1. Năm (05) đối tượng được tiếp nhận vào làm công chức vào năm 2023

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. (khoản 2 Điều 3 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019).

Như vậy để được làm công chức năm 2023 thì cá nhân phải thông qua quá trình tuyển dụng công chức. Hiện nay theo quy định thì phương thức tuyển dụng công chức gồm có thi tuyển và xét tuyển. Ngoài hai hình thức thi tuyển và xét tuyển hiện này theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 còn bổ sung một hình thức nữa là tiếp nhận. 

Tiếp nhận là hình thức một trong các phương thức tuyển dụng công chức khi được người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức.

Căn cứ theo khoản 5 Điều 1 của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 và khoản 1 Điều 18 của Nghị định 138/2020/NĐ/CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì có 05 đối tượng được tiếp nhận vào làm công chức như sau:

- Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập.

- Cán bộ, công chức cấp xã.

- Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức.

- Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc,  Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người đang giữ chức vụ, chức danh quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước năm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

 

2. Tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức

Tiêu chuẩn, điều kiện của các đối tượng được tiếp nhận vào làm công chức gồm các tiêu chuẩn, điều kiện không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo sau:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

- Đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí tiếp nhận làm công chức.

Ngoài ra người được tiếp nhận làm công chức còn không được trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật cán bộ, công chức.

Trong đó đối với đối tượng được tiếp nhận làm công chức là viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức cấp xã và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức thì phải cần thêm điều kiện là phải có đủ 05 công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc theo quy định) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

Đối với người trước đó đã giữ các chức danh theo quy định trong doanh nghiệp nhà nước thì chỉ thực hiện việc tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chứ giữ chức vụ lãnh đạp, quản lý và phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận và phải được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm hoặc chức vụ tưởng đương.

Đối với đối tượng là người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác thì khi được tiếp nhận vào làm công chức phải được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị theo yêu cầu nhiệm vụ (không yêu cầu phải có đủ thời gian 05 năm công tác trở lên làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được điều động, luân chuyển đến; khi tiếp nhận vào làm công chức không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch).

- Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào làm công chức gồm các giấy tờ sau:

+ Sơ yếu lý lịch công chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp người được đề nghị tiếp nhận có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Trường hợp người được đề nghị tiếp nhận đáp ứng yêu cầu miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học quy định của pháp luật thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

 

3. Quy định về việc tổ chức tiếp nhận vào làm công chức

- Khi tiếp nhận đối với các đối tượng viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức cấp xã và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức (theo quy định tại Điều 18 của Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2020) vào làm công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thì phải thực hiện sát hạch do người đứng đầu cơ quan quản lý công chức thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch theo quy định của pháp luật.

Nội dung sát hạch sẽ căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển để xây dựng. Hình thức sát hạch là phỏng vấn hoặc viết hoặc kết hợp phỏng vấn và viết. Hội đồng kiểm tra, sát hạch chịu trách nhiệm xây dựng nội dung sát hạch, đề xuất hình thức và cách thức xác định kết quả sát hạch, bảo đảm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch.

- Đối với trường hợp tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý thì không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch nhưng vẫn phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo quy định. Khi đó quyết định bổ nhiệm đồng thời là quyết định tiếp nhận vào làm công chức.

Ngoài nội dung tư vấn trên quý khách hàng có thể tham khảo thêm thông tin tại bài viết: Các hình thức tuyển dụng công chức theo quy định pháp luật hiện hành và thực trạng tuyển dụng công chức tại các cơ quan nhà nước

Quý khách hàng có thể trao đổi với chúng tôi qua số Hotline tư vấn luật trực tuyến: 1900.6162 để được tư vấn. Trân trọng./.