1/ Cơ sở pháp lý:

 – Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2/ Yêu cầu cấp lại Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông

Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 3 Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân thì Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông là một văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân. Do đó, việc cấp, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ hoặc cấp bản sao của Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải tuân theo các quy định của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Khoản 3 Điều 2 Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân quy định một trong các nguyên tắc cấp văn bằng, chứng chỉ là “Bản chính văn bằng, chứng chỉ cấp một lần, không cấp lại”. Như vậy, có thể khẳng định, bạn không thể yêu cầu cấp lại bản chính Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong trường hợp này, bạn chỉ có thể yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông cấp bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho bạn. Khoản 1 Điều 24 Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân quy định: “Bản sao văn bằng, chứng chỉ được cấp từ sổ gốc có giá trị pháp lý sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch”. Theo đó, bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cũng có giá trị sử dụng tương tự bản chính nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm về giá trị pháp lý của bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp cho bạn.

Về thủ tục xin cấp bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông được thực hiện theo quy định tại Chương V Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, bạn có thể trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu cầu của mình đến cơ quan đang quản lý sổ gốc văn bằng qua bưu điện. Nếu trực tiếp yêu cầu, bạn phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác. Trường hợp gửi yêu cầu qua đường bưu điện thì bạn phải gửi kèm bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ nêu trên.

Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính hợp pháp của việc yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, đối chiếu với sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu. Nội dung bản sao văn bằng, chứng chỉ phải đúng với nội dung đã ghi trong sổ gốc. Việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ được thực hiện nay ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu trực tiếp hoặc chậm nhất là trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu theo dấu bưu điện.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập