YÊU CẦU

TRA CỨU SÁNG CHẾ

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

                  386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Người có tên dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ tra cứu sáng chế/giải pháp hữu ích

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

NỘI DUNG YÊU CẦU TRA CỨU

Tên đề tài:

Phân loại sáng chế quốc tế:

Tóm tắt nội dung cần tra cứu:

Yêu cầu tra cứu trong các kho tư liệu sau đây

Nước/cơ quan ấn hành tư liệu

Dạng tài liệu cần tra cứu

Chiều sâu tra cứu

(từ năm              đến năm           )  

Thư mục

Tóm tắt

Đầy đủ 

— PCT

— PATENT CHÂU ÂU (EPO)

— VIỆT NAM

— MỸ

— ANH

— PHÁP

— NHẬT

— NGA

— Nước khác, cụ thể là:

 

 

 

 

NGƯỜI YÊU CẦU

Tên đầy đủ:

Địa chỉ :                                                                                    

Điện thoại:                                         Fax:                                      E-mail:

TÀI LIỆU KÈM THEO

— Bản tóm tắt:            trang x 01 bản   

— Chứng từ  nộp phí tra cứu (ghi rõ số chứng từ và số tiền đã nộp)

Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……

Chữ ký, họ tên của người yêu cầu

(ghi rõ chức vụ và đóng dấu nếu có)

 

 

 

Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.