1. Có được điều động công chức cấp huyện xuống làm công chức cấp xã hay không?

Căn cứ vào khoản 10 của Điều 7 trong Luật Cán bộ, công chức năm 2008, chúng ta có thể tìm hiểu về khái niệm và quy định về việc điều động cán bộ như sau: Điều động là một quá trình mà cơ quan có thẩm quyền quyết định di chuyển cán bộ, công chức từ một cơ quan, tổ chức, đơn vị đến làm việc tại một cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

Việc điều động cán bộ, công chức là một hoạt động quan trọng trong việc quản lý nhân sự của cơ quan nhà nước, đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính công. Điều động cán bộ, công chức có thể được thực hiện với mục đích cải thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng công tác, khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực hoặc đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của công việc.

Bên cạnh đó, căn cứ vào khoản 1 của Điều 26 trong Nghị định 138/2020/NĐ-CP, chúng ta có thể tìm hiểu về quy định về việc điều động công chức như sau: Việc điều động công chức được thực hiện trong ba trường hợp sau đây:

- Điều động theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể: Việc điều động công chức có thể xảy ra khi cơ quan, tổ chức có nhu cầu cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ví dụ, khi có một dự án hay một công việc đặc biệt mà yêu cầu sự chuyên môn hoặc kỹ năng đặc thù, cơ quan có thể điều động công chức phù hợp để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

- Điều động theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức: Việc điều động công chức có thể được thực hiện theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng công chức của cơ quan, tổ chức. Quy hoạch này có thể bao gồm việc phân bổ và chuyển đổi công chức giữa các cơ quan, tổ chức để đáp ứng nhu cầu và sự cân đối trong sử dụng nguồn nhân lực. Quyết định về điều động công chức theo quy hoạch này được đưa ra bởi cơ quan có thẩm quyền.

- Điều động theo quy định của Đảng và pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác: Việc điều động công chức có thể xảy ra khi có sự chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Đảng và pháp luật. Điều này có thể liên quan đến việc thăng chức, giảm chức, hoặc thay đổi vị trí công tác của công chức trong hệ thống hành chính công. Quyết định điều động công chức theo quy định này sẽ được cơ quan có thẩm quyền ra.

Theo quy định hiện hành, công chức cấp huyện có thể được điều động xuống làm công chức cấp xã trong hai trường hợp sau đây: yêu cầu nhiệm vụ cụ thể hoặc theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Đảng và pháp luật.

Trong trường hợp yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, nếu cơ quan, tổ chức đang thực hiện một nhiệm vụ hoặc dự án đặc biệt mà yêu cầu sự chuyên môn hoặc kỹ năng đặc thù, công chức cấp huyện có thể được điều động xuống làm công chức cấp xã để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. Việc điều động trong trường hợp này phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của cơ quan, tổ chức và sự phù hợp của công chức với yêu cầu công việc.

Ngoài ra, theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, cơ quan, tổ chức có thể quyết định điều động công chức cấp huyện xuống làm công chức cấp xã để đáp ứng nhu cầu và sự cân đối trong sử dụng nguồn nhân lực. Quy hoạch này có thể bao gồm việc phân bổ và chuyển đổi công chức giữa các cơ quan, tổ chức. Quyết định về điều động công chức theo quy hoạch phải được đưa ra bởi cơ quan có thẩm quyền và dựa trên một quá trình xem xét, đánh giá kỹ lưỡng về nhu cầu và khả năng của công chức.

Ngoài ra, công chức cấp huyện cũng có thể bị điều động xuống làm công chức cấp xã khi có sự chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Đảng và pháp luật. Chuyển đổi vị trí công tác có thể liên quan đến việc thăng chức, giảm chức hoặc thay đổi vị trí công tác của công chức trong hệ thống hành chính công. Quyết định điều động công chức theo quy định này sẽ được cơ quan có thẩm quyền ra.

Việc điều động công chức cấp huyện xuống làm công chức cấp xã nhằm đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong quản lý nhân sự của cơ quan, tổ chức. Quy định về điều động này nhằm tạo ra sự minh bạch, công bằng và tuân thủ quy định của Đảng và pháp luật. Quá trình điều động công chức phải được thực hiện đúng theo các trường hợp và quy định đã được nêu. Cơ quan có thẩm quyền cần xem xét, đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả của quyết định điều động công chức.

 

2. Có được bổ nhiệm cán bộ bị cách chức làm công chức không?

Căn cứ vào các quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 đã được sửa đổi bởi khoản 17 Điều 1 của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019, chúng ta có các quy định sau về xử lý kỷ luật đối với công chức:

- Đối với cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo, thời gian nâng lương của họ sẽ bị kéo dài thêm 06 tháng, tính từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực. Nếu bị giáng chức hoặc cách chức, thời gian nâng lương bị kéo dài thêm 12 tháng, tính từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

- Đối với cán bộ, công chức bị kỷ luật, xử lý sẽ tuân theo các quy định sau đây:

+ Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương, không được thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, và bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng, tính từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

+ Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức, không được thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, và bổ nhiệm trong thời hạn 24 tháng, tính từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

+ Sau khi hết thời hạn quy định ở điểm a và điểm b, cán bộ, công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật sẽ được tiếp tục thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, và bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.

- Cán bộ, công chức đang trong quá trình xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử sẽ không được ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc.

- Cán bộ, công chức bị kỷ luật cách chức do tham nhũng sẽ không được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý.

Theo quy định hiện hành, cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức cách chức sẽ không được thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, và bổ nhiệm trong thời hạn 24 tháng, tính từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực. Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn này và không có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, cán bộ đó sẽ được tiếp tục thực hiện các quyền lợi như nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, và bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều này có nghĩa là sau 24 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực, nếu cán bộ không vi phạm đến mức cần phải xử lý kỷ luật, anh ta sẽ được phục hồi các quyền lợi và khả năng thăng tiến trong sự nghiệp công chức. Trong khoảng thời gian này, cán bộ sẽ không thể thực hiện các hoạt động như nâng ngạch (tăng bậc lương), quy hoạch (đổi chỗ công tác), đào tạo (học tập chuyên môn), và bổ nhiệm (được giao công việc mới). Tuy nhiên, sau thời gian 24 tháng và không vi phạm đến mức cần xử lý kỷ luật, cán bộ sẽ có quyền tiếp tục thực hiện các hoạt động này.

Ngoài ra, cán bộ bị cách chức do tham nhũng sẽ không được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc quản lý và lãnh đạo, tránh tình trạng cán bộ bị kỷ luật vì hành vi tham nhũng lại được đưa vào các vị trí quan trọng. Cán bộ bị kỷ luật cách chức do tham nhũng sẽ phải chịu trách nhiệm và không được phục hồi các quyền lợi liên quan đến việc lãnh đạo và quản lý.

Những quy định này nhằm đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong quá trình xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức. Chúng đồng thời tạo ra một môi trường làm việc đúng pháp, giúp nâng cao chất lượng và hiệu suất làm việc của cán bộ, công chức, từ đó góp phần vào sự phát triển của hệ thống hành chính công.

 

3. Luân chuyển công tác có phải biện pháp kỷ luật công chức hay không?

Theo quy định tại khoản 11 Điều 7 của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, luân chuyển công chức được giải thích như sau: Luân chuyển công chức là việc cán bộ, công chức đảm nhận một chức danh lãnh đạo, quản lý và sau đó được cử hoặc bổ nhiệm vào một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một khoảng thời gian nhất định. Mục đích của luân chuyển là để cán bộ, công chức tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ mới.

Luân chuyển công chức có thể diễn ra trong cùng một cấp, hoặc giữa các cấp chức danh khác nhau. Thời gian luân chuyển được xác định theo quy định của cơ quan, đơn vị và phải đảm bảo đủ để cán bộ, công chức có thể thích nghi với công việc và môi trường làm việc mới.

Bên cạnh đó, Quy định 65-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ, và theo đó, luân chuyển cán bộ được giải thích như sau: Luân chuyển cán bộ là quá trình phân công hoặc bổ nhiệm cán bộ, công chức từ một chức danh lãnh đạo, quản lý sang một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một khoảng thời gian nhất định. Mục đích của luân chuyển là để cán bộ, công chức tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc yêu cầu của chức danh đã được quy hoạch.

Qua việc phân công hoặc bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý sang một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định, luân chuyển đảm bảo việc tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc yêu cầu của chức danh đã được quy hoạch.

Trong quá trình luân chuyển, cán bộ, công chức được tạo điều kiện để tiếp cận với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện, từ đó nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực lãnh đạo, quản lý. Qua việc làm quen với môi trường làm việc mới và đối mặt với những thách thức mới, cán bộ, công chức có cơ hội phát triển khả năng thích ứng và sáng tạo.

Luân chuyển cán bộ không chỉ mang lại lợi ích cho cán bộ, công chức mà còn đóng góp vào sự tăng cường năng lực quản lý, lãnh đạo và đổi mới trong cơ quan, đơn vị. Qua việc thực hiện luân chuyển định kỳ, cơ quan, đơn vị có thể thay đổi sự phân công, phân chia trách nhiệm và quyền hạn, đồng thời ngăn chặn sự tập trung quyền lực và tham nhũng. Điều này đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong công tác quản lý và lãnh đạo.

Quy định 65-QĐ/TW đã đặt ra các tiêu chí và quy trình cụ thể để thực hiện luân chuyển cán bộ, đảm bảo tính công bằng, minh bạch và đúng quy trình. Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tuân thủ quy định này để đảm bảo việc lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ, công chức vào các vị trí lãnh đạo, quản lý được tiến hành một cách đúng quy trình và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Từ đó, luân chuyển cán bộ không chỉ tạo điều kiện phát triển cho cán bộ, công chức mà còn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị trong việc quản lý và lãnh đạo. Nó không được coi là một hình thức kỷ luật công chức, mà là một công cụ quan trọng để thúc đẩy sự phát triển và đổi mới trong hệ thống cán bộ, công chức của đất nước.

 

Xem thêm >> Thẩm quyền quyết định điều động công chức Tư pháp hộ tịch cấp xã

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!