn phòng, cửa hàng (nếu có) của công ty xổ số điện toán, các đại lý xổ số tự chọn số điện toán, đăng trên trang thông tin điện tử của công ty xổ số điện toán hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Việc phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán của công ty xổ số điện toán phải kết thúc chậm nhất là mười lăm (15) phút trước thời điểm bắt đầu quay số mở thưởng theo quy định tại Điều 17 Thông tư này. Riêng đối với sản phẩm xổ số tự chọn số quay số nhanh, việc phát hành vé phải kết thúc trước thời điểm bắt đầu quay số mở thưởng.

4.4. Vé xổ số tự chọn số điện toán

Vé xổ số tự chọn số điện toán có thể được phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc dữ liệu điện tử, phụ thuộc vào các phương thức phân phối sản phẩm.

Vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng chứng chỉ phải có các nội dung cơ bản sau đây:

a) Tên công ty phát hành;

b) Tên sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán;

c) Số dự thưởng;

d) Giá trị tham gia dự thưởng;

đ) Ngày, giờ phát hành vé;

e) Ngày mở thưởng, thời hạn lĩnh thưởng;

g) Ký hiệu của đại lý bán vé hoặc thiết bị đầu cuối;

h) Số ký hiệu, bảng mã nhận dạng vé để chống làm giả;

i) Các thông tin khác theo yêu cầu quản lý của công ty xổ số điện toán phù hợp với quy định của pháp luật.

Vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng dữ liệu điện tử phải có các nội dung cơ bản sau đây:

a) Tên công ty phát hành;

b) Tên sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán;

c) Số dự thưởng;

d) Giá trị tham gia dự thưởng;

đ) Ngày, giờ phát hành vé;

e) Ngày mở thưởng, thời hạn lĩnh thưởng;

g) Mã số tài khoản tham gia dự thưởng của khách hàng.

Hủy vé xổ số điện toán đã mua trước giờ quay số mở thưởng

Việc hủy vé xổ số điện toán đã mua trước giờ quay số mở thưởng được quy định như sau:

a) Vé xổ số điện toán được phân phối thông qua thiết bị đầu cuối

- Đối với các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận và xổ số tự chọn số theo dãy số: Người tham gia dự thưởng được hủy vé xổ số tự chọn số điện toán đã mua thông qua thiết bị đầu cuối tại nơi mua vé chậm nhất là ba mươi (30) phút trước thời điểm quay số mở thưởng. Vé xổ số tự chọn số điện toán đã hủy không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Đối với sản phẩm xổ số tự chọn số quay số nhanh: Người tham gia dự thưởng không được hủy vé xổ số điện toán đã mua.

b) Vé xổ số điện toán được phân phối thông qua điện thoại cố định, điện thoại di động, internet: Người tham gia dự thưởng không được hủy vé xổ số điện toán đã mua.

4.5. Thẻ chọn số dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán

Thứ nhất, thẻ chọn số dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán được sử dụng để hướng dẫn cho người tham gia dự thưởng trong việc:

a) Lựa chọn các con số tham gia dự thưởng hoặc thông báo chấp nhận việc chọn số nhanh và giao cho người bán vé nhập dữ liệu vào thiết bị đầu cuối;

b) Đối chiếu, kiểm tra về tính chính xác giữa vé xổ số tự chọn số điện toán tham gia dự thưởng với các con số đã được người tham gia dự thưởng lựa chọn tại thời điểm giao vé.

Thứ hai, thẻ chọn số dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán không có giá trị để lĩnh thưởng.

Thứ ba, thẻ chọn số dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Được in rõ ràng, có đầy đủ các thông tin cần thiết phục vụ cho việc tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng;

b) Có hướng dẫn cụ thể về cách thức đánh dấu các con số lựa chọn để tham gia dự thưởng.

4.6. Tài khoản tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng

Người tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán thông qua điện thoại cố định, điện thoại di động hoặc internet phải có tài khoản tham gia dự thưởng được đăng ký tại công ty xổ số điện toán để tham gia dự thưởng.

Khi đăng ký tài khoản tham gia dự thưởng, người tham gia dự thưởng có trách nhiệm khai báo và tự chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo. Thông tin khai báo của người tham gia dự thưởng phải có các nội dung như sau:

a) Họ và tên người tham gia dự thưởng;

b) Ngày, tháng, năm sinh;

c) Số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;

d) Địa bàn đăng ký tham gia dự thưởng;

đ) Tài khoản mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt;

e) Các nội dung khác theo quy định của công ty xổ số điện toán.

Sau khi người tham gia dự thưởng đăng ký mở tài khoản tham gia dự thưởng, công ty xổ số điện toán cấp mã số tài khoản, mật khẩu ban đầu để người tham gia dự thưởng truy cập khi tham gia dự thưởng. Người tham gia dự thưởng chịu trách nhiệm về việc quản lý, bảo vệ tài khoản, mật khẩu của mình trong quá trình sử dụng.

Trường hợp người tham gia dự thưởng không thuộc đối tượng tham gia dự thưởng theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 36/2019/TT-BTC, công ty xổ số điện toán được quyền từ chối trả thưởng khi người tham gia dự thưởng trúng thưởng.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về nội dung "Xổ số tự chọn số điện toán là gì? Đối tượngtham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán". Bạn đọc còn vướng mắc pháp lý nào khác vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp nhanh chóng nhất!