Xung đột pháp luật (Conflict of laws) là sự khác biệt của luật pháp về cùng một vấn đề giữa nước này với nước khác. Ví dụ: Nội dung và hình thức của hợp đồng, thời hiệu tố tụng, thẩm quyền của tòa án...