Người gửi: S.S.M.B

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật bồi thường thiệt hại của công ty Luật Minh Khuê

  Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại có hình thức như thế nào?

Luật sư tư vấn trực tiếp về bổi thường thiệt hại, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục hỏi đáp của công ty chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Mẫu đơn bồi thường thiệt hại do tai nạn giao thông được trình bày theo mẫu giống với mẫu đơn bồi thường thiệt hại nói chung. Như vậy, bạn có thể tham khảo mẫu đơn về yêu cầu bồi thường thiệt hại như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

>> Xem thêm:  Giám định tỷ lệ thương tật khi bị tai nạn giao thông ? Bồi thường thiệt hại khi bị tai nạn

ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
(đối với cá nhân bị thiệt hại)

 

Kính gửi: …………………….. (Tên cơ quan có trách nhiệm bồi thường)...............................

Tên tôi là:................................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Theo Quyết định/Bản án số: ………..ngày … tháng … năm … của …………………….. về việc ………………, Tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bao gồm các khoản sau:

1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có)

Tên tài sản:....................................................................................................................................

Đặc điểm của tài sản (hình dáng, màu sắc, kích thước, công dụng, năm sản xuất, xuất xứ tài sản, nơi mua tài sản…):       

.......................................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Hành vi hủy hoại tài sản của người khác thì cấu thành tội gì ?

Tình trạng tài sản (bị phát mại, bị mất, bị hư hỏng):.....................................................................

........................................................................................................................................................

Giá trị tài sản khi mua:...................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Giá trị tài sản khi bị xâm phạm:.....................................................................................................

........................................................................................................................................................

Thiệt hại do việc không sử dụng, khai thác tài sản (nếu có):.........................................................

........................................................................................................................................................

(Kèm theo tài liệu chứng minh về tài sản nêu trên nếu có)

Mức yêu cầu bồi thường:...............................................................................................................

>> Xem thêm:  Gây ra tai nạn giao thông trong năm 2020 thì phải bồi thường những gì ?

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

(Kèm theo tài liệu chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút)

3. Thiệt hại khác (nếu có)

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

(Kèm theo tài liệu chứng minh – nếu có)

>> Xem thêm:  Trách nhiệm bồi thường khi nhà xe làm mất hành lý của khách hàng ?

4. Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thường

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường cho tôi về những thiệt hại trên theo quy định của pháp luật./.

 

....., ngày … tháng … năm …….
Người yêu cầu bồi thường
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Mẫu số 01a

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng)

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Chủ cửa hàng có phải bồi thường khi khách hàng mất xe khi vào mua hàng ?

Bộ phận tư vấn luật dân sự

>> Xem thêm:  Tư vấn về đòi đền bù mất xe ? Yêu cầu khởi kiện đòi bồi thường tài sản bị mất